Suport a la Programació Televisiva EACEA/25/2018

Amb l’objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual europeu per a operar de manera transnacional i internacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA ha de ser:

• Augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per a desenvolupar les obres audiovisuals europees amb un potencial per a circular dins de la Unió Europea i més enllà i facilitar la coproducció europea i internacional, incloent amb els canals de televisió.
El subprograma MEDIA ha de donar suport a les mesures següents:

• El desenvolupament d’obres audiovisuals europees, en particular films i obres per a televisió, tal i com ficció, documentals, films per a nens i d’animació, així com obres interactives com per exemple videojocs i multimèdia amb un fort potencial de circulació més enllà de les fronteres;

DESTINATARIS

Productores europees de TV independents registrades en un dels països membres del subprograma MEDIA. S’entén per independent quan no més del 25% de l’empresa pertany a una cadena de TV (o bé el 50% pertany a diverses cadenes). Aquestes han de ser les productores majoritàries de l’obra.

La llista actualitzada dels països que compleixen els requisits per presentar-se es troba en aquest enllaç.

OBRES I ACCIONS ELEGIBLES

Els projectes han de tenir una durada mínima que s’especifica a les bases de la present convocatòria de propostes.

Són elegibles les ficcions i sèries de durada mínima total de 90 minuts, així com seqüeles, segones i terceres temporades. 

En el cas de l'animació i sèries animades, han de tenir una durada mínima de 24 minuts. Les seqüeles, segones i terceres temporades en aquest cas no són elegibles.

Els documentals han de comptar amb una durada mínima de 50 minuts en total. Tampoc en aquest cas seran elegibles seqüeles, segones i terceres temporades.

La sol·licitud s’ha de presentar, com a molt tard, el dia d’inici de rodatge.

Qualsevol treball de ficció, animació, o documental de creació produït majoritàriament per una empresa registrada en un país membre de MEDIA, i que compti amb una participació significativa de professionals d’aquests països (d’acord amb la taula de puntuació que s’especifica a la convocatòria (6.2)).

L’obra audiovisual que es presenta haurà de ser una producció per a TV en la que hi participin un mínim de 3 cadenes de televisió o  serveis audiovisuals de vídeo sota demanda establerts en 3 països diferents que participen a MEDIA. La implicació de les cadenes s’haurà de demostrar mitjançant contractes o cartes d’interès vinculants.

Els drets d’explotació que tinguin les cadenes de televisió revertiran al productor després d’un període màxim de 7 anys (en cas de prevenda) o de 10 anys (en cas de coproducció). En cap cas la contribució de les cadenes de televisió pot superar el 70%.

Com a mínim, el 50% del pressupost total estimat de la producció estarà garantit per fonts de finançament de terceres parts, i com a mínim el 50% del pressupost total estimat de la producció ha de provenir de països membres del subprograma MEDIA.

L’acció/elegibilitat de costos es pot perllongar fins a una durada màxima de 30 mesos (o 42 en el cas de les sèries) a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Per causes justificades es pot considerar una ampliació de sis mesos, passant als 36 mesos (48 en el cas de les sèries).

L’acció s’inicia 6 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud.

TIPUS D’AJUT

Es tracta d’una subvenció:

 • Per a animació i ficció: pot cobrir fins a un 12,5% del total de costos elegibles, amb un sostre màxim de 500.000 €.
 • Per a documentals: pot cobrir fins a un 20% del total de costos elegibles, amb un sostre màxim de 300.000 €
 • Només en els casos de coproduccions de sèries de ficció (mínim 6 episodis d’una durada mínima de 45 minuts c/u) amb un pressupost superior a 10.000.000€ es pot arribar a sol·licitar un ajut per import d’1.000.000 €.

FORMA DE PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 cops:

 • Prefinançament del 60% en els 30 dies següents a comptar des de la confirmació per escrit de l’inici del rodatge/producció.
 • Pagament de l’import restant quan l’Agència aprovi els informes finals.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.

Es comprovarà la capacitat operativa i financera de l’empresa. La documentació a presentar dependrà de  l’import sol·licitat.

Les sol·licituds seran avaluades d’acord amb la taula de puntuació que es detalla a les bases de la present convocatòria (cap.9):

 • Rellevància/valor europeu afegit: 20 punts
 • Qualitat del contingut i activitats: 55 punts
 • Difusió/impacte/màrqueting: 20 punts
 • Qualitat de l’equip: 5 punts

A més, hi haurà també punts extres de caràcter automàtic:

 • Projectes adreçats a joves: 5 punts
 • Empresa establerta en un país de mitjana o baixa capacitat de producció: 5 punts

CALENDARI

* Publicació de la convocatòria: 18 d'octubre de 2018

* Terminis presentació de candidatures:

18 de desembre de 2018

28 de maig de 2019

* Informació als sol·licitants: Març i Octubre de 2019.

* Signatura del contracte: Juny i Novembre de 2019.

*Període d’elegibilitat de costos:

Des de 6 mesos abans del termini fins a 24 mesos després. En el cas de sèries el període s’estén fins a 36 mesos després.

Per tant, la durada màxima de l’acció serà de 30 mesos (42 en el cas de les sèries), ampliables en casos excepcionals i prèvia aprovació per part de l’Agència, 6 mesos més.

DOCUMENTS:

L'Annex 1 és una descripció detallada del projecte en format Word o PDF.

L'eForm està disponible a través d'aquest enllaç.

Més informació.