Suport a l'Educació Cinematogràfica EACEA/33/2018

Dins de l'objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA és la següent:

• suport al desenvolupament d'audiència com a mitjà per estimular l'interès per les obres audiovisuals europees i la millora de l'accés a les mateixes, en particular, a través de la promoció, els esdeveniments, l'alfabetització cinematogràfica i els festivals;

El subprograma MEDIA subvencionarà:

• activitats encaminades a fomentar els coneixements cinematogràfics i a incrementar el coneixement entre el públic de les obres audiovisuals europees, inclòs el patrimoni audiovisual i cinematogràfic, i l'interès del públic per aquestes, particularment entre el públic jove;

• la facilitació de la circulació de pel·lícules europees arreu del món i de pel·lícules internacionals a la Unió en totes les plataformes de distribució, a través de projectes de cooperació internacional en el sector audiovisual.

DESTINATARIS

Aquesta línia de suport s’adreça a un consorci d’entitats europees establertes en un dels països que participen en el subprograma MEDIA. En aquest context, parlem de film o media literacy: iniciatives d’alfabetització en el terreny cinematogràfic/audiovisual.

Les persones físiques no són elegibles.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

La creació d'un catàleg sistematitzat de pel·lícules europees i material pedagògic connex que es posarà a disposició de joves de 11 a 18 anys d'edat que assisteixin a escoles primàries i secundàries dels països participants en el subprograma MEDIA.

Aquest catàleg estarà integrat per pel·lícules conegudes que hagin contribuït a la història de la filmografia europea i que s'utilitzaran en el context de les activitats d'educació cinematogràfica.

El catàleg inclourà un mínim de 7 llargmetratges.

Els drets de les pel·lícules que integren el catàleg s'adquiriran per un període mínim de 3 anys i per a tots els països participants en el subprograma MEDIA. Es posaran versions lingüístiques (doblades o subtitulades) de la majoria de les pel·lícules del catàleg a disposició de tots els països participants en el programa.

El catàleg mantindrà una certa diversitat per raons de:
- nacionalitat
- idioma
- gènere cinematogràfic
- any de producció
- temàtica
- sexe

La publicació del catàleg haurà d'incloure una ambiciosa campanya de comunicació per promocionar el projecte entre els centres docents i el públic en general.

Comprendrà les següents activitats: l'obtenció dels drets de les pel·lícules per a usos educatius, la preparació de paquets de doblatge o subtitulat, el material pedagògic i la difusió i l'activitat promocional entre els centres docents destinataris i el públic en general.

El període de cobertura dels costos començarà l'1 de juny de 2019 i es prolongarà durant 19 mesos. El catàleg ha d'estar preparat i disponible el 30 de setembre de 2020 molt tard. Els tres últims mesos de l'acció hauran de destinar únicament a la difusió i promoció del catàleg entre els centres docents i el públic en general.

CRITERIS DE CONCESSIÓ

S'assignaran punts d'un total de 100 d'acord amb els següents criteris:

Pertinència i valor afegit europeu (30 punts):

Aquest criteri avalua la pertinència del contingut de l'acció en relació amb els objectius de la convocatòria de propostes. S'avaluarà, en particular, la pertinència de les pel·lícules proposades en el catàleg i la capacitat d'implantar el projecte a escala europea, així com d'arribar al públic al qual va destinat.

Qualitat del contingut i les activitats (30 punts):

Aquest criteri avalua la qualitat global i la viabilitat del projecte, i inclou les característiques del catàleg i del material pedagògic i l'ús estratègic de la tecnologia digital i de diferents plataformes de distribució per arribar al públic destinatari, així com el model de consum proposat.

Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (20 punts):

Aquest criteri avalua les estratègies proposades per difondre el projecte entre els centres docents als quals va destinat, així com entre el públic en general.

Qualitat de l'equip del projecte i de l'agrupació (20 punts):

Aquest criteri tindrà en compte l'abast de l'associació i l'intercanvi de coneixements dins d'aquesta, així com el repartiment de funcions i responsabilitats pel que fa als objectius de l'acció.

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és d'1 milió d'euros.

La contribució econòmica de la Unió no podrà superar el 80% del cost total subvencionable de l'acció

CALENDARI

* Termini presentació de sol·licituds:

7 de març de 2019 a les 12.00 hores del migdia (fus horari de Brussel·les)

* Informació resultats als candidats:

Maig 2019

* Signatura contracte:

Maig 2019

* Data d'inici de l'acció: 

1 de juny de 2019 

* Durada màxima de l’acció/període d'elegibilitat costos:

19 mesos (excepcionalment l’Agència pot concedir 6 mesos més de pròrroga. En aquest cas doncs, aquest període s’estendria fins a un màxim de18 mesos).

Properament es publicarà l'eForm d'aquesta convocatòria  a través d’aquest enllaç.

Més informació.