Suport Automàtic de Distribució i Agents de Vendes EACEA 22/2019

Dins de l'objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA és la següent:

• donar suport a la distribució de pel·lícules en sales a través del màrqueting transnacional, l'estratègia de marca, la distribució i l'exhibició d'obres audiovisuals.

El subprograma MEDIA subvencionarà:

• la creació de sistemes de suport per a la distribució de pel·lícules europees no nacionals en sales i altres plataformes, i la comercialització internacional d'obres audiovisuals, concretament mitjançant la seva subtitulació, doblatge i audiodescripció.

DESTINATARIS

ACCIÓ 1 - SUPORT A DISTRIBUÏDORS

Els sol·licitants han de ser distribuïdors cinematogràfics europeus l'activitat comercial dels quals consisteixi en fer arribar pel·lícules a un públic ampli amb finalitat d'explotació comercial a sala, i que contribueixin a la consecució dels objectius anteriors. Aquesta serà l'activitat principal de l'empresa o departament de l'empresa.

ACCIÓ 2 - SUPORT A AGENTS DE VENDES

L'empresa sol·licitant ha de ser un agent de vendes europeu, que actua com a intermediari del productor especialitzat en l'explotació comercial d'una pel·lícula mitjançant la comercialització i la concessió de llicències a distribuïdors o altres compradors per a països estrangers.

Els sol·licitants han d'estar registrats en un dels països que participen en el subprograma MEDIA, i l'entitat ha de ser propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països.

ACTIVITATS ELEGIBLES

Per generar un fons potencial i reunir els requisits per a les mesures de reinversió, la pel·lícula haurà estat produïda majoritàriament per productors establerts en els països que participen en el subprograma MEDIA i comptarà amb una participació significativa de professionals d'aquests països.

Es tractarà d'una obra de ficció, animació o documental, de més de seixanta minuts de durada i d'un país diferent del de distribució.

La pel·lícula no ha de consistir en contingut alternatiu (òperes, concerts, actuacions, etc.) ni en publicitat, material pornogràfic o racista, ni advocar per la violència.

Per poder optar a subvenció, no s'han d'haver establert els primers drets d'autor de les pel·lícules abans de 2016.

El suport es dividirà en dues fases:

1. La generació d'un fons potencial, que es calcularà en funció dels rendiments de l'empresa al mercat europeu durant el període de referència (2013-2017).

2. L'execució de l'acció: el fons potencial generat d'aquesta manera per cada empresa ha de reinvertir-se en:

Acció 1 - Suport a Distribuïdors
- la coproducció de pel·lícules europees no nacionals subvencionables;
- l'adquisició dels drets de distribució, per exemple mitjançant garanties mínimes, de pel·lícules europees no nacionals admissibles; i / o
- la coproducció de pel·lícules europees no nacionals.


Acció 2 - Suport a Agents de vendes
- garanties mínimes o bestretes abonades pels drets de venda internacionals sobre pel·lícules europees no nacionals subvencionables;
- la promoció, comercialització i publicitat en el mercat de pel·lícules europees no nacionals subvencionables

El beneficiari disposarà de divuit mesos per dur a terme el projecte.

CRITERIS DE CONCESSIÓ

Un fons potencial es concedirà basant-se en les entrades venudes aconseguides per les pel·lícules europees no nacionals distribuïdes per distribuïdors elegibles en l'any de referència, segons el que disposa la convocatòria de propostes (és a dir, 2019).

El fons potencial estarà a disposició dels distribuïdors i agents de venda per a noves inversions en pel·lícules europees no nacionals subvencionables.

Dins dels límits dels recursos pressupostaris disponibles, el Fons potencial es calcularà segons la base següent:

Acció 1 - Suport a Distribuïdors

Les entrades venudes procedeixen de pel·lícules europees elegibles fins a un límit fixat per pel·lícula i per país, tal com s'especifica a les bases.

L'import del fons potencial es calcularà multiplicant el nombre d'entrades venudes per un import fix per admissió segons el país de distribució i la nacionalitat de la pel·lícula.

Les pel·lícules amb menys de dues-centes entrades venudes en l'any de referència no seran tingudes en compte a l'hora de calcular el fons.

Els llindars mínims de disponibilitat del fons s'han definit d'acord amb el que indiquen les bases. En cas que el fons no arribi al llindar mínim en un determinat any, el fons no estarà disponible.

Acció 2 - Suport a Agents de Vendes

Per a cada pel·lícula declarada, l'agent de vendes ha de complir els criteris d'admissibilitat definits a les bases.

Les entrades han de ser aconseguides per pel·lícules europees no nacionals i declarades pels distribuïdors elegibles en el marc de l'acció 1.

L'import del fons potencial es calcularà valorant les activitats de l'agent de vendes durant l'any de referència (etapa 1) i multiplicant el nombre d'entrades venudes aprovades en virtut de l'acció 1 per un import fix per entrada (pas 2). S'assignarà un ajut màxim de 75.000 EUR per pel·lícula.

Si la suma dels fons generats supera el pressupost disponible, cadascun dels fons potencials es reduirà proporcionalment. Aquesta reducció no afectarà l'admissibilitat dels fons potencials que estiguin reduïts per sota dels llindars mínims de disponibilitat.

PRESSUPOST

El pressupost total ascendeix a 27.850.000 EUR:

- S'assignaran 24.350.000 d'euros per a l'Acció 1 - Suport als distribuïdors
- S'assignaran 3,5 milions d'euros per l'Acció 2 - Suport als Agents de vendes.

La contribució financera de la UE no podrà ser superior al 60% dels costos subvencionables totals. 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La data límit per a l'enviament de candidatures és:

- Acció 1 - Suport a Distribuïdors: 8 de setembre de 2020
- Acció 2 - Suport als agents de vendes: 29 d'octubre de 2020

Les propostes han de presentar-se com aa molt tard a les 17.00 hores (hora de Brussel·les) el termini corresponent,
mitjançant el formulari de sol·licitud en línia (eForm). No s'acceptarà cap altre mètode de presentació de les sol·licituds.

Els sol·licitants han de garantir que s'adjunten tots els documents necessaris indicats en el formulari electrònic.

Guia per als sol·licitants, guia per a l'e-form i e-form, disponibles ben aviat.

Més informació