Convocatòria de Suport a les Xarxes de Sales Cinematogràfiques EACEA 06/2018

Dins de l'objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del
subprograma MEDIA és la de:
- operar a escala transnacional i internacional i promoure la circulació i la mobilitat transnacionals.

El subprograma MEDIA donarà suport a:
- la creació i l'explotació d'una xarxa de sales cinematogràfiques

DESTINATARIS:

Aquest ajut està obert a les xarxes de sales cinematogràfiques. Per xarxa de sales cinematogràfiques s'entén un grup de sales cinematogràfiques europees independents que, per mitjà d'una entitat de coordinació legalment constituïda, desenvolupi activitats conjuntes en l'àmbit de la projecció i la promoció de la filmografia europea. En particular, aquesta entitat de coordinació haurà garantir el funcionament d'un sistema d'informació i comunicació entre les sales de cinema.

Per ser admissible, la xarxa comptarà com a mínim amb cent cinemes situats en almenys vint països
participants en el subprograma MEDIA.

S'entén per sala cinematogràfica europea independent una empresa, associació o organització que disposi d'una o més pantalles cinematogràfiques establerta en països que participin en el subprograma MEDIA i que exerceixi la seva activitat sota la mateixa raó social. L'activitat principal del participant o de la divisió de l'organització del participant ha de consistir en l'exhibició de pel·lícules.

La xarxa i les sales cinematogràfiques participants han de ser, i hauran de seguir sent-ho, propietat, directament o per participació majoritària, de nacionals de països que participin en el subprograma MEDIA i també han d'estar registrades en algun d'aquests països.

Només s'admetran com a participants en la xarxa les sales cinematogràfiques europees independents que tinguin les característiques següents:

- que siguin cinemes d'estrena (i programin pel·lícules europees abans que hagin transcorregut dotze mesos des de
la primera estrena nacional); que dediquin un màxim del 30% de la seva programació a retrospectives
o a reestrenes;
- que hagin estat obertes al públic durant almenys sis mesos;
- que disposin d'un sistema de taquillatge i de declaració d'ingressos;
- que disposin almenys d'una pantalla i de 70 butaques;
- que realitzin un mínim de 300 projeccions a l'any, en el cas de cinemes amb una pantalla, i de 520
projeccions a l'any en el cas de cinemes amb més pantalles (cinemes que operin durant almenys sis
mesos a l'any), i un mínim de 30 projeccions al mes en el cas de cinemes d'estiu oa l'aire lliure
(Cinemes que operin durant menys de sis mesos a l'any);
- que hagin tingut almenys 20 000 espectadors durant els dotze mesos anteriors.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES:

La xarxa de sales cinematogràfiques haurà de permetre les activitats següents:

- Creació de xarxes: informació, animació i comunicació;
- Suport financer a les sales cinematogràfiques participants que realitzin les activitats
subvencionables que s'indiquen a continuació:
- Accions de promoció i projecció de pel·lícules europees.
- Activitats educatives per sensibilitzar joves cinèfils.
- Activitats de promoció i comercialització en cooperació amb altres plataformes de
distribució (de televisió, plataformes de vídeo a la carta, etc.).

La durada de l'acció i del període de subvencionabilitat dels costos és de dotze mesos, de l'1 de gener al 31 de desembre.

Només són admissibles les accions i activitats que tenen lloc en països participants en el subprograma MEDIA.

En el marc de la present convocatòria, el sol·licitant presenta una proposta per establir una associació de dos anys amb el subprograma MEDIA a través d'un instrument contractual denominat Acord Marc d'Associació («AMA»).

CRITERIS DE CONCESSIÓ:

Les sol·licituds admissibles es valoraran d'acord amb els següents criteris:

1. Rellevància i valor afegit europeu (35 punts)
Amb aquest criteri s'avalua l'estratègia de la xarxa per assolir l'objectiu general de la convocatòria de propostes, en particular pel que fa a la definició dels seus objectius específics a llarg i a curt termini. També s'avalua la qualitat dels mètodes utilitzats per controlar el compliment d'aquests objectius, en particular mitjançant la definició d'indicadors clau de rendiment.

2. Qualitat del contingut i les activitats (20 punts)
Amb aquest criteri s'avalua l'eficiència i l'eficàcia potencials de les activitats que es realitzin, i en quina mesura s'incorporen dins de l'estratègia de la xarxa mitjançant una lògica d'intervenció clara.

3. Comunicació i difusió (40 punts)
Amb aquest criteri s'avalua l'enfocament del projecte pel que fa a la comunicació, difusió i posada en comú de les seves activitats, resultats, coneixements i bones pràctiques, tant entre els membres de la xarxa com fora d'aquesta.

4. Qualitat de la xarxa (5 punts)
Amb aquest criteri s'avalua fins a quin punt la governança, gestió i organització de la xarxa garanteixen l'aplicació efectiva de la seva estratègia i activitats.

PRESSUPOST:

El pressupost total disponible és de 10.900.000 EUR.
La subvenció de la UE estarà limitada a un percentatge màxim de cofinançament del 50% dels costos totals subvencionables.

CALENDARI:

* Publicació convocatòria:

20 de març de 2018

* Termini presentació sol·licituds:

31 marig 2018

* Informació als candidats:

Novembre 2018

* Signatura del contracte:

Desembre 2018

* Data d’inici de l’acció:

01 de gener de 2019

* Durada màxima de l’acció/període elegibilitat costos:

12 mesos 

 Més informació.