Suport al Desenvolupament de Videojocs Europeus EACEA/19/2019

En l'objectiu específic del reforç de la capacitat del sector audiovisual europeu per operar a escala transnacional i internacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA consisteix en:
• Incrementar la capacitat dels operadors audiovisuals de realitzar obres audiovisuals amb potencial de circulació arreu d'Europa i més enllà, així com coproduccions europees i internacionals.

El subprograma MEDIA brindarà suport a:
• El desenvolupament d'obres audiovisuals europees, en particular pel·lícules i obres per a televisió, com ara obres de ficció, documentals i pel·lícules infantils i d'animació, així com obres interactives, com videojocs i multimèdia, amb més potencial de circulació transfronterera.

En el marc d'aquesta convocatòria, els sol·licitants podran presentar una proposta per desenvolupar un concepte i un projecte (activitats fins al punt que el concepte condueixi a una versió de prova o prototip jugable) de videojocs narratius altament innovadors i creatius dissenyats per a l'explotació comercial d'ordinadors personals, consoles, dispositius mòbils, tauletes, telèfons intel·ligents i altres tecnologies.

DESTINATARIS

Empreses de producció europees independents que puguin demostrar experiència prèvia en el camp dels videojocs i que han estat legalment constituïdes com a mínim 12 mesos abans de la publicació de la convocatòria.

L’empresa sol·licitant haurà de demostrar que ha completat i distribuït comercialment  un videojoc previ. Aquest treball previ s’haurà d’haver distribuït després de l’1 de gener de 2017 fins a la data de la presentació de les obres en aquesta convocatòria.

L’empresa ha de demostrar que posseeix la major part dels drets del projecte per al qual demana l’ajut, per la qual cosa haurà de presentar un contracte que cobreixi els drets del material artístic inclòs en la sol·licitud.

En el cas que es tracti d’una adaptació d’un treball ja existent, el candidat haurà de demostrar que ostenta la major part del drets d’adaptació.

No seran elegibles les Fundacions, Instituts, Universitats, Associacions i d’altres entitats de caràcter públic, grups d’empreses i/o persones físiques.

OBRES ELEGIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Desenvolupament del concepte i projecte per a un videojoc narratiu altament innovador i creatiu dissenyat per a l’explotació comercial per a PCs, consoles, dispositius mòbils, tablets, smartphones i altres tecnologies. La història s’ha d’explicar o ensenyar a través de tot el joc (in-game storytelling) i no només com una introducció o un final del joc.

No seran elegibles les obres de referència (com ara enciclopèdies, atles, catàlegs, base de dades, etc), programes educatius, revistes, projectes de promoció turística, etc.

La fase de producció del projecte presentat no haurà de començar abans de vuit mesos després de la data de presentació de la sol·licitud.

CRITERIS DE SELECCIÓ I TIPUS D’AJUT

Les candidatures presentades seran avaluades en funció de la taula de puntuació que es detalla al capítol 9 de la present convocatòria de propostes.

Ajut financer de fins a un màxim del 50% del total de costos elegibles.

Import de l’aportació en aquesta modalitat de subvenció:

Entre 10.000€ i 150.000€ pel concepte i desenvolupament del projecte d’un videojoc (activitats fins al punt que el concepte condueix a un prototip o assaig versió jugable).

Per tal de sol·licitar l’ajut, els candidats s’hauran de registrar en un Portal creat amb aquesta finalitat. El sistema els donarà, automàticament, un codi d’identificació.

FORMA DE PAGAMENT

Un prefinançament de fins al 70% de l’import de l’ajut concedit, en el termini de 30 dies a comptar des de la notificació de la Decisió o la signatura del contracte per ambdues parts i la recepció i aprovació de possibles garanties requerides;

30% restant quan l’Agència Executiva a Brussel·les (EACEA) hagi rebut els informes finals.

Tal i com estableixen les bases, quan les despeses siguin finalment inferiors a les previstes, l’Agència descomptarà la diferè

ncia i, en aquest cas, l’empresa haurà de reemborsar la quantitat corresponent, d’acord amb el que s’hagi pressupostat a l’avançada.

CALENDARI

* Termini de presentació de candidatures:

12 de febrer de 2020 abans de les 17h (hora de Brussel·les)

* Informació als sol·licitants:

Agost de 2020

* Signatura de la decisió o l'acord de subvenció:

Setembre / Octubre 2020

* Data inici de l’acció: data de la signatura de l’acord o de la notificació de la decisió de subvenció. Si el sol·licitant pot demostrar la necessitat de començar l’acció abans d’aquestes dates, data de la sol·licitud de la subvenció.

* Màxima durada de l’acció/costos elegibles: fins a 36 mesos des de la data de l’inici de l’acció. Si el projecte entra en producció abans que finalitzi aquest període, l’acció finalitza la data d’entrada en producció del projecte. 

L'annex 1 és una descripció detallada del projecte en format word o pdf amb contingut de material artístic.

L'e-form estarà disponible properament des del següent enllaç

Més informació.