EAC/S14/2019 Projecte Pilot - Mesura dels Sectors Cultural i Creatiu a la UE

La UE compta amb unes indústries culturals i creatives sòlides i vibrants. No només són essencials per a la diversitat cultural a Europa, tot reforçant la cohesió social i augmentant l’atractiu d’Europa en l'àmbit internacional. També són un dels sectors més dinàmics del continent.
Tot i això, encara queden dades de la UE per a molts indicadors i sectors i només aquestes dades permetrien quantificar el valor econòmic complet dels sectors cultural i creatiu (CCS).

A més, els darrers vint anys han estat testimonis de grans canvis tecnològics que afecten els CCS: en particular la digitalització dels sectors, l’arribada de les grans plataformes multinacionals, la possibilitat de penjar contingut cultural pels usuaris que s’explota comercialment. També hi ha hagut canvis importants en l'estructura dels sectors, com ara el creixement de les empreses en desenvolupament i publicació de videojocs i l'augment de la producció de realitat virtual. Es preveuen més novetats importants en els propers 15 anys, i tots aquests canvis es capturen amb molta freqüència en el sistema estadístic actual.

Així doncs, el treball a dur a terme mitjançant aquest projecte pilot hauria d’elaborar un marc estadístic per mesurar els sectors cultural i creatiu de la UE.

RESULTATS ESPERATS

Els resultats esperats de la proposta són:

 1. Definició dels "sectors cultural i creatiu", en termes de codis internacionals de classificacions estadístiques, en línia amb el treball de l'Eurostat;
 2. Millorar les estadístiques dels sectors culturals i creatius, tenint en compte totes les possibles fonts de dades comparables;
 3. Nova metodologia de captació de serveis en línia;
 4. Nou marc estadístic que permeti l’anàlisi estadística regular del potencial econòmic, cultural i social dels CCS a Europa;
 5. Estimació actualitzada de les xifres sobre: la contribució del CCS al PIB, contribució dels CCS a l'ocupació de la UE, exportacions i importacions de serveis de la UE i altres.

CALENDARI

La data d’inici prevista per a l’acció està prevista a partir de la signatura de l’acord de subvenció.
La intenció és informar els sol·licitants del resultat del procediment d’adjudicació com a molt tard el mes de novembre de 2020.
La durada del projecte serà de 24 mesos.
El període d'elegibilitat dels costos començarà el dia que el contracte de subvenció sigui signat per l'última part.

El calendari de procediment de la convocatòria és el següent:

 • Publicació de la convocatòria: Juliol de 2020
 • Termini de presentació de sol·licituds: 14 de setembre de 2020
 • Període d’avaluació: Setembre - Octubre 2020
 • Informació als sol·licitants: Octubre - Novembre 2020
 • Signatura de l'acord de subvenció: Novembre - Desembre 2020
 • Data d'inici de l'acció: Gener 2021
 • Reunió inicial amb la Comissió: Febrer - Març 2021
 • Data de finalització de l'acció: Data d'inici + màxim 24 mesos

PRESSUPOST DISPONIBLE

El pressupost total destinat per al cofinançament dels projectes previstos en aquesta convocatòria de propostes és de 350.000 euros.

El pressupost de la convocatòria es destinarà a un sol projecte.

La contribució financera de la Comissió no pot superar el 90% del total de costos elegibles.

SOL·LICITANTS ELEGIBLES

Qualsevol dels candidats següents pot presentar propostes:

 • Organització sense ànim de lucre (privada o pública);
 • Autoritats públiques (nacionals, regionals, locals);
 • Organitzacions internacionals;
 • Universitats;
 • Institucions educatives;
 • Centres de recerca;
 • Entitats amb benefici.

Les persones físiques no són elegibles per sol·licitar una subvenció en aquesta convocatòria.

Per ser elegible, els sol·licitants han de ser una sola entitat amb un historial acreditat d'almenys 5 anys en dades especialitzades, anàlisi estadística i/o models econòmics, dels quals almenys dos anys en CCS, o un consorci en què almenys un dels seus membres hagi demostrat experiència en dades econòmiques/estadístiques en els sectors culturals i creatius d'almenys 5 anys. 

Més informació