Convocatòria de suport als Festivals de Cinema EACEA/32/2018

Dins de l’àmbit de la promoció de la circulació d’obres de manera transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA ha de ser :

- Donar suport al desenvolupament de l’audiència per tal d’estimular l’interès i millorar l’accés a les obres audiovisuals europees, especialment mitjançant la promoció, esdeveniments, coneixements cinematogràfics i festivals.

El subprograma MEDIA ha de sonar suport a:
- Iniciatives que presentin i promoguin la diversitat de les obres audiovisuals europees;
- Activitats per a promoure els coneixements cinematogràfics i augmentar l’interès del públic per a les obres audiovisuals europees.

DESTINATARIS

Organismes europeus (empreses privades, organismes    sense afany de lucre, associacions, fundacions, consells municipals, etc) registrats en algun país membre del Programa MEDIA.

Les “persones físiques” no poden sol·licitar aquest ajut.

ACCIONS ELEGIBLES

Festivals que ofereixin un mínim d’un 70% de programació europea o bé un mínim de 100 llargmetratges (o 400 curts) de països que pertanyin al subprograma MEDIA. D’aquests el 50% hauran de ser films no nacionals i amb un mínim de 15 països representats. 

No es consideraran elegibles:

  • els festivals dedicats a treballs considerats no elegibles com ara publicitat, esdeveniments en directe, vídeos musicals, videojocs...
  • els festivals centrats en arqueologia, antropologia, medicina, ciència...

L’import a sol·licitar per part del candidat anirà en funció del nombre de films europeus, d’acord amb el que estableixen les taules del capítol 11.2 de la present convocatòria de propostes.

La durada màxima de l’acció és de 12 mesos i, excepcionalment (per raons molt justificades i prèvia aprovació per part de la Comissió), pot arribar fins als 18.

FORMA DE PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 trams:

  • Prefinançament del 50% en els 30 dies següents a comptar des de la data de la darrera signatura del contracte entre l’Agència i el beneficiari
  • L’Agència fixarà l’importdelpagament final en base als informes finals i la documentació rebuda.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.

L’Agència comprovarà la capacitat operativa i financera dels candidats.

Les sol·licituds seran avaluades en base als criteris que es detallen a la taula de puntuació inclosa a la present convocatòria de propostes (capítol 9):

  • Rellevància: 30 punts
  • Qualitat del contingut i les activitats: 35 punts
  • Comunicació/impacte: 30
  • Qualitat de l’equip: 5

CALENDARI

Publicació convocatòria:

18 d'octubre de 2018

* Terminis presentació de candidatures:

20/12/2018: per a festivals que comencin entre l’1 de maig i el 31 d’octubre de 2019.

- 07/05/2019: per a festivals que comencin entre l’1 de novembre de 2019 i el 30 d’abril del 2020.

* Informació als sol·licitants: abril 2019 i setembre 2019.

* Signatura del contracte: abril 2019 i octubre 2019.

Durada màxima de l’acció/període d’elegibilitat de costos: 12 mesos (excepcionalment l’Agència pot concedir una pròrroga per a 6 mesos més).

El període de l’acció s’iniciarà 8 mesos abans de la data d’inici de les activitats i acabarà 4 mesos després.

Cliqueu aquí per a accedir a l'e-form, el qual estarà disponible properament.

Més informació