Europa Creativa MEDIA Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Data límit: 20/06/2024

Objectiu:

Convocatòria per a agents de vendes europeus destinada a generar un fons potencial i proporcional al nombre d'entrades venudes de les seves pel·lícules europees a reinvertir posteriorment en l'adquisició, promoció i distribució de pel·lícules europees recents no nacionals.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sessió informativa

Presentació de la sessió informativa
(EN)

Sol·licitants elegibles:

Agents de vendes europeus que actuïn com a agent intermediari del productor, especialitzats en l'explotació d'una pel·lícula mitjançant la comercialització i la concessió de llicències a distribuïdors o altres compradors per a països estrangers.

Només s'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals.

L'agent de vendes haurà de complir els requisits següents:

 • Ser nomenat agent de vendes pel productor de cada pel·lícula declarada mitjançant un contracte o acord escrit. L'acord signat entre l'agent de vendes i el productor de la pel·lícula només serà acceptat si se li atorga a l'agent de vendes el dret a vendre la pel·lícula a almenys deu països participants a Europa Creativa MEDIA.

Projectes elegibles

Per generar el fons potencial i poder optar a la reinversió, la pel·lícula haurà de complir els criteris d'elegibilitat següents:

 • Per qualificar, les pel·lícules europees han de ser ficcions (incloent-hi animacions) o documentals amb una durada mínima de 60 minuts el copyright dels quals estigui establert com a molt aviat el 2020. A més, han d'haver estat produïdes majoritàriament per productors establerts a països participants a Europa Creativa MEDIA i haver estat produïdes amb la participació significativa de professionals nacionals/residents d'aquests països.

El fons potencial serà proporcional al nombre d'entrades de pel·lícules europees no nacionals venudes als països participants a Europa Creativa MEDIA, fins a un límit màxim fix per pel·lícula i ajustat per a cada país.

Per ser elegibles, les entrades declarades han de complir els criteris següents:

 • S'han d'obtenir entre l'1 de gener del 2023 i el 31 de desembre del 2023.
 • El preu de l'entrada es va pagar a l'exhibidor corresponent (incloent-hi qualsevol oferta especial o descompte), però excloent aquelles entrades on no es va pagar la taxa.
 • Han d'estar clarament identificades i certificades per l'autoritat nacional corresponent.
 • Hauran d'estar declarades pels distribuïdors que són elegibles en aquest país.
 • Les pel·lícules hauran de ser llargmetratges europeus no nacionals elegibles al país de distribució.
 • La pel·lícula haurà de tenir el seu copyright establert el 2020 com a molt aviat.

Per calcular el fons només es tindran en compte les entrades certificades per les autoritats nacionals.

L'ajuda funciona en dues fases:

1. Generació d'un fons potencial, que es calcula en funció dels ingressos admissibles obtinguts per les pel·lícules europees no nacionals distribuïdes pels distribuïdors elegibles. Es calcula sobre la base d'un coeficient per entrada admissible en funció de la nacionalitat de la pel·lícula. Estarà disponible per als agents de vendes per a noves inversions en pel·lícules europees no nacionals elegibles.

L'import del fons potencial es calcularà en dos passos:

Pas 1: S'assignarà un fons de 20.000 euros si:

 • L'any 2023 el sol·licitant ha adquirit els drets de dues pel·lícules (europees o no), i
 • L'any 2023, dues pel·lícules europees elegibles del seu catàleg han estat distribuïdes en un territori no nacional per al qual té els drets d'exhibició degudament documentats per un document oficial de taquilla (proves que s'hauran d'aportar en cas que la pel·lícula no estigui inscrita a la base de dades d'Europa Creativa).

Pas 2: Si el sol·licitant compleix els requisits del pas 1, es calcularà un fons addicional multiplicant el nombre d'entrades admissibles obtingudes el 2023 per un coeficient per entrada.
El fons potencial admissible generat per l'agent de vendes no superarà el llindar màxim de 750.000 euros.

Si la suma de tots els fons generats excedís el pressupost disponible, el fons potencial de cada sol·licitant es reduirà proporcionalment. Aquesta reducció només afectarà les quantitats generades al pas 2.

2. Execució de l'acció: Activitats de reinversió subvencionables:
La reinversió es pot fer en un màxim de cinc pel·lícules no nacionals diferents. Es permet la reinversió a la mateixa pel·lícula en diferents categories de costos. Les pel·lícules declarades han de complir els criteris d'elegibilitat esmentats anteriorment i han de ser no nacionals per al sol·licitant.

El fons potencial generat així per cada beneficiari s'ha de reinvertir en:

 • Activitat 1: Adquisició de drets de vendes internacionals.
  • Mínims garantits o bestretes pagades pels drets de venda internacional de pel·lícules europees no nacionals admissibles.

Només seran admissibles els costos del mínim garantit o bestreta establerts al contracte/acord de vendes internacionals signat entre l'agent de vendes i el productor de la pel·lícula durant el període d'implementació.

Es considerarà un contracte/acord internacional el signat entre un agent de vendes i un productor si s'hi estableix el dret de l'agent de vendes a vendre la pel·lícula en almenys deu països participants a Euroba Creativa MEDIA.

 • Activitat 2: Promoció, màrqueting i publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Impressions òptiques i digitals (digitalització i transcodificació). Subtitulació i doblatge (inclosa la versió en anglès).

L'activitat 1 només serà subvencionable fins al 75% del total de la reinversió directa del pressupost. Per tant, almenys el 25% s'ha de reinvertir en pel·lícules.

Les activitats 1 i 2 no inclouran l'organització de viatges ni la feina personal.

Els projectes s'han d'ajustar als interessos i les prioritats de la política de la Unió Europea.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 5 de desembre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 20 de juny de 2024 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: juliol-octubre de 2024
 • Informació als sol·licitants: desembre de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: març de 2025

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...