Suport a la Formació EACEA 09/2018

Amb l’objectiu de reforçar les capacitats del sector audiovisual, una de les prioritats del subprograma MEDIA ha de ser:

- Facilitar l’adquisició i la millora de competències i capacitats dels professionals de l’audiovisual i el desenvolupament de xarxes de contacte, incloent-hi l’ús de les tecnologies digitals per assegurar l’adaptació al mercat laboral, testejant nous enfocaments per al desenvolupament de l’audiència i l’experimentació de nous models de negoci.
- El desenvolupament d’una gama de mesures de formació que promoguin l’adquisició i la millora de capacitats i competències per part dels professionals de l’audiovisual, compartir coneixements, crear iniciatives de networking, incloent-hi la integració de les noves tecnologies digital per assegurar l'adaptació als últims desenvolupaments del mercat, provant noves maneres de narrar històries en tots els formats i per a totes les plataformes, provant noves aproximacions al desenvolupaent de l'audiència, incloent-hi arribar a públics joves, provant nous models de negoci i millores en la capacitat d'accedir al finançament.

DESTINATARIS: 

Els sol·licitants han de ser entitats del sector audiovisual (empreses privades, entitats sense ànim de lucre,

associacions, entitats benèfiques, fundacions, ajuntaments, consells municipals, etc.), establerts en algun dels
països que participen en el subprograma MEDIA i que pertanyen directament o per paticipació majoritària a
nacionals d'aquests països.

Les “persones físiques” no seran considerades “elegibles”.

PROPOSTES ELEGIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ:

Activitats de formació adreçades a desenvolupar la capacitat dels professionals audiovisuals d'entendre i integrar una dimensió europea i internacional en el seu treball, tot millorant la seva experiència en els següents camps:

- Desenvolupament d'audiències, màrqueting, nous models de distribució i explotació (incloent aquells relacionats amb les últimes tecnologies digitals).
- Gestió financera i comercial amb una visió que ajudi a estimular l'accés al finançament, als instruments financers i als nous models de negoci.
- Desenvolupament i producció d'obres audiovisuals incloent la innovació en el desenvolupament de contingut (nova narració i nous formats), capacitats de networking i intercanvi de coneixement.
- Afrontar els desafiaments de l'era digital i assegurar l'adaptació als desenvolupaments del mercat.


Els sol·licitants hauran de triar una de les següents categories en funció de l'escala, les necessitats, els objectius i la dimensió internacional / europea / regional del projecte:

1. Accions europees: accions destinades a l'adquisició i la millora d'habilitats i competències dels professionals que operin principalment a Europa.

2. Accions internacionals: accions encaminades a la creació d'experiència, coneixement i capacitats per als professionals europeus que operin fora d'Europa a través de la creació de xarxes i la col·laboració amb professionals no europeus.

3. Accions regionals: accions encaminades a reforçar la capacitat dels professionals dels països de baixa capacitat de producció.

En el marc d'aquesta convocatòria, el sol·licitant presenta una proposta amb vista a establir una associació de tres anys amb el subprograma MEDIA a través d'un instrument contractual denominat Framework Partnership Agreement (FPA).

Les activitats han de començar entre la data de la signatura de l'acord de la subvenció i el 31 d'agost de 2019.

La durada màxima de l'acció serà de 12 mesos.

CRITERIS DE SELECCIÓ I TIPUS D’AJUT:

Els candidats hauran de disposar de fonts de finançament estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.

L’Agència analitzarà, entre d’altres, la capacitat operativa i financera del sol·licitant.

Pel que fa als criteris de concessió de l’ajut, s’aplica la següent valoració (que sumen un total màxim de 100 punts):

  • Pertinença i valor afegit europeu: 30 punts
  • Qualitat del contingut i les activitats: 40 punts
  • Disseminació de resultats/impacte: 20 punts
  • Organització de l’equip del projecte: 10 punts

PRESSUPOST

El pressupost total disponible s'estima en 7,5 milions d'euros.
La contribució financera de la Unió no pot superar:

- 60% dels costos elegibles totals de l'acció en cas d'accions europees;
- El 80% del total dels costos elegibles de l'acció en cas d'accions internacionals i regionals. 

L'Agència es reserva el dret de no assignar tots els fons disponibles.

CALENDARI

Les propostes s'han de presentar abans del 26/04/2018 a les 12:00 del migdia (hora del migdia de Brussel·les), tot
utilitzant el formulari de sol·licitud en línia (eForm). No s'acceptarà cap altre mètode de presentació d'una sol·licitud. 
Els sol·licitants han d'assegurar-se que es proporcionin tots els documents sol·licitats i esmentats en els formularis electrònics.

Les activitats han de començar entre la data de la signatura de l'acord de la subvenció i el 31 d'agost de 2019.

La durada màxima de l'acció serà de 12 mesos.

Més informació.