Suport a l'Accés a Mercats EACEA/27/2019

En l'àmbit del reforç de la capacitat del sector audiovisual, algunes de les prioritats del
subprograma MEDIA són:
 incrementar la capacitat dels operadors audiovisuals per a realitzar obres
audiovisuals europees amb potencial per circular a la Unió i fora d'ella, i facilitar
coproduccions europees i internacionals, incloent la televisió;
 fomentar els intercanvis comercials facilitant l'accés dels operadors
audiovisuals a mercats i a eines empresarials innovadores, a fi de
augmentar la visibilitat dels seus projectes en els mercats europeus i internacionals.

El subprograma MEDIA subvencionarà mesures per:
 facilitar les coproduccions europees i internacionals, inclosos curtmetratges, videojocs, sèries de televisió i crossmedia;
 facilitar l'accés a manifestacions comercials i als mercats audiovisuals professionals, així com l'ús d'eines en línia per a les empreses dins i fora de la Unió Europea;
 facilitar la circulació d'obres europees, inclosos curtmetratges, a Europa i resta del món en tot tipus de plataformes i en tots els formats.

DESTINATARIS

Entitats europees (empreses privades, organitzacions sense afany de lucre, associacions, fundacions, associacions sense afany de lucre, consells municipals, municipis / ajuntaments, etc.), actius en el sector audiovisual, establerts en algun país participant en el subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d’aquests països.

Les “persones físiques” no poden sol·licitar aquest ajut. 

ACCIONS ELEGIBLES

Tan sols es tindran en compte les accions adreçades a professionals i que tenen un impacte per a la promoció i circulació de treballs audiovisuals i professionals europeus, dins i fora dels països que pertanyen al subprograma MEDIA.

Només seran elegibles aquelles propostes que corresponguin com a mínim a una de les dues accions descrites a continuació:

  • Acció 1: Mercats entre empreses (físics) per a professionals europeus del sector audiovisual.
  • Acció 2: Activitats de promoció entre empreses d'obres europees. 

Les activitats s’hauran d’iniciar entre  l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021. La durada màxima de l’acció és de 12 mesos. Es concedirà una ampliació màxima de 6 mesos addicionals sempre i quan se sol·liciti abans del termini especificat en l’acord de subvenció. La durada màxima, en qualsevol cas, serà de 18 mesos.

TIPUS D'AJUT

El pressupost actual d’aquesta convocatòria és d'uns 6,8 milions d'euros.

L’import de l’aportació financera de la Unió no podrà ser superior a:

  • El 60% del total dels costos elegibles, en cas que l'acció tingui lloc als països que pertanyen al subprograma MEDIA.
  • El 80% del total dels costos elegibles, en cas que l'acció tingui lloc a països que no pertanyen al subprograma MEDIA.

FORMA DE PAGAMENT

Normalment el pagament s’efectua en 2 trams:

  • 70% de l’import total de la subvenció en els 30 dies següents a la data de la darrera signatura del contracte entre l’Agència i el beneficiari, si així s'especifica en l'acord de subvenció.
  • L’Agència fixarà l’import del pagament final en base al càlcul de l'import final. 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els candidats hauran de disposar de fons estables i suficients per tirar endavant el projecte proposat.

Les sol·licituds seran avaluades en base als criteris que es detallen a la taula de puntuació inclosa a la present convocatòria de propostes (capítol 9):

  • Rellevància i valor afegit europeu: 30 punts
  • Qualitat del contingut i les activitats: 30 punts
  • Difusió dels resultats, impacte i sostenibilitat: 30
  • Organització de l’equip: 10

CALENDARI

- Terminis presentació de candidatures:

6/02/2020 (17h, Brussel·les)

- Informació als sol·licitants

Juny 2020

El contracte se signarà entre el juliol i el setembre de 2020.

- Data d'inici de l’activitat:

Data de signatura del contracte de subvenció

- Durada de l'acció / Període d'elegibilitat de costos:

12 mesos des de la data d'inici de l'acció. 

L'eForm estarà disponible a través d'aquest enllaç.

Més informació.