Publicada la nova convocatòria Films on the Move 2023

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA Films on the Move (CREA-MEDIA-2023-FILMOVE), els terminis de presentació de sol·licituds de la qual són el 14 març de 2023 i el 4 de juliol 2023.

L'acció Films on the Move ha de fomentar i donar suport a una distribució més àmplia de pel·lícules europees no nacionals recents, tot animant, en particular, els agents de vendes i els distribuïdors cinematogràfics a invertir en la promoció i la distribució adequada de pel·lícules europees no nacionals.

Activitats elegibles:

Les activitats que es finançaran són campanyes de distribució cinematogràfica i/o en línia paneuropea de pel·lícules europees elegibles, coordinades per l'agent comercial de la pel·lícula.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Pressupost disponible:

El pressupost disponible de la convocatòria és de 16.000.000 EUR.
Un màxim del 25% del pressupost es destinarà a pel·lícules amb un pressupost de producció superior a 10.000.000 EUR.

Sol·licitants elegibles

Empresa europea d'agents de vendes que actua com a intermediari per al productor, especialitzada en l'explotació de pel·lícules comercialitzant i atorgant-ne llicències a distribuïdors o altres compradors de països estrangers.

L'agent de vendes ha d'haver estat designat pel productor de la pel·lícula a través d'un acord de vendes internacionals que estipuli el dret de vendre la pel·lícula en almenys 15 països participants a Europa Creativa MEDIA.

Les persones físiques no són elegibles excepte treballadors per compte propi (per exemple, empresaris individuals) quan la societat no tingui una personalitat jurídica diferent de la de la persona física.

Projectes elegibles

Les activitats que es finançaran són campanyes de distribució cinematogràfica i/o en línia paneuropea de pel·lícules europees elegibles, fora del seu país d'origen, coordinades per l'agent comercial de la pel·lícula.

Al projecte s'han d'adscriure un mínim de 7 distribuïdors diferents dels quals almenys 2 han de ser originaris de països de menor capacitat audiovisual (del grup A o del grup B)*.

La majoria de les campanyes de distribució nacionals haurien de centrar-se en estrenes en cinemes.

Els distribuïdors s'han de comprometre a dur a terme la distribució de la pel·lícula als seus territoris mitjançant una carta d'intencions.

La pel·lícula s'ha d'estrenar com a màxim 10 setmanes després de la data de presentació de la sol·licitud.

La pel·lícula ha de complir els següents criteris d'elegibilitat:
- ha de ser una obra de ficció (incloses pel·lícules d'animació) o documental, amb una durada mínima de 60 minuts;
- ha de tenir els seus primers drets d'autor establerts el 2021 com a molt aviat;
- no ha de consistir en continguts alternatius (òperes, concerts, performances, etc.), publicitat;
- Les pel·lícules han de tenir un pressupost de producció màxim de 15M EUR;
- ha de ser majoritàriament produïda per un productor o productors establerts als països participants a MEDIA. Un mínim del 50% del finançament del pressupost total de producció estimat ha de provenir de països que participen a MEDIA i les empreses productores han d'estar acreditades com a tals. També es poden tenir en compte elements com els crèdits d'obertura, els drets d'autor que apareixen als crèdits continuats, el control creatiu, la propietat dels drets d'explotació i la participació dels beneficis;
- la pel·lícula ha de tenir un identificador estàndard interoperable, com ISAN o EIDR, que ha de ser proporcionat pel coordinador;
- s'ha d'elaborar amb la participació significativa (segons els crèdits) de professionals que siguin nacionals/residents de països que participen a MEDIA i acreditats com a tals.
La «participació significativa» es defineix com tenir més del 50% dels punts sobre la base de la taula següent que inclou també les ubicacions. El total pot variar en funció del tipus d'obra (ficció, animació o documental) i del total de professionals realment implicats. Quan es comparteixen els rols, els punts es comparteixen en conseqüència. En cas d'empat (és a dir, quan els punts són iguals per a una determinada nacionalitat), la nacionalitat del director (o el talent següent a la llista a continuació) serà decisiu.

*Grup A: Croàcia, Txeca, Estònia, Grècia, Polònia, Portugal i Romania.

*Grup B: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Xipre, Hongria, Islàndia, Letònia, Lichtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Montenegro, Macedònia del Nord, República de Sèrbia, Eslovàquia i Eslovènia.

Calendari aproximat d'avaluació i de signatura de contracte:

Publicació de la convocatòria:    18/10/2022

                                                                    1er Termini:                                         2on Termini:

Termini de presentació de sol·licituds:      14 Març 2023 17:00 CET (Brussels)         4 Juliol 2023 17:00 CET (Brussels)  

Període d'avaluació:                                        Març 2023 - Juny  2023                             Juliol 2023 - Octubre  2023

Informació als sol·licitants:                                Juliol 2023                                              Novembre 2023

Signatura de contracte de subvenció:                 Setembre 2023                                       Gener 2024 

Calendari aproximat d'avaluació i de signatura de contracte(MGA):

Standard proposal template
Call document
Online Manual
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació

19/10/2022

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

Les dates límit de presentació de sol·licituds són el 14 març de 2023 i el 4 de juliol 2023 a les 17 hores.