European Film sales agent (CREA-MEDIA-2022-FILMSALES)

Convocatòria per a agents de vendes europeus destinada a generar un fons potencial i proporcional al nombre d'entrades venudes de les pel·lícules europees a reinvertir posteriorment en l'adquisició, la promoció i la distribució de pel·lícules europees recents no nacionals.

Sol·licitants elegibles:

Agents de vendes europeus que actuïn com a agent intermediari del productor, especialitzats en l'explotació comercial d'una pel·lícula mitjançant la comercialització i la concessió de llicències a distribuïdors o altres compradors per a països estrangers.

Només s'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals.

L'agent de vendes haurà de complir els requisits següents:

 • Ser nomenat agent de vendes pel productor de cada pel·lícula declarada mitjançant un contracte o acord escrit. L'acord signat entre l'agent de vendes i el productor de la pel·lícula només s'acceptarà si se li atorga a l'agent de vendes el dret a vendre la pel·lícula a almenys deu països participants a Europa Creativa MEDIA.

Projectes elegibles:

Per generar el fons potencial i poder optar a la reinversió, la pel·lícula haurà de complir els criteris d'elegibilitat següents:

 • Per qualificar, les pel·lícules europees han de ser ficcions (incloent-hi animacions) o documentals amb una durada mínima de 60 minuts el copyright dels quals estigui establert com a molt aviat el 2015. A més, han d'haver estat produïdes majoritàriament per productors establerts a països participants a Europa Creativa MEDIA i ha estat produïda amb la participació significativa de professionals nacionals/residents d'aquests països.

El fons potencial serà proporcional al nombre d'entrades de pel·lícules europees no nacionals venudes als països participants a Europa Creativa MEDIA, fins a un límit màxim fix per pel·lícula i ajustat per a cada país.

Per ser elegibles, les entrades declarades han de complir els criteris següents:

 • S'han d'obtenir entre l'1 de gener del 2018 i el 31 de desembre del 2021.
 • El preu de l'entrada es va pagar a l'exhibidor corresponent (incloent-hi qualsevol oferta especial o descompte), però excloent-ne les entrades on no es va pagar la taxa.
 • Han d'estar clarament identificades i certificades per l'autoritat nacional corresponent.
 • Hauran d'estar declarades pels distribuïdors que són elegibles en aquest país.
 • Les pel·lícules han de ser pel·lícules europees no nacionals elegibles al país de distribució.
 • La pel·lícula haurà de tenir el seu copyright establert com a molt aviat:
  • El 2015 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018.
  • El 2016 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2019.
  • El 2017 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020.
  • El 2018 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2021.

Per calcular el fons només es tindran en compte les entrades certificades per les autoritats nacionals.

L'ajuda funciona en dues fases:

1. Generació d'un fons potencial, que es calcularà en funció dels ingressos admissibles obtinguts per les pel·lícules europees no nacionals distribuïdes pels distribuïdors elegibles. Es calcula sobre la base d'un coeficient per entrada admissible en funció de la nacionalitat de la pel·lícula. Estarà disponible per als agents de vendes per a noves inversions en pel·lícules europees no nacionals elegibles.

L'import del fons potencial es calcularà en tres etapes:

 • Pas 1: S'assignarà un fons de 20.000 euros si:
  • L'any 2020 o 2021 el sol·licitant ha adquirit els drets de dues pel·lícules (europees o no), i
  • L'any 2020 o 2021 dues pel·lícules europees elegibles del seu catàleg han estat distribuïdes en un territori no nacional per al qual té els drets degudament documentats per un document oficial de taquilla (proves que s'hauran d'aportar en cas que la pel·lícula no estigui inscrita a la base de dades d'Europa Creativa).
 • Pas 2: Si el sol·licitant compleix els requisits del pas 1, es calcularà un fons addicional multiplicant el nombre d'entrades admissibles obtingudes el 2020 i el 2021 per un coeficient per entrada.
 • Pas 3: Un fons addicional inclourà el 50% de la mitjana de totes les entrades elegibles declarades el 2018 i 2019, aprovades sota les convocatòries de Distribució Automàtica 27/2018 i 22/2019, multiplicades per un coeficient de 0,35 euros per entrada elegible.

El fons potencial màxim admissible generat per agent de vendes no superarà el llindar màxim de 750.000 euros.

2. Execució de l'acció: Activitats de reinversió subvencionables:

La reinversió es pot fer en un màxim de cinc pel·lícules no nacionals diferents. Es permet la reinversió a la mateixa pel·lícula en diferents categories de costos. Les pel·lícules declarades han de complir els criteris d'elegibilitat esmentats anteriorment i han de ser no nacionals per al sol·licitant.

El fons potencial generat així per cada beneficiari s'ha de reinvertir en:

Activitat 1: Inversió a l'adquisició de drets de venda internacionals.

Mínims garantits o bestretes pagades pels drets de venda internacional de pel·lícules europees no nacionals admissibles.

Només seran admissibles els costos del mínim garantit o bestreta establerts al contracte/acord de vendes internacionals signat entre l'agent de vendes i el productor de la pel·lícula.

Es considerarà un contracte/acord internacional el signat entre un agent de vendes i un productor si s'hi estableix el dret de l'agent de vendes a vendre la pel·lícula en almenys deu països participants a Europa Creativa MEDIA.

Activitat 2: Promoció, màrqueting i publicitat. Promoció, màrqueting i publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Impressions òptiques i digitals (digitalització i transcodificació).

L'activitat 1 només serà subvencionable fins al 75% del total de la reinversió directa del pressupost. Per tant, almenys el 25% s'ha de reinvertir en pel·lícules.

Les activitats 1 i 2 no inclouran l'organització de viatges i el treball personal.

Els projectes s'han d'ajustar als interessos i les prioritats de la política de la Unió Europea.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Finançament disponible:

El pressupost total disponible és de 5 milions.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 25 de febrer de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 14 de juny de 2022 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: juny - octubre de 2022

Informació als sol·licitants: novembre de 2022

Signatura del conveni de subvenció: gener de 2023

Plantilles de proposta, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

       Call Documents      

       Standard proposal template

       List of films

      Information on the Independence and Ownership Control

      Guide for applicants
      Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació