Publicada la nova convocatòria TV and Online Content 2024

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA TV and online content (CREA-MEDIA-2024-TVONLINE), que compta amb dues dates límit de presentació de sol·licituds: 7 de desembre de 2023 i 14 de maig de 2024.

L'objectiu del suport a la televisió i els continguts en línia és augmentar la capacitat de les productores audiovisuals per desenvolupar i produir projectes forts amb un potencial important per circular per Europa i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals dins del sector televisiu i en línia.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees i independents de producció audiovisual.

El líder del projecte (el coordinador) ha de ser la productora majoritària de l'obra en termes de drets. En el cas d'una coproducció al 50-50%, el líder del projecte haurà de ser designat pel soci com a productor delegat.

S'acceptaran sol·licituds individuals o formant un consorci d'almenys dos sol·licitants (beneficiaris, que no siguin entitats afiliades).

Projectes elegibles:

Obres audiovisuals dels següents gèneres que comptin, com a mínim, amb la participació d'almenys dos difusors (canals de televisió o plataformes de VoD) de dos països participants a Europa Creativa MEDIA.

  • Ficció (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 90 minuts, com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
  • Animació (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 24 minuts, com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
  • Documental creatiu (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 50 minuts, com a mínim, destinat principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.

Les obres concebudes com una sèrie amb una estratègia conjunta de distribució i comercialització s'han de presentar en una sola sol·licitud. Els episodis individuals d'una sèrie no es poden dividir en sol·licituds separades.

Finançament:

Lump sum personalitzat. Import a tant alçat calculat després d'aplicar un percentatge de cofinançament del 20% al pressupost detallat, verificat i aprovat. La subvenció màxima de la Unió Europea serà de:

  • Documental creatiu: 300.000 euros.
  • Animació: 500.000 euros.
  • Ficció: depèn del pressupost de producció subvencionable.

    - 500.000 euros si el pressupost de producció elegible és menor de 10 milions d'euros.
    - 1 milió deuros si el pressupost de producció elegible se situa entre els 10 i els 20 milions deuros.
    - 2 milions deuros si el pressupost de producció elegible és de més de 20 milions deuros. 


La sol·licitud s'ha de presentar, com a molt tard, el primer dia de rodatge principal (o inici de l'animació per a projectes d'animació).

El projecte s'ha de fer amb la participació significativa de professionals nacionals i/o residents dels països participants a MEDIA.

La participació dels difusors ha d'estar abonada per contractes o cartes de compromís signades que especifiquin les condicions de la seva participació (preu i període de llicència).

Les cartes d'intenció que mostrin un interès preliminar estiguin subjectes a aprovació final i les que acceptin comprar possiblement l'obra un cop produïda no es consideren cartes de compromís vinculants.

Els drets d'explotació concedits als ens emissors que participen a la producció han de revertir el productor al cap d'un període màxim de llicència de:

  • 7 anys si la participació de l'ens emissor pren la forma d'una prevenda o de 10 anys si la participació de l'ens emissor pren la forma d'una coproducció. En aquest cas, la carta de compromís vinculant o el contracte entre el productor i l'organisme de radiodifusió han d'especificar clarament el preu i la durada de la llicència per a la prevenda dels drets dexplotació i les condicions per a la coproducció.

Una coproducció entre radiodifusor i un productor de televisió només s'acceptarà si l'ens difusor fa una inversió financera superior a la inversió mitjana dels altres socis i participa en l'organització i la gestió econòmica de la producció.

Un mínim del 40% del finançament del pressupost total estimat de la producció ha d'estar garantit per terceres fonts de finançament (mitjançant finançament directe o per venda de drets a compte).

Les terceres fonts de finançament han d'estar provades mitjançant cartes recents de compromís signades on s'especifiqui la quantitat de la contribució financera, la naturalesa dels drets venuts i el període de llicència.

Es consideren terceres fonts de finançament les contribucions d'ens difusors, distribuïdors, fons i inversors de capital.

L'exempció fiscal pot ser considerada com a tercera font de finançament només si es confirma amb documents oficials de les institucions competents. La inversió personal del productor o coproductor i l'ajuda de MEDIA no es consideren tercera font de finançament i no entren en el càlcul del 40% mínim de finançament garantit.

Si l'acció està coproduïda per diverses empreses de producció, cal presentar juntament amb la sol·licitud un contracte de coproducció en què s'indiqui el percentatge de finançament, el repartiment dels drets i el repartiment de despeses i ingressos.

Un 50% del finançament total estimat ha de provenir de països participants a Europa Creativa MEDIA.

Normalment, els projectes no han de superar els 36 mesos.
Les pròrrogues són possibles, si estan degudament justificades i mitjançant una esmena.

Calendari aproximat d'avaluació i de signatura de contracte:

Publicació de la convocatòria:    26 Setembre 2023

 

1er termini

2on termini

Terminis per a la presentació de sol·licituds:

7 Desembre 2023, 17:00 (Hora de Brussel·le)

14 Maig 2024, 17:00 (Hora de Brussel·les)

Període d'avaluació:

Desembre 2023 - Abril 2024

Maig – Octubre 2024

Informació als sol·licitants:

Juny 2024

Novembre 2024

Signatura del conveni de subvenció:

Setembre 2024

Febrer 2025

Plantilles de sol·licitud, guies i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

       Standard annexes templates:

Més informació

27/9/2023

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos a la convocatòria. 

Les dates límit de presentació de sol·licituds són el 7 de desembre de 2023 i 14 de maig de 2024.