Suport al Desenvolupament de Videojocs Europeus EACEA/24/2018

Amb l’objectiu específic de reforçar la capacitat del sector audiovisual europeu per a operar de manera transnacional i internacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA ha de ser:

• Augmentar la capacitat dels operadors audiovisual de desenvolupar les obres audiovisuals europees amb un potencial per a circular dins de la Unió Europea i més enllà i facilitar la coproducció europea i internacional.

El subprograma MEDIA ha de donar suport a la mesura següent:

• El desenvolupament de les obres audiovisuals europees, en particular films i obres televisives, tal com ficció, documentals, films infantil i d’animació, així com obres interactives i videojocs i multimèdia amb gran potencial per a circular a través de les fronteres.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incrementar la capacitat dels productors europeus de videojocs per tal de desenvolupar els projectes amb alt contingut innovador i una “jugabilitat” de qualitat, que tingui un potencial per a circular a través d’Europa i més enllà i millorar la competitivitat de la indústria dels videojocs en els mercats europeus i internacionals facilitant la retenció de la propietat intel·lectual per part dels desenvolupadors europeus.

DESTINATARIS

Empreses de producció europees independents que puguin demostrar experiència prèvia en el camp dels videojocs i que han estat legalment constituïdes com a mínim 12 mesos abans de la publicació de la convocatòria.

L’empresa sol·licitant haurà de demostrar que ha completat i distribuït comercialment  un videojoc previ. Aquest treball previ s’haurà d’haver distribuït després de l’1 de gener de 2016 fins a la data de la presentació de les obres en aquesta convocatòria.

L’empresa ha de demostrar que posseeix la major part dels drets del projecte per al qual demana l’ajut, per la qual cosa haurà de presentar un contracte que cobreixi els drets del material artístic inclòs en la sol·licitud.

En el cas que es tracti d’una adaptació d’un treball ja existent, el candidat haurà de demostrar que ostenta la major part del drets d’adaptació.

No seran elegibles les Fundacions, Instituts, Universitats, Associacions i d’altres entitats de caràcter públic, grups d’empreses i/o persones físiques.

OBRES ELEGIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Desenvolupament del concepte i projecte per a un videojoc narratiu altament innovador i creatiu dissenyat per a l’explotació comercial per a PCs, consoles, dispositius mòbils, tablets, smartphones i altres tecnologies. La història s’ha d’explicar o ensenyar a través de tot el joc (in-game storytelling) i no només com una introducció o un final del joc.

No seran elegibles les obres de referència (com ara enciclopèdies, atles, catàlegs, base de dades, etc), programes educatius, revistes, projectes de promoció turística, etc.

La fase de producció del projecte presentat no haurà de començar abans de vuit mesos després de la data de presentació de la sol·licitud.

CRITERIS DE SELECCIÓ I TIPUS D’AJUT

Les candidatures presentades seran avaluades en funció de la taula de puntuació que es detalla al capítol 9 de la present convocatòria de propostes.

Ajut financer de fins a un màxim del 50% del total de costos elegibles.

Import de l’aportació en aquesta modalitat de subvenció:

Entre 10.000€ i 150.000€ pel concepte i desenvolupament del projecte d’un videojoc (activitats fins al punt que el concepte condueix a un prototip o assaig versió jugable).

Per tal de sol·licitar l’ajut, els candidats s’hauran de registrar en un Portal creat amb aquesta finalitat. El sistema els donarà, automàticament, un codi d’identificació.

FORMA DE PAGAMENT

Un prefinançament de fins al 70% de l’import de l’ajut concedit, en el termini de 30 dies a comptar des de la notificació de la Decisió o la signatura del contracte per ambdues parts i la recepció i aprovació de possibles garanties requerides;

30% restant quan l’Agència Executiva a Brussel·les (EACEA) hagi rebut els informes finals.

Tal i com estableixen les bases, quan les despeses siguin finalment inferiors a les previstes, l’Agència descomptarà la diferè

ncia i, en aquest cas, l’empresa haurà de reemborsar la quantitat corresponent, d’acord amb el que s’hagi pressupostat a l’avançada.

CALENDARI

* Termini de presentació de candidatures:

27 de febrer de 2019 abans de les 12h del migdia (hora de Brussel·les)

* Informació als sol·licitants:

Agost de 2019

* Signatura de la decisió o l'acord de subvenció:

Octubre / Novembre 2019

* Data inici de l’acció: data de la signatura de l’acord o de la notificació de la decisió de subvenció. Si el sol·licitant pot demostrar la necessitat de començar l’acció abans d’aquestes dates, data de la sol·licitud de la subvenció.

* Màxima durada de l’acció/costos elegibles: fins a 36 mesos des de la data de l’inici de l’acció. Excepcionalment es pot concedir una pròrroga de fins a 6 mesos més.

L'annex 1 és una descripció detallada del projecte en format word o pdf amb contingut de material artístic.

L'e-form estarà disponible properament des del següent enllaç

 

Més informació.