Suport a la distribució automàtica EACEA/05/2018

Amb l’objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del subprogama MEDIA és la següent:

- distribució de pel·lícules en sales a través del màrqueting transnacional, l’estràtegia de marca, la distribució i l’exhibició d’obres audiovisuals.

El subprograma MEDIA subvencionarà:
- la creació de sistemes de suport a la distribució de films europeus no nacionals a sales i altres plataformes, i la seva comercialització internacional, concretament mitjançant la subtitulació, el doblatge i l’audiodescripció.

SOL·LICITANTS ADMISSIBLES:

Els sol·licitants seran distribuïdors cinematogràfics europeus l'activitat comercial dels quals consisteixi en fer arribar pel·lícules a un públic ampli amb finalitats d'explotació comercial a sala, i que contribueixin a la consecució dels objectius anteriors.

Els «distribuïdors físics» estan exclosos d’aquesta categoria.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Per generar un fons potencial i reunir els requisits per a les mesures de reinversió, la pel·lícula haurà estat produïda majoritàriament per productors establerts en els països que participen en el subprograma MEDIA i comptarà amb una participació significativa de professionals d'aquests països. Es tractarà d'una obra de ficció, animació o documental, de més de seixanta minuts de durada i d'un país diferent del de distribució.

Perquè la pel·lícula sigui subvencionable, els seus primers drets d'autor no s'hauran establert abans de 2014.

El Cinema automàtic funciona en dues fases:

1. La generació d'un fons potencial, proporcional al nombre d'entrades a pel·lícules europees no nacionals venudes en el període de referència (2017) en països participants en el subprograma
MEDIA, fins a un límit determinat per pel·lícula i ajustat per a cada país.

2. Reinversió: El fons potencial així generat per cada empresa ha de reinvertir-se en:

  • la coproducció de pel·lícules europees no nacionals;
  • l'adquisició dels drets de distribució, per exemple mitjançant garanties mínimes, de pel·lícules europees no nacionals admissibles, o
  • l'estrena de pel·lícules europees no nacionals admissibles (els costos de promoció i publicitat, de digitalització i transcodificació).

El beneficiari disposarà de vint-i-quatre mesos per dur a terme el projecte.

La contribució financiera de la UE no podrà ser superior al 60% dels costos totals subvencionables.  

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

S'atribuirà un fons potencial a les empreses europees de distribució admissibles, segons els ingressos admissibles obtinguts per les pel·lícules europees no nacionals distribuïdes pel sol·licitant en l'any de referència (2017).

L'ajut adoptarà la forma d'un fons potencial («el fons») que es posarà a disposició dels distribuïdors perquè segueixin invertint en pel·lícules europees no nacionals recents.

Dins dels límits dels recursos pressupostaris disponibles, el fons potencial es calcularà a partir d'un import fix per entrada admissible, com s'especifica en les directrius.
Les pel·lícules amb menys de dues-centes entrades admissibles en l'any de referència no es tindran en compte a l'hora de calcular el fons. Els llindars mínims de disponibilitat del fons s'han definit d'acord amb el que s'indica a les bases. 

En cas que el fons no arribi al llindar mínim en un determinat any, el fons no estarà disponible. Si la suma dels fons generats supera el pressupost disponible, tot fons potencial es reduirà
proporcionalment. Aquesta reducció no afectarà l'admissibilitat dels fons potencials que estiguin reduïts per sota dels llindars mínims de disponibilitat.

CALENDARI

a) Publicació de la convocatòria: Juny de 2018

b) Termini de presentació de sol·licituds
     Generació / reinversió

     8 de novembre de 2018 - 12:00 (migdia, hora de Brussel·les)

c) Període d'avaluació: Octubre-desembre de 2018

d) Informació als sol·licitants: Febrer de 2019

e) Signatura del conveni de subvenció: Març de 2019

f) Data d'inici de l'acció / període d'elegibilitat dels costos: Data de l'acord

g) Durada de l'acció / període d'elegibilitat de costos: 24 mesos des de la data de començament de l'acció

Excepcionalment, l’Agència pot concedir una pròrroga de fins a 6 mesos més.

L’eForm estarà disponible a partir del 15 de juny en aquest enllaç.

Més informació.