Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat i l’escalabilitat del sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

- Millorar la circulació, la promoció, la distribució en línia i a sales de cinema d’obres audiovisuals europees, dins de la Unió Europea i internacionalment en el nou entorn digital; fins i tot mitjançant un model de negoci innovador.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les mesures següents:

- Suport a les vendes internacionals i la difusió d'obres europees no nacionals a totes les plataformes (per exemple, sales de cinema, en línia) dirigides a produccions petites i grans, fins i tot mitjançant estratègies de distribució coordinades que abasten diversos països i tot fomentant l'ús de subtitulació, doblatge i, si s'escau, eines de descripció d’àudio.

Objectiu:

L'acció Films on the Move fomentarà i donarà suport a la distribució més àmplia de les pel·lícules europees no nacionals recents, tot encoratjant els agents de vendes i els distribuïdors teatrals a invertir especialment en la promoció i la distribució adequada de les pel·lícules europees no nacionals.

Resultats esperats:

 • Desenvolupament d'estratègies de distribució paneuropea a sales de cinema i/o en línia de pel·lícules europees no nacionals.
 • Augment de la inversió en promoció i distribució a sales de cinema i/o en línia de pel·lícules europees no nacionals amb vista a l’ampliació de l’abast del públic.
 • Desenvolupar vincles entre el sector de la producció i la distribució, tot millorant així la posició competitiva de les pel·lícules europees no nacionals en un mercat global.

Descripció de les activitats que es finançaran en el marc de la convocatòria de propostes

Les activitats que es finançaran són campanyes de distribució paneuropea a sales de cinema i/o en línia de pel·lícules europees elegibles coordinades per l'agent de vendes de la pel·lícula.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles:

Empresa europea d'agents de vendes que actua com a agent intermediari per al productor, especialitzada en l'explotació comercial de pel·lícules, tot comercialitzant i atorgant llicències de les pel·lícules a distribuïdors o altres compradors de països estrangers.

L'agent de vendes ha d'haver estat designat pel productor de la pel·lícula a través d'un acord de vendes internacionals que estipuli el dret de vendre la pel·lícula a almenys 15 països participants al subprograma MEDIA.

Les persones físiques no seran elegibles excepte treballadors per compte propi (per exemple, empresaris individuals) quan la societat no tingui una personalitat jurídica diferent de la de la persona física.

Projectes elegibles:

Campanyes per a la distribució paneuropea de pel·lícules europees elegibles, fora del seu país d'origen, coordinades per l'agent de vendes de la pel·lícula.

S'ha de reunir un mínim de set distribuïdors vinculats al projecte. Dels set distribuïdors: almenys dos han de procedir de països de baixa capacitat de producció (Grup A o Grup B). *

Els distribuïdors s'han de comprometre a dur a terme la distribució de la pel·lícula als seus territoris a través d'una carta d'intencions.

La pel·lícula ha de ser una obra de ficció (incloses les pel·lícules d'animació) o un documental amb una durada mínima de 60 minuts.

La pel·lícula no ha de consistir en contingut alternatiu (òperes, concerts, actuacions, etc.) ni en material publicitari, pornogràfic o racista.

El pressupost de producció de la pel·lícula no pot superar els 15 milions d'euros.

Perquè la pel·lícula sigui elegible, el seu primer copyright no s'ha d'haver establert abans de 2020.

La pel·lícula s'haurà d'estrenar:

 • O entre l'1 d'octubre de 2021 i l'1 d'abril de 2023.
 • O bé 10 setmanes després de la data de presentació de la sol·licitud.

La pel·lícula ha d'haver estat produïda majoritàriament per un productor/productors establerts als països participants al Subprograma MEDIA i amb una participació significativa de professionals d'aquests països. 

Un mínim del 50% del finançament del pressupost total estimat de producció de la pel·lícula ha de provenir de països participants al Subprograma MEDIA. Ha d'haver estat produïda amb la participació significativa de professionals nacionals / residents d'aquests països.

El suport financer assignat a cada distribuïdor en un país com Espanya està fixat en un màxim de 150.000 euros per pel·lícula.

La pel·lícula ha de tenir un número identificatiu interoperable estàndard, com ISAN o EIDR, que serà facilitat pel coordinador.

El beneficiari tindrà entre 24 i 36 mesos per dur a terme el projecte.

* Grup A: Croàcia, Txèquia, Estònia, Grècia, Polònia, Portugal i Romania.

* Grup B: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Xipre, Hongria, Islàndia, Letònia, Lichtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Montenegro, Macedònia de nord, República de Sèrbia, Eslovàquia i Eslovènia.

Condicions i documents

 1. Països elegibles: tal com es descriu al document de la convocatòria.
 2. Eligibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.
 3. Límits i disseny de la pàgina de sol·licitud: consulteu la Part B del model de sol·licitud estàndard.
 4. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntuació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu de l'avaluació i el contracte de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:                                    01 06 2021

Termini de presentació de sol·licituds:             24 d'agost, 17:00h (Hora de Brussel·les)

Període d'avaluació:                                       Setembre - Novembre 2021

Informació als sol·licituants:                           Desembre 2021

Signatura de l'acord de subvenció:                  February 2022 

 1. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

      Plantilla estàndard de sol·licitud

Document de la convocatòria

Plantilles annexes estàndard: Declaració sobre propietat i control

Model de Contracte de Subvenció per a beneficiaris únics i múltiples

Més informació