European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2022-VODNET)

Objectiu:
L'objectiu és donar suport a les xarxes i operadors europeus de vídeo sota demanda (VOD), projectant una proporció important d'obres europees no nacionals, amb l'objectiu de millorar-ne la competitivitat i l'atractiu.

Descripció de les activitats a finançar en el marc de la convocatòria:

Accions conjuntes/col·laboratives transfrontereres amb l'objectiu de millorar la competitivitat i l'atractiu de les plataformes europees de VOD que ofereixen una proporció significativa d'obres audiovisuals europees no nacionals, així com augmentar l'accessibilitat, la visibilitat, la descoberta i el protagonisme del contingut europeu per a una audiència global més àmplia (públic europeu i internacional).

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles

La sol·licitud ha de ser presentada per un consorci que impliqui almenys tres serveis de VOD procedents d'almenys dos països participants al subprograma MEDIA o per una plataforma de VOD amb capacitat per oferir els seus serveis en un mínim de dos països participants a MEDIA. 

Les plataformes sol·licitants hauran de presentar una mínima dimensió europea al seu catàleg o al seu catàleg agregat (en el cas de diversos serveis de VOD implicats en el consorci) constituït per:

  • Un mínim de 1.000 obres audiovisuals disponibles.
  • Almenys el 30% de les obres audiovisuals procedents dels països que participen al subprograma MEDIA.
  • Obres audiovisuals d'almenys cinc països participants al subprograma MEDIA que representin com a mínim cinc idiomes oficials diferents de la Unió Europea.

El 30% de les obres audiovisuals europees del catàleg hauran d'estar produïdes majoritàriament per un productor o per productors establerts als països del subprograma MEDIA. Un mínim del 50% del finançament haurà de procedir d'aquests països i les empreses productores hauran d'estar acreditades com a tals.

Projectes elegibles:

Accions conjuntes de col·laboració que ofereixin continguts europeus incrementant l'audiència global de la/les plataforma/s de VoD europea/es.

  • Promoció i desenvolupament d'una oferta transfronterera atractiva de continguts europeus.
  • Desenvolupament d'estratègies innovadores de promoció, comercialització i branding.
  • Implementació de mecanismes per comprendre millor els comportaments dels consumidors a escala europea i el desenvolupament de l‟abast de l‟audiència.
  • Intercanvi de coneixements i bones pràctiques.
  • Intercanvi de costos per a projectes capaços de millorar la qualitat i la competitivitat de les plataformes europees de VOD, incloent-hi el desenvolupament tecnològic, la línia editorial, la intel·ligència col·lectiva i la facilitació del procés de concessió de llicències de drets d'autor.
  • Millora de l'accessibilitat, la visibilitat i la prominència del contingut europeu.

La transparència exercirà un paper clau en l'acció. Per tant, les sol·licituds han de contenir plans detallats per a la publicació completa dels inputs i els resultats de l'acció. S'ha de prestar especial atenció a la comunicació d'aquesta informació a les autoritats públiques, els estats membres i la indústria audiovisual.

Finançament:

La subvenció es basarà en el pressupost, això significa que es reemborsaran NOMÉS certes despeses elegibles i despeses que realment van ser incorregudes per al projecte (no les despeses pressupostades).

La durada màxima dels projectes no ha d'excedir els 36 mesos.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 21 de febrer de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 02 de juny de 2022 a les 17:00:00 CET (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: juny - octubre de 2022

Informació als sol·licitants: novembre de 2022

Signatura del conveni de subvenció: gener de 2023

La convocatòria s'ha publicat i té prevista l'obertura per a la presentació de sol·licituds el proper 1 de març de 2022. 

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació