Suport al Desenvolupament de Continguts Audiovisuals - Slate Funding EACEA/18/2019

Amb l’objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual europeu per operar de manera transnacional i internacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA ha de ser:

• Augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per a desenvolupar obres audiovisuals europees amb potencial per a circular dins de la Unió europea i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals.

El subprograma MEDIA ha de donar suport a les mesures següent:

• El desenvolupament de les obres audiovisuals europees, en particular films i obres de televisió tal com ficció, documentals, films infantils i d’animació, així com obres interactives tal com videojocs i multimèdia amb un gran potencial de circulació més enllà de les fronteres;
• Activitats amb l’objectiu de donar suport a les empreses productores audiovisual europees, en particular productores independents, per tal de facilitar les coproduccions europees i internacionals d’obres audiovisuals incloent-hi les obres per a televisió.

DESTINATARIS

Empreses de producció audiovisual europees independents que estiguin legalment constituïdes almenys 36 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud i que puguin demostrar algun èxit recent. El sol·licitant també haurà de posseir la majoria dels drets relacionats amb el projecte.

Les empreses hauran d’acreditar que han produït una obra audiovisual durant els 5 anys anteriors a la data de presentació de sol·licituds, i que s’hagi distribuït o retransmès per tv en un mínim de 3 països diferents al país del sol·licitant en el període posterior a 1 de gener de 2017 i abans de la data de presentació de la sol·liciutd. En el cas de la difusió per tv, cal que almenys hi hagi 3 emissores diferents. I en el cas dels països grans, com Espanya, l’experiència elegible haurà de ser de com a mínim 2 projectes, en aquestes mateixes condicions.

Les empreses sol·licitants han de presentar una proposta per entre 3 i 5 projectes, que hauran de ser estrenats al cinema, emesos per televisió, o explotats comercialment en plataformes digitals, i que han de pertànyer a alguna d'aquestes categories: animació, documental de creació o ficció. Els sol·licitants poden afegir un curtmetrarge al paquet de projectes, per tal de promoure el talent emergent.

OBRES ADMISSIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Els següents tipus d'activitats són elegibles per a la present convocatòria de propostes:

  • Llargmetratges de ficció, animació i documentals de creació amb una durada mínima de 60 minuts. Per a sales de cinema.
  • Ficció (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 90 minuts; animació (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 24 minuts; documentals de creació (projectes únics o sèries) amb una durada mínima de 50 minuts. Per a TV.
  • Ficció amb una durada mínima de 90 minuts; animació amb una durada mínima de 24 minuts; documentals de creació amb una durada mínima de 50 minuts. Per explotació en plataformes digitals. Per als projectes que presenten una experiència d'usuari en un format no lineal (per exemple, la realitat virtual), no s'apliquen aquests mínims.
  • Producció d'un curtmetratge d'una longitud màxima de 20 minuts, que doni suport als nous talents.

La data d’inici de rodatge haurà de ser a partir de 8 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. 

Les sol·licituds d’ajut per imports inferiors a 70.000€ no seran elegibles.

CRITERIS DE SELECCIÓ I TIPUS D’AJUT

Les candidatures seran avaluades mitjançant un sistema de puntuació ja establert i detallat a les pròpies bases de la convocatòria (capítol 9). Aquest sistema de puntuació contempla tant punts de tipus selectiu (com ara la qualitat dels projectes) com d’altres de caràcter automàtic (punts extra), com el fet de pertànyer a un país amb baixa capacitat de producció.

Per tal de demostrar tant la capacitat operativa com financera de l’empresa sol·licitant cal que aquesta presenti una sèrie de documentació.

L’aportació financera (subvenció) no podrà ser superior al 50% del total dels costos elegibles per al desenvolupament dels projectes.

Aportacions màximes a atorgar en cada cas:

- Paquet de projectes sense projecte de curtmetratge: màxim 200.000€

- Paquet de projectes amb projecte de curtmetratge: màxim 210.000€

- Paquet de projectes tot documentals i sense projecte de curtmetratge: màxim 150.000€

- Paquet de projectes tot documentals i amb projecte de curtmetratge: màxim 160.000€

L'import mínim assignat a un projecte del paquet és de 10.000 EUR i el màxim és de fins a 60.000 EUR, sempre que l'import no superi el 50% dels costos de desenvolupament subvencionables del
projecte. Si s'afegeix un projecte de curtmetratge al paquet, el màxim suport per al curtmetratge és de fins a 10.000 EUR, sempre que la quantitat no superi el 80% dels costos subvencionables de producció (inclosos els costos de desenvolupament) del projecte en qüestió.

L’acceptació de la candidatura, per part de la Comissió, no vol dir necessàriament la concessió de la suma sol·licitada. En cap cas l’import de l’ajut concedit no pot superar l’import sol·licitat.

FORMA DE PAGAMENT

  • 70% de l’ajut concedit, en els 30 dies següents a la signatura del contracte per ambdues parts i la recepció de possibles garanties requerides;
  • El  saldo restant, després de la presentació i aprovació per part de la Comissió, dels informes finals.

Si l’import de la despesa final del beneficiari resulta ser inferior a la prevista inicialment, l’aportació de la Comissió es reduirà de forma proporcional.

CALENDARI

* Publicació de la convocatòria: setembre de 2019

* Termini de presentació de candidatures: 4 de febrer de 2020 (17:00h, hora de Brussel·les)

* Comunicació als sol·licitants: Agost 2020

* Signatura contracte: setembre / octubre 2020

* Inici de l’acció: data de la signatura del contracte o de la notificació de la decisió, o bé si el sol·licitant demostra la necessitat de començar abans d’aquesta data, data de la presentació de la sol·licitud

* Durada màxima/període elegibilitat: fins a 36 mesos a comptar des de la data d'inici de l'acció.

Si un dels projectes de l'Slate entra en producció abans que finalitzi aquest període, el període d’elegibilitat dels costos d’aquest projecte finalitza a la data d’entrada en producció d’aquest projecte. L'acció finalitza quan entra en producció el darrer dels projectes de l'Slate i, com a molt tard, 36 mesos després de la data d'inici de l'acció.

Cliqueu aquí per a accedir a l'e-form (disponible properament)

Més informació.