Music Education and Learning EAC/S53/2019 (Acció Preparatòria Music Moves Europe)

L'objectiu general d'aquesta convocatòria dins el marc de l'acció preparatòria "Music Moves Europe", és identificar i donar suport a almenys 8 enfocaments innovadors en relació a l'educació i a l'aprenentatge musical a través de la cooperació entre el sector musical i l'educatiu.

L'educació musical pot ser beneficiosa en molts sentits, però aquesta convocatòria va adreçada específicament a projectes que contribueixin a fomentar la inclusió social, per exemple, a permetre l'accés a l'educació i a l'aprenentatge musicals a nens que d'una altra manera, no podrien accedir-hi. Inclusió social en aquest context significa aportar el suport necessari als estudiants tenint en compte les seves necessitats particulars, relacionades amb un context socioeconòmic desfavoridor, migrant o amb necessitats especials. No obstant això, el propòsit d'aquesta convocatòria no és fer servir la música com a mitjà per aconseguir la inclusió social, sinó més aviat, atraure els nens i nenes menys afavorits al món de la música.

L'objectiu és testar projectes de petita escala amb una dimensió europea.

L'acció preparatòria "Music Moves Europe" persegueix establir les bases del "suport sectorial a la música" com a nou element del proper programa Europa Creativa, a partir de 2020.

Objectius específics d'aquesta convocatòria:

Les propostes han de demostrar la seva contribució a l'objectiu general de la convocatòria, cobrint els següents objectius específics:

  1. Promoure la cooperació entre educació formal i informal i el sector de la música amb l'objectiu de fomentar la inclusió social, per exemple, l'accés a la música dels nens més desfavorits o la seva participació en la comunitat;
  2. Desenvolupar un projecte de petita escala amb un clar valor afegit europeu que sigui apropiat per a l'intercanvi de bones pràctiques.

A qui s'adreça:

Organitzacions públiques o privades amb o sense ànim de lucre amb personalitat jurídica que:

- tinguin la seva seu social en algun dels estats membres de la Unió o països no membres de la UE que participin al subprograma Cultura d'Europa Creativa.
- siguin una entitat, organització, proveïdor o partenariat que demostri una experiència rellevant en relació als sectors de la música i l'educació amb coneixement i capacitat per organitzar projectes innovadors de dimensió europea.

La proposta pot ser presentada per una sola entitat o un consorci compost d'almenys dues entitats legals.

A més, les propostes han de ser presentades per algun dels següents tipus de sol·licitants:

  • Autoritats públiques nacionals, regionals o locals;
  • Escoles de primària o secundària;
  • Escoles de música, conservatoris, sales de música, organitzadors de festivals;
  • Organitzacions representants el sector educatiu;
  • Organitzacions representants al sector musical;

La proposta pot ser presentada per una sola entitat o un consorci compost d'almenys dues entitats legals.

Si la proposta és presentada per un consorci, aquesta ha d'identificar clarament el coordinador i tots els seus membres.

El pressupost total per a aquesta convocatòria és de 300.000 €. La màxima quantitat de subvenció que es pot sol·licitar per projecte és de 30.000€, i s'espera poder finançar almenys 8 propostes. El màxim percentatge de cofinançament per part de la Comissió és del 80%.

Més informació