Suport als Projectes de Traducció Literària EACEA 07/2019

OBJECTIUS I PRIORITATS

Els principals objectius de l’ajut als Projectes de Traducció Literària són donar suport a la diversitat cultural i lingüística, i promoure la circulació de les obres literàries d’elevada qualitat, així com millorar-ne l’accés i arribar a nous públics.

Les prioritats són les següents:

• Donar suport a la promoció de la literatura europea traduïda;
• Fomentar les traduccions dels idiomes menys utilitzats a l'anglès, alemany, francès i espanyol (castellà), ja que poden contribuir a una difusió més àmplia de les obres;
• Fomentar la traducció de gèneres menys representats, com les obres per a un públic més jove (nens i nenes, adolescents i joves adults), còmics / novel·les gràfiques, contes o poesia;
• Fomentar l'ús adequat de les tecnologies digitals en la distribució i la promoció de les obres;
• Encoratjar la traducció i promoció de llibres que hagin guanyat el Premi de Literatura de la UE (veure http://www.euprizeliterature.eu);
• Millorar la imatge dels traductors. Per aquesta raó, els editors hauran d'incloure una biografia dels traductors a cada obra traduïda.

DESTINATARIS

Els sol·licitants elegibles són els editors o editorials establerts en un dels països participants en el Subprograma Cultura, que estiguin actius en el sector de l'edició i que tinguin personalitat jurídica almenys des dels dos anys anteriors a la data del termini de presentació de sol·licituds.

OBRES ADMISSIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Projectes elegibles

Al 2019, els sol·licitants podran presentar projectes que compleixin les següents condicions:

 • tenir una durada màxima de 2 anys (període d'elegibilitat);

            IMPORTANT: A més, el període proposat d'admissibilitat del projecte presentat no es podrà solapar amb el període d'admissibilitat d'un altre              projecte del mateix beneficiari que hagi estat seleccionat i contractat en virtud d'alguna convocatòria anterior de la línia de traducció                          literària del programa Europa Creativa Cultura. 

 • ser objecte d'una sol·licitud d'un màxim de 100.000 €, import que no representarà més del 50% del pressupost subvencionable total;
 • consistir en la traducció i promoció d'un paquet de 3 a 10 obres de ficció elegibles d’una llengua a una altra, ambdues elegibles;
 • basar-se en una estratègia de traducció, edició, distribució i promoció del paquet d'obres de ficció traduït.

Idiomes elegibles:

 • La llengua d'origen i la de destí han de ser llengües reconegudes oficialment d'un dels països admissibles esmentats a la secció 6.1 de les bases. Són 'llengües reconegudes oficialment' les definides a la Constitució o a la Llei fonamental del país en qüestió. 
 • A més, a fi de facilitar la circulació d'obres produïdes als països de la UE o l'AELC o provinents d'aquests països:
  • La llengua d'origen o la llengua de destí ha de ser una llengua oficialment reconeguda a un dels països de la UE o de l'AELC (Noruega i Islàndia) esmentats als apartats 1 i 3 de la secció 6.1.
  • La traducció i la distribució d'obres entre països no pertanyents a la UE o a l'AELC (esmentats en els apartats 2 i 4 de la secció 6.1) no són subvencionables.
 • També són subvencionables les traduccions del llatí i del grec antic (llengua d'origen) a les llengües oficialment reconegudes. 
 • L’idioma de destinació ha de ser la llengua materna del traductor (excepte en els casos de llengües amb menor nombre de parlants, si l'editor sol·licitant proporciona una explicació suficient);
 • Les traduccions han de tenir una dimensió transfronterera. Així, la traducció de literatura nacional d'una llengua oficial nacional a una altra llengua oficial del mateix país no és subvencionable. No són elegibles, doncs, les traduccions del català al castellà o a la inversa.

Obres elegibles:

 • Tant les obres en paper o en format digital (llibres electrònics) com els audiollibres.
 • Obres de ficció amb una elevada qualitat literària, independentment del gènere: novel·les, relats breus, teatre, poesia, còmics i ficció infantil.
 • No seran elegibles les obres que no siguin de ficció, com les autobiografies o les biografies o els assaigs sense elements de ficció; les guies turístiques; els llibres de ciències humanes (història, filosofia, economia, etc.) ni les obres relacionades amb altres ciències (física, matemàtiques, etc.).
 • Les obres han d'haver estat publicades anteriorment.
 • Les obres han d'haver estat escrites per autors que siguin nacionals o residents d'un país que participi al Programa (esmentat a la secció 6.1 de les bases), amb excepció de les obres escrites en llatí i en grec antic.
 • Les obres no han d'haver estat prèviament traduïdes a la llengua de destí, excepte en el cas que es tracti d'una nova traducció que respongui a una necessitat clarament avaluada. En qualsevol cas, els sol·licitants han d'explicar l'impacte previst en els nous lectors i proporcionar una explicació convincent de la necessitat d'una nova traducció a la llengua de destí. 

Activitats elegibles:

 • Traducció, edició, distribució i promoció d'un paquet d'obres de ficció elegibles amb un alt valor literari, independentment del gènere: novel·les, relats breus, teatre, poesia, còmics o ficció infantil.

        NOTA: La promoció de l'obra seleccionada és una obligació contractual fonamental del beneficiari. En el cas que el beneficiari no realitzi alguna           de les activitats promocionals previstes en relació amb una obra, suposarà una violació fonamental de l'obligació contractual. Així doncs, els                 costos relacionats amb aquesta obra, inclosa la seva traducció i publicació, podrien considerar-se no subvencionables, malgrat que ja s'hagin dut         a terme.

 • Les activitats poden incloure esdeveniments especials i activitats de comercialització o distribució organitzats per promoure les obres de ficció traduïdes dins i fora de la UE, incloses les eines de promoció digitals i la promoció d'autors a fires de llibres i festivals literaris.
 • Com a complement del paquet, els projectes poden incloure també la traducció partical (traducció d’extractes d’obres de ficció) dels catàlegs del sol·licitant per fomentar la venda dels drets dins i fora d’Europa. 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Les propostes s’avaluen sobre 100 punts segons:

 • La pertinència: 40 punts
 • La qualitat del contingut i les activitats: 25 punts
 • La promoció i comunicació dins i fora de la UE: 20 punts
 • Punts automàtics – Guanyadors del Premi de Literatura de la UE: 15 punts

PRESSUPOST

La previsió de pressupost per al 2019 de la convocatòria de Projectes de Traducció literària és de 2,5 milions d’euros. 

La contribució financera de la Unió Europea per sol·licitud no pot superar els 100.000 € o el 50% del total dels costos elegibles, segons el que sigui més baix.

CALENDARI

* Publicació de la convocatòria:

16 d'abril de 2019

* Termini de presentació de candidatures:

4 de juny de 2019 (12:00 del migdia)

* Comunicació als sol·licitants:

Setembre de 2019

* Signatura contracte:

Novembre de 2019 

* Inici de l’acció: entre gener i març de 2020

Els projectes han de tenir una durada màxima de 24 mesos.

Més informació.