Suport als Fons de Coproducció Internacionals

Amb l’objectiu de reforçar la capacitat audiovisual del sector, una de les prioritats del subprograma MEDIA ha de ser:

- augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per a desenvolupar obres audiovisuals europees amb un potencial per a circular a través de la Unió Europea i més enllà i facilitar les coproduccions europees i internacionals, incloent-hi amb les cadenes de televisió.

El subprograma MEDIA han de donar suport a:

- les activitats que ajudin a socis de coproduccions europees i internacionals a realitzar o donar suport indirecte a obres audiovisuals coproduïdes donant suport a fons de coproducció internacionals amb seu en un país participant en el programa.

DESTINATARIS

El candidat ha de disposar d'un fons de coproducció, legalment constituït i actiu durant almenys dotze mesos abans del termini de presentació de la sol·licitud i l'activitat principal sigui el suport a les coproduccions internacionals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Seran accions subvencionables les d'un fons de coproducció amb prestació de suport financer a tercers qualificats per a projectes admissibles que s'ajustin als criteris següents:

- producció de llargmetratges, pel·lícules d'animació i documentals, d'una durada mínima de 60 minuts, destinats primordialment al cinema;

- aplicació de l'estratègia concreta de distribució per millorar la circulació de les obres que reben suport. La pel·lícula es distribuirà en tres o més territoris, dels quals un almenys serà participant en el subprograma MEDIA i un altre, un tercer país.

L'acció començarà l'1 de setembre de 2019 i finalitzarà al 31 de juny de 2023.

La durada màxima de l'acció serà de 46 mesos.

CRITERIS DE CONCESSIÓ

Es concedirà fins a un total de 100 punts d'acord amb els següents criteris: 

  • Rellevància del projecte i valor europeu afegit: 40 punts
  • Qualitat del contingut i de les activitats: 30 punts
  • Resultats / impacte: 25 punts
  • Organització de l’equip: 5 punts

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és de 2,75 milions EUR.

L'ajuda financera de la Unió no pot excedir el 80% del total dels costos admissibles de l'acció.

La contribució màxima per candidat seleccionat d'acord amb aquestes bases serà de 700.000 euros.

CALENDARI:

Termini de sol·licituds:

6/03/2019 (12h del migdia, hora de Brussel·les)

* Informació resultats als candidats

Maig 2019

* Signatura del contracte:

Juny / Juliol 2019

* Data d'inici de l'acció:

1 de setembre de 2019 

* Durada màxima de l'acció / Període d'elegibilitat de costos

46 mesos.

Podeu accedir a l'eForm d'aquesta convocatòria a través d'aquest enllaç.

Més informació.