Suport als Agents de Vendes EACEA/01/2018

Amb l’objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA serà la següent:
- donar suport a la distribució de films en sales a través del màrqueting transnacional, l’estratègia de marca, la distribució i l’exhibició de les obres audiovisuals.

El subprograma MEDIA subvencionarà:
- la creació de sistemes de suport a la distribució de films europeus no nacionals en sales i altres plataformes, i el suport a la seva comercialització internacional, concretament mitjançant la subtitulació, el doblatge i l’audiodescripció.

DESTINATARIS

Agents de vendes europeus (empreses europees que actuen com a intermediàries dels productors i que estan especialitzades en l'explotació de pel·lícules mitjançant la comercialització i la concessió de llicències a distribuïdors o altres compradors estrangers). Les activitats d'aquestes companyies han de contribuir a la consecució dels objectius anteriors.

Els sol·licitants han d'estar establerts en països que participen en el subprograma MEDIA, i l'entitat ha de ser propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països. L'agent de vendes ha d'estar designat pel productor de la pel·lícula mitjançant un contracte o acord.

Un contracte / acord signat per l'agent de vendes i el productor es considerarà com un contracte de vendes internacionals només si permet el dret a l'agent de vendes de vendre la pel·lícula en almenys deu països participants en el subprograma MEDIA.

OBRES ELEGIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ:

Pel·lícules cinematogràfiques europees recents (ficció, animació i/o documental) amb una durada mínima de  60 minuts, produïdes majoritàriament per empreses establertes en un o més  països que participen al subprograma MEDIA i que compten amb una  participació significativa de professionals d’aquests mateixos països, d’acord amb la taula de puntuació que es detalla al capítol 6 d’aquesta convocatòria de propostes.

Es consideren “recents” les pel·lícules registrades durant o després de l’any 2013.

Les pel·lícules europees es consideren “nacionals” en l’Estat participant de MEDIA els ciutadans/residents del qual hagin participat en major proporció en la realització del film, d’acord amb el sistema de punts esmentat més amunt. Es consideren “no-nacionals”a la resta de territoris.

L’Agència analitzarà la capacitat operativa i financera del candidat.

CRITERIS DE SELECCIÓ I TIPUS D’AJUT:

L’import màxim de la contribució comunitària és de fins a un 60% del total dels costos elegibles.

Objectiu: fomentar i donar suport a una més amplia distribució transnacional de pel·lícules europees recents, facilitant el finançament als agents de vendes en base als seus resultats en el mercat, amb l’objectiu de reinvertir en noves pel·lícules europees.

Aquest esquema de suport opera en dues fases:

Generació: 1er pas: els Agents de Vendes elegibles generen un fons potencial, en forma de subvenció, que vindrà determinat en funció dels resultats obtinguts en el mercat europeu durant un període preestablert.

En el cas de l’actual convocatòria,  entre l’ 01/01/2013 i el 31/12/2017, l’Agent de Vendes haurà de comptar amb una llista d’un mínim de 8 pel·lícules europees recents (com a mínim 1 d’un país europeu diferent del seu) i haver obtingut els drets de distribuir-les en un mínim de 10 països membres de MEDIA i que, durant el mateix període venut al menys 3 d’elles en com a mínim 3 països diferents al d’origen. Si es compleix l’anterior condició el sol·licitant obté, automàticament, un Fons d’ajut per import de 20.000 Euros; 2on pas: Si el sol·licitant ha completat amb èxit les condicions establertes al primer pas, podrà disposar d’un fons potencial addicional. A les bases de la convocatòria s’especifica com es calcula l’import d’aquest fons addicional. 

Reinversió: el Fons generat s’haurà de reinvertir en: 

- Mínims garantits o bestretes abonades pels drets de vendes internacionals de pel·lícules europees no nacionals elegibles.

- Promoció, comercialització i publicitat de pel·lícules europees no nacionals elegibles.

FORMA DE PAGAMENT:

Aquesta subvenció s’atorga en 2 trams:

*Un prefinançament del 50% del suport adjudicat a cada projecte de reinversió, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la notificació de la Decisió o la data de la darrera signatura de l’acord, i quan ja s’hagin rebut les garanties necessàries.

* L’Agència establirà la quantitat del pagament final sobre la base del càlcul de l’import final de la subvenció (veure apartat 11.2 de les bases).

CALENDARI:

Publicació convocatòria:

* Juliol de 2018

Termini màxim de presentació de propostes:

* 15 de gener de 2019

Els candidats seran informats del resultat del procés de selecció cap al maig de 2019.

Període d'elegibilitat costos:

Des de la data de signatura del contracte fins a 24 mesos després. Excepcionalment l’Agència pot concedir una pròrroga de fins a 6 mesos més.

Les declaracions d'Admissions dels distribuïdors durant l'any 2017 es publicaran a l'octubre de 2018.

Més informació.