Suport a l'Educació Cinematogràfica EACEA 25/2019

Dins de l 'objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA és:

 donar suport al desenvolupament de l'audiència com a mitjà per estimular l'interès i millorar l'accés a obres audiovisuals, en particular mitjançant la promoció, esdeveniments, alfabetització cinematogràfica i festivals.

El subprograma MEDIA proporcionarà suport a:

 activitats adreçades a promoure l’alfabetització cinematogràfica i a augmentar el coneixement del públic i l'interès pels treballs audiovisuals europeus, inclós el patrimoni audiovisual i cinematogràfic, en particular entre el públic jove.

DESTINATARIS

El sol·licitant ha de ser un consorci (líder de projecte i almenys 2 socis) d’entitats (empreses privades, entitats sense ànim de lucre, associacions, organitzacions benèfiques, fundacions, municipis / Municipi Consells, etc.) establerts en un dels països participants en el subprograma MEDIA i propietat directa o per participació majoritària, per nacionals d’aquests països. 

ACTIVITATS ELEGIBLES

Projectes que proporcionin mecanismes per a una millor cooperació entre les iniciatives d’educació cinematogràfica a Europa amb l'objectiu de millorar l'eficiència i la dimensió europea d'aquestes iniciatives i desenvolupar projectes nous i innovadors, especialment mitjançant eines digitals. El públic objectiu de les iniciatives d’educació cinematogràfica han de ser joves menors de 19 anys.

Projectes que ofereixin mecanismes per augmentar la contribució de pel·lícules europees i treballs audiovisuals per a l'educació, incloent catàlegs curats de pel·lícules, per a l'educació. El projecte hauria de basar-se en una proporció important (almenys un 50%) de pel·lícules europees.

Els projectes requereixen almenys 3 socis, dels quals almenys 2 socis han de ser procedents del sector de l'educació cinematogràfica. Els socis han de tenir la seva base a 3 països diferents que participin en el subprograma MEDIA
i cobreixi almenys 3 idiomes diferents.

L’acció s’ha d’iniciar entre l'1/09/2020 i l’1/01/2021 i durarà 24 mesos.

CRITERIS DE CONCESSIÓ

S'assignaran punts d'un total de 100 d'acord amb els següents criteris:

Pertinència i valor afegit europeu (30 punts):

Aquest criteri avalua la pertinència del contingut de l'acció en relació amb els objectius de la convocatòria de propostes. S'avaluarà, en particular, la pertinència de les pel·lícules proposades en el catàleg i la capacitat d'implantar el projecte a escala europea, així com d'arribar al públic al qual va destinat.

Qualitat del contingut i les activitats (40 punts):

Aquest criteri avalua la qualitat global i la viabilitat del projecte, i inclou les característiques del catàleg i del material pedagògic i l'ús estratègic de la tecnologia digital i de diferents plataformes de distribució per arribar al públic destinatari, així com el model de consum proposat.

Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (20 punts):

Aquest criteri avalua les estratègies proposades per difondre el projecte entre els centres docents als quals va destinat, així com entre el públic en general.

Qualitat de l'equip del projecte i de l'agrupació (10 punts):

Aquest criteri tindrà en compte l'abast de l'associació i l'intercanvi de coneixements dins d'aquesta, així com el repartiment de funcions i responsabilitats pel que fa als objectius de l'acció.

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és d'1,9 M €.

La contribució financera de la Unió no pot superar el 70% del cost total subvencionable de l'acció.

La subvenció mínima sol·licitada a la UE serà de 200.000 euros.

CALENDARI

* Termini presentació de sol·licituds:

12 de març de 2020 a les 1700 hores de la tarda (fus horari de Brussel·les)

* Informació resultats als candidats:

Juliol 2020

* Signatura contracte:

Agost 2020

* Data d'inici de l'acció: 

Entre l'01/09/2020 i l'01/01/2021 

* Durada màxima de l’acció/període d'elegibilitat costos:

24 mesos.

Properament es publicarà l'eForm d'aquesta convocatòria  a través d’aquest enllaç.

Més informació.