Publicada la nova convocatòria MEDIA de suport al desenvolupament de videojocs i continguts immersius 2023

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA Video games and immersive content development (CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM), de suport al desenvolupament de videojocs i continguts immersius, la data límit de presentació de sol·licituds de la qual és l'1 de març de 2023.

L'objectiu del suport al desenvolupament de videojocs i continguts immersius és augmentar la capacitat dels productors europeus de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual per desenvolupar videojocs i experiències immersives interactives amb potencial per arribar a públics globals. El suport també pretén millorar la competitivitat de la indústria europea dels videojocs i d'altres empreses que produeixen contingut immersiu interactiu als mercats europeus i internacionals, tot permetent la retenció de la propietat intel·lectual per part dels desenvolupadors europeus.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees de producció de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual que puguin demostrar la seva experiència recent en la producció de videojocs narratius i experiències immersives narratives interactives distribuïdes comercialment.

Seran elegibles les empreses de producció de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual el principal objectiu i activitat de les quals sigui la producció, el desenvolupament de videojocs (entreteniment), el desenvolupament de programari o la producció audiovisual (o equivalent), amb indicació en els documents nacionals de registre pertinents.

Les empreses editorials no seran elegibles per participar en aquesta convocatòria.

Les empreses amb experiència prèvia en la producció d'obres elegibles distribuïdes comercialment són les empreses que han produït o desenvolupat:

  • Un videojoc narratiu o experiència immersiva narrativa (interactiva o no) que s'hagi distribuït comercialment en el període comprès entre el 01/01/2020 i la data límit de presentació de sol·licituds. Per demostrar la distribució comercial de lobra prèvia, el sol·licitant haurà de poder proporcionar un informe de vendes rellevant que mostri les vendes del període comprès entre el 01/01/2020 i la data límit de presentació de sol·licituds.
  • El sol·licitant haurà de proporcionar la informació sol·licitada sobre l'obra prèvia a l'apartat indicat de la sol·licitud. En cas que l'obra prèvia no compleixi els criteris d'elegibilitat, la sol·licitud no serà elegible fins i tot si el sol·licitant pot proporcionar informació sobre un altre treball previ que sí que respecti els criteris d'elegibilitat.

No seran elegibles: Els projectes per als quals el desenvolupament o la producció va ser subcontractada al sol·licitant per una altra empresa. Igual que els projectes en què un membre de l'empresa sol·licitant té un crèdit personal. Les obres d'Early Access no seran elegibles ja que encara no estan acabades i encara estan en desenvolupament.

Només s'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals.

Projectes elegibles:

Activitats relacionades amb la fase de desenvolupament de videojocs narratius i experiències immersives narratives interactives, independentment de la plataforma o el mètode de distribució. S'entén com a fase de desenvolupament la fase a partir de la primera idea fins a la producció del primer prototip jugable o versió de prova, cosa que passi primer (versió Alpha, Beta o Trial).

Per ser considerada narrativa, la història ha de ser explicada o mostrada al llarg de tot el videojoc o experiència immersiva, i no només com una introducció o un final per a aquests.

En qualsevol cas, el videojoc o l'experiència immersiva s'ha d'haver desenvolupat per a fins d'explotació comercial.

El sol·licitant també ha de tenir la majoria dels drets relacionats amb el projecte presentat. Com més tard el dia de la data límit de la convocatòria, el sol·licitant haurà de tenir un contracte degudament datat i signat que cobreixi els drets sobre el material artístic inclòs a la sol·licitud.

Si el projecte és una adaptació d‟una obra existent (literària, audiovisual, còmic), el sol·licitant també ha de posseir la majoria dels drets relacionats amb l‟adaptació d‟aquesta obra amb un contracte d‟opció o transferència de drets degudament datat i signat.

La fase de producció del projecte presentat no ha de començar abans de 10 mesos després de la data de presentació de la sol·licitud. La fase de producció comença una vegada que està disponible el primer prototip jugable o la primera versió de prova, el que passi primer.

Si l'obra té un identificador estàndard interoperable, com ara ISAN o EIDR, cal indicar-ho a la sol·licitud. En qualsevol cas, per a tots els projectes seleccionats per al finançament, aquest identificador s'ha de crear abans del final del període d'acció.

La durada màxima del projecte serà de 36 mesos.

Finançament:

Import a tant alçat calculat després d'aplicar un percentatge de cofinançament del 50% dels costos elegibles totals. La subvenció màxima de la Unió Europea serà de 150.000 euros per projecte (la subvenció concedida pot ser inferior a la quantitat sol·licitada).

Finançament disponible:

El pressupost total disponible per a la convocatòria és de 6 milions dʻeuros.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció: 

Publicació de la convocatòria: 18 d'octubre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 1 de març de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: març - juliol de 2023

Informació als sol·licitants: agost de 2023

Signatura del conveni de subvenció: octubre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement
Standard annexes templates:
·        Detailed budget table
·        Information on independence and ownership control

Més informació

19/10/2022

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

La data límit de presentació de sol·licituds és l'1 de març de 2023.