Distribució - Suport als Agents de Vendes EACEA/29/2018

Amb l’objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA serà la següent:
- donar suport a la distribució de films en sales a través del màrqueting transnacional, l’estratègia de marca, la distribució i l’exhibició de les obres audiovisuals.

El subprograma MEDIA subvencionarà:
- la creació de sistemes de suport a la distribució de films europeus no nacionals en sales i altres plataformes, i el suport a la seva comercialització internacional, concretament mitjançant la subtitulació, el doblatge i l’audiodescripció.

DESTINATARIS

Agents de vendes europeus (empreses europees que actuen com a intermediàries dels productors i que estan especialitzades en l'explotació de pel·lícules mitjançant la comercialització i la concessió de llicències a distribuïdors o altres compradors estrangers). Les activitats d'aquestes companyies han de contribuir a la consecució dels objectius anteriors.

Els sol·licitants han d'estar establerts en països que participen en el subprograma MEDIA, i l'entitat ha de ser propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països. L'agent de vendes ha d'estar designat pel productor de la pel·lícula mitjançant un contracte o acord.

Un contracte / acord signat per l'agent de vendes i el productor es considerarà com un contracte de vendes internacionals només si permet el dret a l'agent de vendes de vendre la pel·lícula en almenys deu països participants en el subprograma MEDIA.

ACCIONS ELEGIBLES

Per generar un fons potencial i reunir els requisits per beneficiar-se de les mesures de reinversió, la pel·lícula ha d'haver estat produïda majoritàriament per productors establerts en els països que participen en el subprograma MEDIA i ha de tenir una participació significativa de professionals d'aquests països. Haurà de tractar-se d'una obra de ficció, animació o documental, de més de 60 minuts de durada i d'un país diferent al de distribució.

La pel·lícula no ha de consistir en contingut alternatiu (òperes, concerts, actuacions, etc.) ni en publicitat.

Perquè la pel·lícula sigui subvencionable, els seus primers drets d'autor no s'han d'haver establert abans de 2014.

El projecte Agents de vendes funciona en dues fases:

1. La generació d'un fons potencial, que es calcularà en funció dels resultats de l'empresa en el mercat europeu durant el període de referència (2014-2018).

2. La reinversió del fons potencial així generat per cada empresa en:

• garanties mínimes o bestretes abonades pels drets de venda internacionals sobre pel·lícules europees no nacionals subvencionables;

• la promoció, comercialització i publicitat en el mercat de pel·lícules europees no nacionals subvencionables.

La durada de l'acció serà de 24 mesos des de la data d'inici de l'acció.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

S'atribuirà un fons potencial als agents de vendes europeus elegibles en funció dels seus resultats en els mercats europeus durant el període de referència (2014-2018). L'ajuda adoptarà la forma d'un fons potencial («Fons») que es posarà a disposició dels agents de vendes perquè segueixin invertint en pel·lícules europees no nacionals recents. Si la suma dels fons generats supera el pressupost disponible, cadascun dels fons potencials es reduirà proporcionalment.

PRESSUPOST

El pressupost total ascendeix a 3.500.000 EUR.
La contribució financera de la UE no podrà ser superior al 60% dels costos subvencionables totals.

CALENDARI:

Termini màxim de presentació de propostes:

* 7 de novembre de 2019

Els candidats seran informats del resultat del procés de selecció cap a l'abril de 2020.

La signatura de contracte es durà a terme al maig de 2020.

Data d'inici de l'acció / Període d'elegibilitat costos:

Data de signatura del contracte.

Durada de l'acció:

24 mesos des de la data d'inici de l'acció. 

Les declaracions d'Admissions dels distribuïdors durant l'any 2018 es publicaran a finals de setembre o principis d'octubre de 2019.

Més informació.