Ajut a la Distribució - Suport Selectiu EACEA 28/2018

Amb l’objectiu específic de promoure la circulació transnacional de films europeus, una de les prioritats del subprograma MEDIA és el següent:

• Distribució de pel•lícules en sales a través del màrqueting transnacional, l'estratègia de marca, la distribució i l'exhibició d'obres audiovisuals.

El subprograma MEDIA donarà suport a:

• La distribució de pel·lícules europees no nacionals en sales i altres plataformes, i la comercialització internacional d'obres audiovisuals, concretament mitjançant la seva subtitulació, doblatge i audiodescripció.

DESTINATARIS

Els sol·licitants han de ser empreses d'agents de vendes europees.

Una empresa europea que actua com a agent intermediari per al productor, especialitzat en l'explotació comercial d'una pel·lícula mitjançant el màrqueting i la llicència d'una pel·lícula a distribuïdors o compradors de països estrangers.

Empresa europea:

Participació de la companyia, ja sigui directament o per participació majoritària (és a dir, la majoria d'accions), per nacionals d'Estats membres de la Unió Europea o nacionals dels altres països europeus que participen en el subprograma MEDIA i registrats en un d'aquests països.

L'agent de vendes ha d'haver estat durant els últims 3 anys (des de la data límit de la convocatòria) l'agent de vendes designat d'almenys 3 pel·lícules que han estat estrenades a l'estranger en almenys 5 països.

L'agent de vendes ha de ser designat pel productor de la pel·lícula a través d'un acord de vendes internacional que preveu el dret de vendre la pel·lícula en almenys 15 països que participen en el Subprograma MEDIA.

Per tal d'avaluar l'elegibilitat dels candidats, es demanen els següents documents de suport:

- entitat privada: extracte del registre oficial, còpia dels articles d'associació, extracte del registre mercantil o d'associació, certificat de responsabilitat davant l'IVA (si, com en alguns països, el número de registre comercial i el número d'IVA són idèntics, només es requereix un d'aquests documents),
- entitat pública: còpia de la resolució o decisió que estableixi l'empresa pública, o un altre document oficial que estableixi l'entitat de dret públic.

ACCIONS ELEGIBLES

Les activitats a finançar són campanyes per a la distribució paneuropea de pel·lícules europees elegibles, fora del seu país d'origen, coordinades per l'agent comercial de la pel·lícula.

Un mínim de 7 distribuïdors diferents s'han d'adherir al projecte. Dels 7 distribuïdors: almenys 3 de països d'alta / mitjana capacitat (FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL.) i almenys 2 de països petits / de molt baixa capacitat (tots els territoris elegibles excepte FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL.).

La pel·lícula hauria de ser produïda majoritàriament per un productor / productors establert en països participants en el subprograma MEDIA i realitzada amb una important participació de professionals d'aquests països. La pel·lícula ha de ser una obra de ficció (incloses les pel·lícules d'animació) o documentals amb una durada mínima de 60 minuts.

La pel·lícula no ha de consistir en continguts alternatius (òperes, concerts, actuacions, etc.) o material publicitari, pornogràfic o racista o en defensa de la violència.

El pressupost de producció de la pel·lícula no pot superar els 15 milions d'euros.

Perquè la pel·lícula sigui elegible, el primer copyright no s'haurà establert abans del 2018.

La pel·lícula s'ha d'estrenar:
o entre l'1 d'abril de 2019 i l'1 d'octubre de 2020 (primer termini)
o entre l'1 d'octubre de 2019 i l'1 de abril de 2021 (segon termini)
perquè els costos siguin elegibles.

L'acció consisteix en:
- la coordinació de la campanya per part de l'agent de vendes.
- la promoció i l'estrena de pel·lícules elegibles europees no nacionals per part de distribuïdors.

La pel·lícula ha de tenir un identificador interoperable estàndard, com ara l'ISAN o l'EIDR.

El beneficiari tindrà 18 mesos per dur a terme el projecte.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els sol·licitants que sol·liciten una subvenció superior a 60.000 euros han de proporcionar els següents documents de suport:

el curriculum vitae del representant legal de l'empresa i
el curriculum vitae del Cap de Vendes Internacionals (si no són la mateixa persona).
Els documents i els formularis requerits a les seccions 8.1 i 8.2 s'han de proporcionar com a mínim un cop a l'any per als esquemes de Suport Selectiu, Suport Automàtic i Agents de Vendes.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Les sol·licituds elegibles s'avaluen sobre la base dels següents criteris d'adjudicació:

1) rellevància i valor afegit europeu (30 punts):
Rellevància del contingut de l'activitat, inclosa la seva dimensió internacional / europea / regional respecte als objectius de la convocatòria.

2) qualitat del contingut i activitats (45 punts):
Qualitat del projecte en termes de contingut i estratègies de distribució.

3) comunicació i difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (15 punts):
Pla d'agent de vendes per expandir el projecte amb vista a augmentar l'impacte i la sostenibilitat de l'acció finançada.

4) coordinació (10 punts):
Metodologia establerta pel sol·licitant per distribuir el fons a tercers, per recollir els resultats i informar.

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és de 9.851.144 €. 

Un màxim del 25% del pressupost es destinarà a pel·lícules amb un pressupost de producció superior a 10 milions d'euros.

La contribució financera de la UE no pot superar el 50% del total dels costos. La inversió per part de tercers s'ha de calcular en la "part d'ingressos" del pressupost.

El suport està limitat al 50% de les P&A realitzades per tercers.
Dintre dels límits següents:

  • Màxim 150.000 € per FR, UK, ES, IT i DE
  • Màxim 60.000 € per AT, BE, NL, PL
  • Màxim 30.000 € per CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU
  • Màxim 10.000 € per a tots els altres territoris.

El suport màxim assignat a tercers es detallarà en el contracte de subvenció.

CALENDARI

* Publicació convocatòria:

- 24 d’octubre de 2018

* Terminis presentació candidatures (abans de les 12h del migdia; hora Brussel·les):

1) 8 de gener de 2019

2) 4 de juny de 2019

* Comunicació als sol·licitants:

1) juny 2019

2) novembre 2019

* Signatura contracte:

1) juliol 2019

2) novembre - desembre 2019

* Inici de l’acció / període d'elegibilitat de costos: data del contracte.

(El període d'elegibilitat pot començar des de la data de presentació de sol·licitud quan es justifica i se sol·licita a l'eForm. Vegeu la secció 11.2 de les bases específiques).

* Durada màxima de l’acció / període d'elegibilitat de costos: 18 mesos des de la data d'inici de l'acció.

Cal fer la presentació mitjançant l’e-form, tot i que, a més, caldrà enviar part del material per correu ordinari. 

Cliqueu aquí per accedir a l'e-form.

Més informació.