Suport a la Distribució Online EACEA 30/2018

Amb l’objectiu específic de promoure la circulació transnacionals, dues de les prioritats del subprograma MEDIA seran les següents:

- Donar suport al màrqueting transnacional, l’estratègia de marca i la distribució d’obres audiovisuals mitjançant totes les altres plataformes que no siguin sales de cinema;
- Promoure noves formes de distribució per tal que puguin sorgir nous models empresarials.

DESTINATARIS

Entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, organitzacions benèfiques, fundacions, municipis/ajuntaments, etc., establertes en un dels països que participen en el subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d’aquests països.

PROPOSTES ELEGIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ

L’ajut a la distribució online haurà de donar suport a:

Acció 1: Accions que incloguin la promoció digital, el màrqueting, la marca (branding), l'etiquetatge (tagging) i el desenvolupament de noves ofertes dels serveis de VOD existents que ofereixen la majoria de les pel·lícules europees. L'objectiu d'aquesta acció és millorar la visibilitat, la descoberta i l'audiència global de les obres audiovisuals europees.

Acció 2: Donar suport al desenvolupament de paquets “Online Ready”.

Acció 3:  Estratègies innovadores per a la distribució i la promoció d'obres audiovisuals europees, incloses les iniciatives de desenvolupament d'audiències centrades en estratègies innovadores i participatives que tenen com a objectiu arribar a un públic més ampli amb les pel·lícules europees.

Els sol·licitants amb projectes per a diverses accions hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada acció.

L'acció començarà entre l'1 de setembre de 2019 i l'1 de gener de 2020 i tindrà una durada de 12 mesos.

CRITERIS DE SELECCIÓ I TIPUS D’AJUT

Els candidats hauran de disposar de fonts de finançament estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.

L’Agència analitzarà, entre d’altres, la capacitat operativa i financera del sol·licitant.

Pel que fa als criteris de concessió de l’ajut, s’aplica la següent valoració (que sumen un total màxim de 100 punts):

  • Pertinença i valor afegit europeu: fins un màxim de 40 punts per a l'acció 1, i 30 punts per a les accions 2 i 3.
  • Qualitat del contingut i de les activitats: fins a un màxim de 40 punts. 
  • Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat: fins a un màxim de 15 punts per a l'acció 1, i 20 punts per a les accions 2 i 3.
  • Organització de l’equip del projecte o de l’agrupació: fins a un màxim de 5 punts per l'acció 1, i 10 punts per les accions 2 i 3

L’ajut de la UE és una coproducció i pot arribar al 60% dels costos elegibles, com a màxim. 

PRESSUPOST

El pressupost total assignat per al cofinançament dels projectes s'estima en 10,11 milions d'Euros.

El desglossament indicatiu entre les accions és el següent:

- Acció 1: un import indicatiu de 4 milions d'Euros.

- Acció 2: un import indicatiu de 2,06 milions d'Euros.

- Acció 3: un import indicatiu de 4,05 milions d'Euros.

L'Agència es reserva el dret de no assignar tots els fons disponibles. 

FORMA DE PAGAMENT

Si així s'especifica a l'acord de subvenció, entre 50% i 80% de l’ajut concedit, en els 30 dies següents a la signatura del contracte per ambdues parts i la recepció de possibles garanties requerides.

El  saldo restant, després de la presentació i aprovació per part de la Comissió, d’un informe final.

CALENDARI

Publicació de la convocatòria: octubre 2018

Termini de presentació de candidatures: 05/04/2019 a les 12h del migdia (hora Brussel·les)

Comunicació als sol·licitants: Agost 2019

Signatura contracte: Agost - Setembre 2019

Inici de l’acció: Entre l'01/09/2019 i l’01/01/2020 

Durada màxima/període elegibilitat: 12 mesos

L'e-form estarà disponible properament en el següent enllaç.

Més informació.