Suport al Desenvolupament de Continguts Audiovisuals - Projectes Individuals EACEA/17/2019

Amb l'objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual europeu per operar a escala transnacional i internacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA consisteix en:

• Incrementar la capacitat dels operadors audiovisuals de realitzar obres audiovisuals amb potencial de circulació a tots els països d'Europa i més enllà, així com coproduccions europees i internacionals.

El subprograma MEDIA dona suport a les mesures següents:

• El desenvolupament d'obres audiovisuals europees, en particular pel·lícules i obres televisives, com ara obres de ficció, documentals i pel·lícules infantils i d'animació, així com obres interactives, com els videojocs i els multimèdia, amb més potencial de circulació transfronterera;

• Activitats encaminades a donar suport a les empreses de producció audiovisual europees, particularment les productores independents, amb vista a facilitar les coproduccions europees i internacionals d'obres audiovisuals, incloses les obres per a la televisió.

DESTINATARIS

Productores europees independents constituïdes legalment com a mínim 12 mesos abans de la data de presentació i amb un èxit recent demostrable.

El Programa està igualment obert a les accions de cooperació bilateral o multilateral dirigides a determinats països o regions sobre la base dels crèdits suplementaris pagats per aquests països o regions i dels acords específics que s'estableixin amb aquests països o regions.

El Programa permetrà la cooperació i les accions conjuntes amb països que no participin en el Programa i amb organitzacions internacionals actives en els sectors culturals i creatius, com la UNESCO, el Consell d'Europa, l'Organització per al Desenvolupament i la Cooperació a Europa (OCDE ) o l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), sobre la base de contribucions conjuntes per a la realització dels objectius del Programa.

Podran seleccionar propostes de països no pertanyents a la UE sempre que, en la data de la decisió d'adjudicació, s'hagin signat acords que recullin les disposicions de participació d'aquests països en el programa de conformitat amb el que disposa el Reglament anteriorment esmentat.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Podran rebre suport les activitats de desenvolupament de les següents obres audiovisuals:

- Llargmetratges cinematogràfics, pel·lícules d'animació i documentals creatius amb una durada mínima de 60 minuts destinats principalment a la seva estrena en cinemes;

- Obres de caràcter dramàtic (lliurament únic o en diversos capítols) amb una durada total mínima de 90 minuts, pel·lícules d'animació (lliurament únic o en diversos capítols) amb una durada total mínima de 24 minuts i documentals creatius (lliurament únic o en diversos capítols) amb una durada mínima de 50 minuts destinats principalment a la televisió;

- Projectes de ficció amb una durada total o una experiència d'usuari mínimes de 90 minuts, projectes d'animació amb una durada total o una experiència d'usuari mínimes de 24 minuts i documentals creatius amb una durada total o una experiència d'usuari mínimes de 50 minuts destinats principalment a la seva explotació en plataformes digitals. Per a projectes que presentin una experiència d'usuari en un format no lineal (pàg. Ex., Realitat virtual), aquests mínims no s'apliquen.

La plataforma digital s'adreça als següents tipus de projectes: animació, documentals creatius i projectes de ficció destinats a múltiples dispositius de funcionament basat en pantalla, projectes interactius, sèries web lineals i no lineals, i projectes narratius de realitat virtual.

El dia de la fotografia principal (o equivalent) del projecte presentat no ha de tenir lloc en un termini de vuit mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

El sol·licitant també ha de tenir la majoria dels drets relacionats amb el projecte.

SOL·LICITUDS ADMISSIBLES

Una empresa que tingui una subvenció de Slate Funding en curs no podrà sol·licitar un projecte individual.
Els sol·licitants només podran presentar una sol·licitud a l'any, ja sigui per a l'Slate Funding (convocatòria de propostes EACEA 18/2019) o per a un dels dos terminis límit de la convocatòria de projecte individual (convocatòria de propostes EACEA 17/2019).

La durada màxima del projecte serà de com a màxim trenta mesos des de la data d'inici de l'acció.

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és de 5.400.000 €. La contribució econòmica s'atorgarà en forma de subvenció.
La contribució financera màxima que es concedirà a un projecte individual serà una suma a tant alçat de:

• 60.000 € per a les obres d'animació
• 25.000 € per als documentals creatius
• 50.000 € per a les obres de ficció si el pressupost de producció estimat és igual o superior a 1.500.000 EUR
• 30.000 € per les obres de ficció si el pressupost de producció estimat és inferior a 1.500.000 EUR

CALENDARI

* Publicació de la convocatòria:

12 setembre 2019

* Terminis de presentació de candidatures:

1r)  13 de novembre de 2019 a les 17:00h (hora de Brussel·les)

2n) 12 de maig de 2020 a les 17:00h (hora de Brussel·les)

* Comunicació als sol·licitants:

1r termini: maig 2020

2n termini: novembre 2020

* Signatura contracte:

1r termini: juny - juliol 2020

2n termini: novembre - desembre 2020

* Inici de l’acció: Data de la signatura de l'acord de subvenció o notificació de la decisió de subvenció (vegeu la secció 6.3)

* Durada màxima/període elegibilitat: 

30 mesos des de la data d’inici de l’acció.

Si el projecte entra en producció abans que finalitzi aquest període, l’acció finalitza la data d’entrada en producció del projecte.

Disponible l'eForm properament a través d'aquest enllaç.

Més informació.