Publicada la nova convocatòria European Film Distribution 2023

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA European Film Distribution (CREA-MEDIA-2023-FILMDIST), el termini de presentació de sol·licituds de la qual és el 27 d'abril de 2023.

Sol·licitants elegibles:

Distribuïdores europees de cinema involucrades en l'activitat principal i comercial d'estrenar pel·lícules europees no nacionals a sales de cinema del seu país per tal d'assolir una audiència àmplia.

Només s'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals.

El distribuïdor cinematogràfic haurà de complir els requisits següents:

 • Ser el titular dels drets de distribució a sales de la pel·lícula al país interessat.
 • Dur a terme la distribució a sales de la pel·lícula al país interessat (determinar la data d'estrena, planificar, controlar i executar la distribució i la campanya de promoció de la pel·lícula).
 • Pagar directament els costos de distribució associats.
 • Estar registrat i comptar amb operacions prèvies de distribució a sales al país interessat.

En cas que les activitats de distribució siguin compartides entre diverses empreses, s'han de proporcionar els contractes/acords establerts entre aquestes empreses. Es considera com a conforme l'empresa que compleixi tots els requisits anteriors i que executi realment la distribució de la pel·lícula d'acord amb els criteris anteriors. Si les tasques i/o responsabilitats es comparteixen entre diverses empreses i és impossible identificar un únic distribuïdor per a la pel·lícula en un territori, les entrades d'aquesta pel·lícula no seran elegibles.

Els distribuïdors que actuïn a diferents països vinculats amb fins de distribució (p.ex. Bèlgica i Luxemburg, Grècia i Xipre) només hauran de presentar una sola proposta i declarar les entrades i la reinversió en aquests països.

Projectes elegibles:

L'ajuda funciona en dues fases:

1. Generació d'un fons potencial, que es calcula en funció dels rendiments de l'empresa al mercat europeu durant el període de referència.

Per qualificar, les pel·lícules europees han de ser ficcions (incloent-hi animacions) o documentals amb una durada mínima de 60 minuts el copyright dels quals estigui establert com a molt aviat el 2019. A més, han d'haver estat produïdes majoritàriament per productors establerts a països participants a Europa Creativa MEDIA i han estat produïdes amb la participació significativa de professionals nacionals/residents d'aquests països.

Per ser elegibles, les entrades han de complir els criteris següents:

 • S'han d'obtenir entre l'1 de gener del 2022 i el 31 de desembre del 2022.
 • El preu de l'entrada es va pagar a l'exhibidor corresponent (incloent-hi qualsevol oferta especial o descompte), però excloent aquelles entrades on no es va pagar la taxa.
 • Han d'estar clarament identificades i certificades per l'autoritat nacional corresponent.
 • Hauran d'estar declarades pels distribuïdors que són elegibles en aquest país.
 • Les pel·lícules han de ser pel·lícules europees no nacionals elegibles al país de distribució.
 • La pel·lícula haurà de tenir el seu copyright establert com a molt aviat el 2019.

Les projeccions de grups o cinema clubs on no es cobra el preu d'una entrada individual i en què el preu és molt inferior al preu normal de l'entrada, no seran elegibles. Totes les entrades han de ser certificades per l'autoritat nacional designada. Les entrades electròniques (e-tickets) es podran incloure, sempre que estiguin certificades de la mateixa manera que les entrades de les sales de cinema. És responsabilitat del distribuïdor tenir la seva pròpia selecció d'entrades certificades a la data límit de la convocatòria. Sense aquesta certificació, les entrades no seran elegibles.

El fons potencial és proporcional al nombre d'entrades venudes per a pel·lícules europees no nacionals als països participants al subprograma MEDIA, basat en un coeficient per entrada segons la nacionalitat de la pel·lícula i el territori de distribució, fins a un llindar màxim fix per pel·lícula i per distribuïdor i ajustat per a cada país.

El fons potencial generat s'obtindrà multiplicant el nombre d'entrades admissibles aconseguides el 2022 per un coeficient per entrada admissible. El coeficient admissible per entrada es fixa segons el país de distribució i la nacionalitat de la pel·lícula.(*)

El límit màxim admissible per pel·lícula (nombre d'entrades admissibles de pel·lícules europees no nacionals) per a Espanya serà de 300.000 entrades. Les pel·lícules amb menys de 200 entrades admissibles per a un any determinat no es consideraran en el càlcul del fons potencial generat.

Un dels objectius principals d'aquesta convocatòria de propostes és tenir un efecte significatiu en la comercialització de les pel·lícules europees. Així, i per raons d‟eficiència, s‟han definit llindars mínims. El llindar de disponibilitat significa que, si el fons acumulat per pel·lícula per a un distribuïdor concret no arriba al llindar mínim, el fons no estarà disponible. En el cas d'Espanya, aquest mínim es fixa en 30.000 euros.

El fons potencial generat no superarà els 1.000.000 d'euros per distribuïdor.

2. Execució de l'acció: Reinversió d'un fons potencial generat i proporcional al nombre d'entrades venudes de pel·lícules europees no nacionals estrenades per la distribuïdora sol·licitant al país participant a Europa Creativa MEDIA durant el període de referència.

El fons potencial generat així per cada empresa s'ha de reinvertir en un màxim de 12 pel·lícules no nacionals diferents. Les pel·lícules declarades han de complir els criteris d'elegibilitat anteriorment detallats i han de ser no nacionals per al sol·licitant. Es permet la reinversió a la mateixa pel·lícula en les diferents activitats subvencionables que es detallen a continuació.

El fons potencial generat així per cada empresa s'ha de reinvertir en:

 • Coproducció de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Només les inversions del distribuïdor que s'estableixin en un contracte de coproducció signat amb el productor i/o coproductor de la pel·lícula seran elegibles.
 • Adquisició de drets de distribució (p.ex. mínims garantits per a pel·lícules europees no nacionals elegibles). Només s'acceptaran els mínims garantits establerts al contracte de distribució signat entre el productor o l'agent de vendes de la pel·lícula durant el període d'elegibilitat del Grant Agreement. En cas que els distribuïdors adquireixin drets de distribució per a diversos territoris i que l'import del mínim garantit estigui definit, l'Agència només cofinançarà el mínim garantit per al territori del distribuïdor interessat. En cas d'adquisició per a diversos territoris, per part d'un distribuïdor o per qualsevol empresa vinculada, l'import de la garantia mínima subvencionable es reduirà en funció de les accions per territori estipulat de l'acord de distribució.
 • Llançament de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Promoció, màrqueting i publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Impressions òptiques i digitals (digitalització i transcodificació). Subtitulat, doblatge i adquisició de versions lingüístiques no nacionals. Reserva i facturació.
 • Llançament en línia de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Promoció, màrqueting, publicitat i altres costos relacionats amb el llançament en línia. Subtitulat, doblatge i adquisició de versions lingüístiques no nacionals.

Les activitats 1 i 2 combinades només seran subvencionables fins al 75% del total de la reinversió directa del pressupost. Per tant, almenys el 25% s'ha de reinvertir en pel·lícules.

Les activitats 1, 2, 3 i 4 no inclouran l'organització de viatges ni la feina personal.

Els projectes s'han d'ajustar als interessos i les prioritats de la política de la Unió Europea.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22 de novembre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 27 d'abril de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: maig - setembre de 2023

Informació als sol·licitants: octubre de 2023

Signatura del conveni de subvenció: desembre 2023 - gener 2024

Plantilles de sol·licitud, guia i models de convenis de subvenció (MGA):

Standard proposal template

Certified admissions (certificat d'admissions per l'autoritat nacional designada)

Information on independence and ownership and control

Llista de corresponsals nacionals per a la certificació d'admissions que s'afegirà en breu

Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació

24/11/2022

Més informació