Suport al Desenvolupament de Continguts Audiovisuals - Projectes Individuals EACEA/22/2018

Amb l’objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual europeu per operar de manera transnacional i internacional, una de les prioritats del Subprograma MEDIA ha de ser:

• Augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per a desenvolupar obres audiovisuals europees amb potencial per a circular dins de la Unió europea i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals, incloent-hi cadenes de televisió.

El Subprograma MEDIA ha de donar suport a les mesures següent:

• El desenvolupament de les obres audiovisuals europees, en particular films i obres de televisió tal com ficció, documentals, films infantils i d’animació, així com obres interactives tal com videojocs i multimèdia amb un gran potencial de circulació més enllà de les fronteres;
• Activitats amb l’objectiu de donar suport a les empreses productores audiovisual europees, en particular productores independents, per tal de facilitar les coproduccions europees i internacionals d’obres audiovisuals incloent-hi les obres per a televisió.

DESTINATARIS

El Subprograma MEDIA dóna suport a empreses europees de producció audiovisual independent, amb experiència demostrable, interessades en el desenvolupament de projectes individuals que presentin:

  • Un alt valor artístic i creatiu i una diversitat cultural,
  • Potencial per a ser un projecte que circuli més enllà de les fronteres i que arribi a audiències europees I a nivell internacional
  • Bona cooperació entre operadors de diferents països participants al subprograma MEDIA
  • Augmentar l’interès de les audiències a través d’estratègies de màrqueting i de distribució previstes en la fase de desenvolupament

Empreses de producció audiovisual europees independents que estiguin legalment constituïdes almenys 1 any abans de la data de presentació de la sol·licitud amb un èxit recent demostrable. El sol·licitant també ha de posseir la majoria dels drets relacionats amb el projecte.

OBRES ADMISSIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Llargmetratges de ficció, animació i documentals de creació per a cinema amb una durada mínima de 60 minuts.

Ficció-drama-per a TV (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 90 minuts.

Animació per a TV (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 24 minuts.

Documentals de creació per a TV (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 50 minuts.

Projectes de ficció amb una durada total o una experiència d’usuari mínimes de 90 minuts, projectes d’animació amb una durada total o una experiència d’usuari mínimes de 24 minuts i documentals creatius amb una durada total o una experiència d’usuari mínimes de 50 minuts destinats principalment a la seva explotació en plataformes digitals. Per a projectes que presentin una experiència d’usuari en format no lineal (ex. Realitat Virtual), aquests mínims no s’apliquen.

La plataforma digital s’adreça als següents tipus de projectes: animació, documentals creatius i ficció destinats a múltiples dispositius, projectes interactius, web-sèries lineals o no lineals i projectes de narrativa de realitat virtual.

La durada del projecte ha de ser de fins a 30 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

La data d’inici de rodatge haurà de ser a partir de 8 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

CRITERIS DE SELECCIÓ I TIPUS D’AJUT

Les candidatures seran avaluades mitjançant un sistema de puntuació (sobre 100 punts) ja establert i detallat a les pròpies bases de la convocatòria (apartat 9 de les bases). 

Aportacions màximes a atorgar en cada cas:

- 60.000€ per a l'animació

- 25.000€ per als documentals

- Ficció:

- fins a 50.000 (films amb pressupost igual o superior a 1,5 M)

- fins a 30.000 (films amb pressupost inferior a 1,5 M)

FORMA DE PAGAMENT

70% de l’ajut concedit, en els 30 dies següents a la signatura del contracte per ambdues parts i la recepció de possibles garanties requerides;

El saldo restant s'abonarà després de la presentació i aprovació, per part de la Comissió, d’un informe final.

Si l’import de la despesa final del beneficiari resulta ser inferior a la prevista inicialment, l’aportació de la Comissió es reduirà de forma proporcional.

CALENDARI

* Publicació de la convocatòria:

18 d'octubre 2018

* Terminis de presentació de candidatures:

1r)  18 de desembre de 2018 a les 12:00h (migdia, hora de Brussel·les)

2n) 24 d’abril de 2019 a les 12:00h (migdia, hora de Brussel·les)

* Comunicació als sol·licitants:

1r termini: juny 2019

2n termini: octubre 2019

* Signatura contracte:

1r termini: juliol - agost 2019

2n termini: octubre - novembre 2019

* Inici de l’acció: Data de la signatura de l'acord de subvenció o notificació de la decisió de subvenció o la data de presentació de la sol·licitud (vegeu la secció 6.3)

* Durada màxima/període elegibilitat: fins a 30 mesos a comptar des de la data de presentació sol·licitud.

Un dels documents a adjuntar consisteix en una descripció detallada del projecte (en Word o PDF).

Disponible l'eForm properament a través d'aquest enllaç.

Més informació.