Europa Creativa MEDIA Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Data límit: 25/04/2024

Objectiu:

El suport a la distribució de pel·lícules europees fomentarà i donarà suport a la distribució transnacional més àmplia de pel·lícules europees recents, tot proporcionant fons als distribuïdors europeus, en funció del seu rendiment al mercat, per a la reinversió en l'adquisició, promoció i distribució (inclosa en línia) de pel·lícules europees no nacionals recents.

Convocatòria per a distribuïdores de cinema destinada a generar un fons potencial i proporcional al nombre d'entrades venudes de les pel·lícules europees a reinvertir posteriorment

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FOTP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Formularis

Plantilla estàndard de sol·licitud
(EN)

Guies

Guia per als sol·licitants
(EN)

Sol·licitants elegibles:

Distribuïdors europeus de cinema involucrats en l'activitat principal i comercial d'estrenar pel·lícules europees no nacionals a sales de cinema del seu país per tal d'assolir una audiència àmplia.

Només s'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals.

El distribuïdor cinematogràfic haurà de complir els requisits següents:

 • Ser el titular dels drets de distribució a sales de la pel·lícula al país interessat.
 • Dur a terme la distribució a sales de la pel·lícula al país interessat (determinar la data d'estrena, planificar, controlar i executar la distribució i la campanya de promoció de la pel·lícula).
 • Pagar directament els costos de distribució associats.
 • Estar registrat i comptar amb operacions prèvies de distribució a sales al país interessat.

En cas que les activitats de distribució siguin compartides entre diverses empreses, s'han de proporcionar els contractes/acords establerts entre aquestes empreses. Es considera com a elegible l'empresa que compleixi tots els requisits anteriors i que executi realment la distribució de la pel·lícula d'acord amb els criteris anteriors. Si les tasques i/o responsabilitats es comparteixen entre diverses empreses i és impossible identificar un únic distribuïdor per a la pel·lícula en un territori, les entrades d'aquesta pel·lícula no seran elegibles.

Els distribuïdors que actuïn a diferents països vinculats amb fins de distribució (p.ex. Bèlgica i Luxemburg, Grècia i Xipre) només hauran de presentar una sola proposta i declarar les entrades i la reinversió en aquests països.

Projectes elegibles

L'ajuda funciona en dues fases:

1. Generació d'un fons potencial, que es calcula en funció dels rendiments de l'empresa al mercat europeu durant el període de referència.

Per qualificar, les pel·lícules europees han de ser ficcions (incloent-hi animacions) o documentals amb una durada mínima de 60 minuts el copyright dels quals estigui establert com a molt aviat el 2020. A més, han d'haver estat produïdes majoritàriament per productors establerts a països participants a Europa Creativa MEDIA i haver estat produïdes amb la participació significativa de professionals nacionals/residents d'aquests països.

Per ser elegibles, les entrades han de complir els criteris següents:

 • S'han d'obtenir entre l'1 de gener del 2023 i el 31 de desembre del 2023.
 • El preu de l'entrada es va pagar a l'exhibidor corresponent (incloent-hi qualsevol oferta especial o descompte), però excloent aquelles entrades on no es va pagar la taxa.
 • Han d'estar clarament identificades i certificades per l'autoritat nacional corresponent.
 • Hauran d'estar declarades pels distribuïdors que són elegibles en aquest país.
 • Les pel·lícules han de ser pel·lícules europees no nacionals elegibles al país de distribució.
 • La pel·lícula haurà de tenir el seu copyright establert com a molt aviat el 2020.

Totes les entrades han de ser certificades per l'autoritat nacional designada. Les entrades electròniques (e-tickets) es podran incloure, sempre que estiguin certificades de la mateixa manera que les entrades de les sales de cinema. És responsabilitat del distribuïdor tenir la seva pròpia selecció d'entrades certificades a la data límit de la convocatòria. Sense aquesta certificació, les entrades no seran elegibles.

El fons potencial és proporcional al nombre d'entrades venudes per a pel·lícules europees no nacionals als països participants al subprograma MEDIA, basat en un coeficient per entrada segons la nacionalitat de la pel·lícula i el territori de distribució, fins a un llindar màxim fix per pel·lícula i per distribuïdor i ajustat per a cada país.

El fons potencial generat s'obtindrà multiplicant el nombre d'entrades admissibles aconseguides el 2022 per un coeficient per entrada admissible. El coeficient admissible per entrada es fixa segons el país de distribució i la nacionalitat de la pel·lícula.(*)

El límit màxim admissible per pel·lícula (nombre d'entrades admissibles de pel·lícules europees no nacionals) per a Espanya serà de 300.000 entrades. Les pel·lícules amb menys de 200 entrades admissibles per a un any determinat no es consideraran en el càlcul del fons potencial generat.

Un dels objectius principals d'aquesta convocatòria de propostes és tenir un efecte significatiu en la comercialització de les pel·lícules europees. Així, i per raons d'eficiència, s'han definit llindars mínims. El llindar de disponibilitat significa que, si el fons acumulat per pel·lícula per a un distribuïdor concret no arriba al llindar mínim, el fons no estarà disponible. En el cas d'Espanya, aquest mínim es fixa en 30.000 euros.

El fons potencial generat no superarà els 1.000.000 d'euros per distribuïdor. Els costos es reemboquen

saran al tipus de finançament fixat a l'acord de subvenció (taxa de finançament del 70 %).

2. Execució de l'acció: Reinversió d'un fons potencial generat i proporcional al nombre d'entrades venudes de pel·lícules europees no nacionals estrenades per la distribuïdora sol·licitant al país participant a Europa Creativa MEDIA durant el període de referència.

El fons potencial generat d'aquesta manera per cada empresa s'ha de reinvertir en un màxim de 12 pel·lícules no nacionals diferents. Les pel·lícules declarades han de complir els criteris d'elegibilitat anteriorment detallats i han de ser no nacionals per al sol·licitant. Es permet la reinversió a la mateixa pel·lícula en les diferents activitats subvencionables que es detallen a continuació.

El fons potencial generat d'aquesta manera per cada empresa s'ha de reinvertir en:

 • Coproducció de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Només seran elegibles les inversions del distribuïdor que s'estableixin en un contracte de coproducció signat amb el productor i/o coproductor de la pel·lícula.
 • Adquisició de drets de distribució (p.ex. mínims garantits per a pel·lícules europees no nacionals elegibles). Només s'acceptaran els mínims garantits establerts al contracte de distribució signat entre el productor o l'agent de vendes de la pel·lícula durant el període d'elegibilitat del Grant Agreement. En cas que els distribuïdors adquireixin drets de distribució per a diversos territoris i que l'import del mínim garantit estigui definit, l'Agència només cofinançarà el mínim garantit per al territori del distribuïdor interessat. En cas d'adquisició per a diversos territoris, per part d'un distribuïdor o per qualsevol empresa vinculada, l'import de la garantia mínima subvencionable es reduirà en funció de les accions per territori estipulat de l'acord de distribució.
 • Llançament de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Promoció, màrqueting i publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Impressions òptiques i digitals (digitalització i transcodificació). Subtitulat, doblatge i adquisició de versions lingüístiques no nacionals. Reserva i facturació.
 • Llançament en línia de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Promoció, màrqueting, publicitat i altres costos relacionats amb el llançament en línia. Subtitulat, doblatge i adquisició de versions lingüístiques no nacionals.

Les activitats 1 i 2 combinades només seran subvencionables fins al 75% del total de la reinversió directa del pressupost. Per tant, almenys el 25% s'ha de reinvertir en pel·lícules.

Les activitats 1, 2, 3 i 4 no inclouran l'organització de viatges ni la feina personal.

Els projectes s'han d'ajustar als interessos i les prioritats de la política de la Unió Europea.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada dels projectes serà entre 12 i 24 mesos.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 5 de desembre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 25 d'abril de 2024 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: maig - setembre de 2024
 • Informació als sol·licitants: octubre de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: gener de 2025

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...