Publicada la nova convocatòria MEDIA de suport al desenvolupament de videojocs i continguts immersius 2024

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA Video games and immersive content development (CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM), de suport al desenvolupament de videojocs i continguts immersius, la data límit de presentació de sol·licituds de la qual és el 24 de gener de 2024.

Convocatòria per a productores de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual destinada al desenvolupament de videojocs i experiències immersives interactives amb potencial per arribar a audiències globals.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees de producció de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual que puguin demostrar la seva experiència recent en la producció de videojocs i experiències immersives narratives interactives distribuïdes comercialment.

Seran elegibles les empreses de producció de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual el principal objectiu i activitat de les quals sigui la producció, el desenvolupament de videojocs (entreteniment), el desenvolupament de programari o la producció audiovisual (o equivalent), amb indicació en els documents nacionals de registre pertinents.

Les empreses editorials no seran elegibles per participar en aquesta convocatòria.

Les empreses amb experiència prèvia en la producció d'obres elegibles distribuïdes comercialment són les empreses que han produït o desenvolupat:

  • Un videojoc o experiència immersiva (interactiva o no) que s'hagi distribuït comercialment en el període comprès entre el 01/01/2021 i la data límit de presentació de sol·licituds. Per demostrar la distribució comercial de lobra prèvia, el sol·licitant haurà de poder proporcionar un informe de vendes rellevant que mostri les vendes del període comprès entre el 01/01/2021 i la data límit de presentació de sol·licituds.
  • El sol·licitant haurà de proporcionar la informació sol·licitada sobre l'obra prèvia a l'apartat indicat de la sol·licitud. En cas que l'obra prèvia no compleixi els criteris d'elegibilitat, la sol·licitud no serà elegible fins i tot si el sol·licitant pot proporcionar informació sobre un altre treball previ que respecti els criteris d'elegibilitat.

No seran elegibles com a obra prèvia els projectes per als quals el desenvolupament o la producció va ser subcontractada al sol·licitant per una altra empresa. Igual que els projectes en què un membre de l'empresa sol·licitant té un crèdit personal. Les obres d'Early Access no seran elegibles ja que encara no estan acabades i encara estan en desenvolupament.

S'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals, així com les propostes presentades per un consorci format per almenys dos sol·licitants (beneficiaris, que no siguin entitats afiliades).

Finançament: Import a tant alçat calculat després d'aplicar un percentatge de cofinançament del 60% sobre la base del pressupost del projecte estimat. La subvenció màxima de la Unió Europea serà de 200.000 euros per projecte (la subvenció concedida pot ser inferior a la quantitat sol·licitada).

Projectes elegibles: Activitats relacionades amb la fase de desenvolupament conceptual (preproducció) de videojocs narratius i experiències immersives narratives interactives, independentment de la plataforma o el mètode de distribució. S'entén com a fase de desenvolupament del concepte la fase a partir de la primera idea fins a la producció del primer prototip jugable o versió de prova, el que esdevingui primer (versió Alpha, Beta o Trial).

Per ser considerada narrativa, la història ha de ser explicada o mostrada al llarg de tot el videojoc o experiència immersiva, i no només com una introducció o un final per a aquests.

En qualsevol cas, el videojoc o l'experiència immersiva s'ha d'haver desenvolupat per a finalitats d'explotació comercial.

El sol·licitant també ha de tenir la majoria dels drets relacionats amb el projecte presentat. A més tardar el dia de la data límit de la convocatòria, el sol·licitant haurà de tenir un contracte degudament datat i signat que cobreixi els drets sobre el material artístic inclòs a la sol·licitud.

Si el projecte és una adaptació d‟una obra existent (literària, audiovisual, còmic), el sol·licitant també ha de posseir la majoria dels drets relacionats amb l‟adaptació d‟aquesta obra amb un contracte d‟opció o transferència de drets degudament datat i signat.

La fase de producció del projecte presentat no ha de començar abans de 10 mesos després de la data de presentació de la sol·licitud. La fase de producció comença una vegada que està disponible el primer prototip jugable o la primera versió de prova, el que passi primer.

Si l'obra té un identificador estàndard interoperable, com ara ISAN o EIDR, cal indicar-ho a la sol·licitud. En qualsevol cas, per a tots els projectes seleccionats per al finançament, aquest identificador s'ha de crear abans del final del període d'acció.

Els projectes s'han d'ajustar als interessos i les prioritats de la política de la Unió Europea.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada màxima del projecte serà de 36 mesos.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria: 26 de setembre de 2023

Data límit de presentació de sol·licituds24 de gener de 2024, 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: febrer-maig de 2024

Informació als sol·licitants: juny de 2024

Signatura del conveni de subvenció: octubre de 2024

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

       Standard annexes templates:

Més informació

27/9/2023

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

La data límit de presentació de sol·licituds és el 24 de gener de 2024.