Suport a les Xarxes de Sales Cinematogràfiques EACEA/24/2019

Dins de l’objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del Subprograma MEDIA és la següent:

 Operar transnacionalment i internacionalment i promoure la circulació i la mobilitat transnacionals.

El subprograma MEDIA proporcionarà suport per a:

 Crear i operar una xarxa de cinemes.

DESTINATARIS

La convocatòria està obert a les xarxes de cinema. La xarxa de cinema és un grup europeu de cinemes independents que desenvolupen, a través d’una entitat de coordinació legalment constituïda, activitats conjuntes a l'àrea de projecció i promoció de pel·lícules europees. En particular, aquesta entitat de coordinació ha de vetllar pel bon funcionament d’un sistema de comunicació i informació entre els cinemes. Per ser elegible, la xarxa de cinemes ha de representar almenys 100 cinemes situats en almenys 20 països participants al Subprograma MEDIA.

Un cinema independent europeu és una empresa, associació o organització amb una o diverses pantalles ubicades en països que participen en el subprograma MEDIA i que funciona sota el mateix nom de l’empresa. La projecció de pel·lícules ha de ser l’activitat principal del participant o
divisió de l’organització del participant.

La xarxa i els cinemes participants han de ser propietat i seguir sent propietat, ja sigui directament o per participació majoritària, de nacionals de països que participen al subprograma MEDIA i han d'estar registrats en un d’aquests països.

Només aquests cinemes independents europeus seran elegibles com a participants de la xarxa:

- que siguin cinemes d'estrena (i programin pel·lícules europees abans que hagin transcorregut dotze mesos des de
la primera estrena nacional); que dediquin un màxim del 30% de la seva programació a retrospectives
o a reestrenes;
- que hagin estat oberts al públic durant almenys sis mesos;
- que disposin d'un sistema de taquillatge i de declaració d'ingressos;
- que disposin almenys d'una pantalla i de 70 butaques;
- que realitzin un mínim de 300 projeccions a l'any, en el cas de cinemes amb una pantalla, i de 520
projeccions a l'any en el cas de cinemes amb més pantalles (cinemes que operin durant almenys sis
mesos a l'any), i un mínim de 30 projeccions al mes en el cas de cinemes d'estiu o a l'aire lliure
(Cinemes que operin durant menys de sis mesos a l'any);
- que hagin tingut almenys 20 000 espectadors durant els dotze mesos anteriors.

ACTIVITATS ELIGIBLES

La xarxa de cinemes ha de permetre realitzar les següents activitats:

- Activitats de networking: informació, animació i comunicació.
- Proporcionar suport econòmic als cinemes participants que implementin les activitats elegibles que figuren a continuació:
- Accions destinades a promocionar i projectar pel·lícules europees.
- Activitats educatives amb l'objectiu de sensibilitzar els joves cineastes.
- Activitats de promoció i màrqueting en cooperació amb altres plataformes de distribució (per exemple, canals de TV, plataformes de VOD).

La durada de l’acció i del període d’elegibilitat dels costos és de 12 mesos, des de l’1 de gener fins a 31 de desembre de 2021

Només són elegibles les accions i les activitats que es desenvolupin als països MEDIA.

CRITERIS DE CONCESSIÓ

Les sol·licituds elegibles es valoraran a partir dels criteris següents:

1. Rellevància i valor afegit europeu (35)

2. Qualitat del contingut i de les activitats (20):

3. Comunicació i difusió (40)

4. Qualitat de la xarxa (5)

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és de 15.900.000 EUR.

L’ajut de la UE està limitat a un percentatge màxim de cofinançament del 50% del cost total elegible.

D'aquests 15,9 milions d'euros, es destinarà un pressupost indicatiu de fins a 5 milions d'euros per a la cobertura de l'assistència per abordar l'impacte de la crisi del covid-19 als cinemes.

CALENDARI:

* Publicació convocatòria:

Setembre de 2019

* Termini presentació sol·licituds:

15 de juliol de 2020

* Informació als candidats:

Novembre 2020

* Signatura del contracte:

Desembre 2020

* Data d’inici de l’acció:

01 de gener de 2021

* Durada màxima de l’acció/període elegibilitat costos:

12 mesos 

 Més informació.