Suport a la Programació Televisiva EACEA 20/2019

Amb l'objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual europeu a escala transnacional i internacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA serà:
• Incrementar la capacitat dels operadors audiovisuals per a realitzar obres audiovisuals europees que puguin circular a la UE i més enllà, i facilitar coproduccions europees i internacionals, també de televisió.

El subprograma MEDIA subvencionarà les següents mesures:
• Activitats destinades a donar suport a les empreses europees de producció audiovisual, en particular les independents, per tal de facilitar les coproduccions europees i internacionals, també de televisió.

DESTINATARIS

Productores europees de TV independents registrades en un dels països membres del subprograma MEDIA. S’entén per independent quan no més del 25% de l’empresa pertany a una cadena de TV (o bé el 50% pertany a diverses cadenes). Aquestes han de ser les productores majoritàries de l’obra.

La llista actualitzada dels països que compleixen els requisits per presentar-se es troba en aquest enllaç.

OBRES I ACCIONS ELEGIBLES

Els projectes han de tenir una durada mínima que s’especifica a les bases de la present convocatòria de propostes.

Són elegibles les ficcions i sèries de durada mínima total de 90 minuts, així com seqüeles, segones i terceres temporades. 

En el cas de l'animació i sèries animades, han de tenir una durada mínima de 24 minuts. Les seqüeles, segones i terceres temporades en aquest cas no són elegibles.

Els documentals han de comptar amb una durada mínima de 50 minuts en total. Tampoc en aquest cas seran elegibles seqüeles, segones i terceres temporades.

La sol·licitud s’ha de presentar, com a molt tard, el dia d’inici de rodatge.

Qualsevol treball de ficció, animació, o documental de creació produït majoritàriament per una empresa registrada en un país membre de MEDIA, i que compti amb una participació significativa de professionals d’aquests països (d’acord amb la taula de puntuació que s’especifica a la convocatòria (6.2)).

L’obra audiovisual que es presenta haurà de ser una producció per a TV en la que hi participin un mínim de 3 cadenes de televisió o  serveis audiovisuals de vídeo sota demanda establerts en 3 països diferents que participen a MEDIA. La implicació de les cadenes s’haurà de demostrar mitjançant contractes o cartes d’interès vinculants.

Els drets d’explotació que tinguin les cadenes de televisió revertiran al productor després d’un període màxim de 7 anys (en cas de prevenda) o de 10 anys (en cas de coproducció). En cap cas la contribució de les cadenes de televisió pot superar el 70%.

Com a mínim, el 50% del pressupost total estimat de la producció estarà garantit per fonts de finançament de terceres parts, i com a mínim el 50% del pressupost total estimat de la producció ha de provenir de països membres del subprograma MEDIA.

L’acció/elegibilitat de costos es pot perllongar fins a una durada màxima de 30 mesos (o 42 en el cas de les sèries) a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Per causes justificades es pot considerar una ampliació de sis mesos, passant als 36 mesos (48 en el cas de les sèries).

L’acció s’inicia 6 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud.

TIPUS D’AJUT

Es tracta d’una subvenció:

 • Per a animació i ficció: pot cobrir fins a un 12,5% del total de costos elegibles, amb un sostre màxim de 500.000 €.
 • Per a documentals: pot cobrir fins a un 20% del total de costos elegibles, amb un sostre màxim de 300.000 €
 • Només en els casos de coproduccions de sèries de ficció (mínim 6 episodis d’una durada mínima de 45 minuts c/u) amb un pressupost superior a 10.000.000€ es pot arribar a sol·licitar un ajut per import d’1.000.000 €.

FORMA DE PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 cops:

 • Prefinançament del 60% en els 30 dies següents a comptar des de la confirmació per escrit de l’inici del rodatge/producció.
 • Pagament de l’import restant quan l’Agència aprovi els informes finals.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.

Es comprovarà la capacitat operativa i financera de l’empresa. La documentació a presentar dependrà de  l’import sol·licitat.

Les sol·licituds seran avaluades d’acord amb la taula de puntuació que es detalla a les bases de la present convocatòria (cap.9):

 • Rellevància/valor europeu afegit: 20 punts
 • Qualitat del contingut i activitats: 55 punts
 • Difusió/impacte/màrqueting: 20 punts
 • Qualitat de l’equip: 5 punts

A més, hi haurà també punts extres de caràcter automàtic:

 • Projectes adreçats a joves: 5 punts
 • Empresa establerta en un país de mitjana o baixa capacitat de producció: 5 punts

CALENDARI

* Publicació de la convocatòria: setembre de 2019

* Terminis presentació de candidatures:

28 de novembre de 2019

14 de maig de 2020

* Informació als sol·licitants: Maig i Octubre de 2020.

* Signatura del contracte: Juny i Novembre de 2020.

* Durada de l'acció: 24 mesos (o 36 mesos en el cas de les sèries)

* Data d'inici de l'acció: Data de signatura de l'acord de subvenció

Si el sol·licitant es troba en una situació en què no pot aturar el projecte durant la durada del procediment de selecció per raons degudament justificades inherents a la naturalesa del procés del projecte, el període d’elegibilitat dels costos relacionats amb el projecte pot començar a la data de l’enviament de la sol·licitud, si el sol·licitant ho sol·licita en el formulari de sol·licitud.

DOCUMENTS:

L'Annex 1 és una descripció detallada del projecte en format Word o PDF.

L'eForm està disponible a través d'aquest enllaç.

Més informació.