European Film Distribution (CREA-MEDIA-2022-FILMDIST)

European Film Distribution fomentarà i donarà suport a la distribució transnacional de pel·lícules europees recents, tot proporcionant fons als distribuïdors, en funció del seu rendiment al mercat, per a una reinversió més àmplia en l'adquisició, promoció i distribució (fins i tot en línia) de pel·lícules europees no nacionals recents.

Participants elegibles

Distribuïdors europeus de cinema involucrats en l'activitat principal i comercial d'estrenar pel·lícules europees no nacionals a sales de cinema del seu país per tal d'assolir una audiència àmplia.

A les subvencions multibeneficiàries s'elegirà un coordinador que presentarà la sol·licitud del consorci i s'encarregarà de la gestió i la coordinació del projecte. A les sol·licituds monobeneficiàries, el beneficiari serà automàticament el coordinador.

Empreses europees actives en el sector audiovisual de la distribució de cinema a sales en una activitat comercial destinada a posar en coneixement d'un públic ampli una pel·lícula, amb finalitats d'explotació a sales de cinema. Aquesta haurà de ser l'activitat principal de l'empresa o divisió de l'empresa.

El distribuïdor cinematogràfic haurà de complir els requisits següents:

 • Ser el titular dels drets de distribució a sales de la pel·lícula al país interessat.
 • Dur a terme la distribució a sales de la pel·lícula al país interessat (determinar la data d'estrena, planificar, controlar i executar la distribució i la campanya de promoció de la pel·lícula).
 • Pagar directament els costos de distribució associats.
 • Estar registrat i comptar amb operacions prèvies de distribució a sales al país interessat.

En cas que les activitats de distribució siguin compartides entre diverses empreses, s'hauran de proporcionar els contractes/acords establerts entre aquestes empreses. Es considerarà elegible l'empresa que compleixi tots els requisits anteriors i que executi realment la distribució de la pel·lícula d'acord amb els criteris anteriors. Si les tasques i/o responsabilitats es comparteixen entre diverses empreses i és impossible identificar un únic distribuïdor per a la pel·lícula en un territori, les entrades d'aquesta pel·lícula no seran elegibles.

Els distribuïdors que actuïn a diferents països vinculats amb finalitats de distribució (p.ex. Bèlgica i Luxemburg, Grècia i Xipre) només hauran de presentar una sola proposta i declarar les entrades i la reinversió en aquests països.

Descripció de les activitats:

Hi ha dues fases per a les activitats subvencionades:

1. La generació d'un fons potencial que s'atribuirà en funció de l'evolució de l'empresa en el mercat europeu.

2. L'execució de l'acció: Reinversió d'un fons potencial generat i proporcional al nombre d'entrades venudes de pel·lícules europees no nacionals estrenades per la distribuïdora sol·licitant al país participant a Europa Creativa MEDIA durant el període de referència. El fons potencial generat per cada empresa s'ha de reinvertir en:

- la coproducció de pel·lícules europees no nacionals elegibles;

- l'adquisició de drets de distribució, per exemple, mitjançant garanties mínimes, de pel·lícules europees no nacionals elegibles;

- promoció, màrqueting i publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles.

Per ser elegibles, les entrades han de complir els criteris següents:

 • S'han d'obtenir entre l'1 de gener del 2018 i el 31 de desembre del 2021.
 • El preu de l'entrada es va pagar a l'exhibidor corresponent (incloent-hi qualsevol oferta especial o descompte), però excloent-ne les entrades en què no es va pagar la taxa.
 • Han d'estar clarament identificades i certificades per l'autoritat nacional corresponent.
 • Hauran d'estar declarades pels distribuïdors que són elegibles en aquest país.
 • Les pel·lícules han de ser pel·lícules europees no nacionals elegibles al país de distribució.La pel·lícula haurà de tenir el seu copyright establert com a molt aviat:
  • El 2015 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018.
  • El 2016 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2019.
  • El 2017 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020.
  • El 2018 per a entrades obtingudes entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2021.

Les projeccions de grups o cinema clubs en què no es cobra el preu d'una entrada individual i en què el preu és molt inferior al preu normal de l'entrada no seran elegibles. Totes les entrades han de ser certificades per l'autoritat nacional designada. Les entrades electròniques es podran incloure, sempre que estiguin certificades de la mateixa manera que les entrades de les sales de cinema. És responsabilitat del distribuïdor tenir la seva pròpia selecció d'entrades certificades a la data límit de la convocatòria. Sense aquesta certificació, les entrades no seran elegibles.

El fons potencial generat així per cada empresa s'ha de reinvertir en un màxim de 12 pel·lícules no nacionals diferents. Les pel·lícules declarades han de complir els criteris d'elegibilitat anteriorment detallats i han de ser no nacionals per al sol·licitant.

El fons potencial generat així per cada empresa s'ha de reinvertir en:

 • Coproducció de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Només les inversions del distribuïdor que s'estableixin en un contracte de coproducció signat amb el productor i/o coproductor de la pel·lícula seran elegibles.
 • Adquisició de drets de distribució (p.ex. mínims garantits per a pel·lícules europees no nacionals elegibles). Només s'acceptaran els mínims garantits establerts al contracte de distribució signat entre el productor o l'agent de vendes de la pel·lícula durant el període d'elegibilitat del Grant Agreement. En cas que els distribuïdors adquireixin drets de distribució per a diversos territoris i que l'import del mínim garantit estigui definit, l'agència només cofinançarà el mínim garantit per al territori del distribuïdor interessat. En cas d'adquisició per a diversos territoris, per part d'un distribuïdor o per qualsevol empresa vinculada, l'import de la garantia mínima subvencionable es reduirà en funció de les accions per territori estipulat de l'acord de distribució.
 • Llançament de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Promoció, màrqueting i publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles. Impressions òptiques i digitals (digitalització i transcodificació). Reserva i facturació.

Les activitats 1 i 2 combinades només seran subvencionables fins al 75% del total de la reinversió directa del pressupost. Per tant, almenys el 25% s'ha de reinvertir en pel·lícules.

Les activitats 1, 2 i 3 no inclouran lorganització de viatges i el treball personal.

Els projectes s'han d'ajustar als interessos i les prioritats de la política de la Unió Europea.

No es permet el suport financer a tercers.

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Els sol·licitants no poden presentar més d'una proposta en aquesta convocatòria.

Elegibilitat de les pel·lícules

Per generar el fons potencial i optar a mesures de reinversió, la pel·lícula han de complir els criteris d'elegibilitat següents:
- Ha de ser una obra de ficció (incloses pel·lícules d'animació) o documental, amb una durada mínima de 60 minuts.
- Ha de tenir els seus primers drets d'autor establerts el 2015 com a molt aviat.
- No ha de consistir en contingut alternatiu (òperes, concerts, actuacions, etc.), material publicitari, pornogràfic o racista o que defensi la violència.
- Ha de ser majoritàriament produïda per un productor o productors establerts al països participants a la branca MEDIA. Un mínim del 50% del finançament del pressupost total de producció estimat ha de provenir dels països participants a MEDIA i les productores s'han d'acreditar com a tals. Per ser considerades com a productors reals les empreses productores s'han d'acreditar com a tals. Elements com els crèdits inicials, els drets d'autor que apareixen als crèdits continuats, el control creatiu, la propietat dels drets d'explotació i la participació dels beneficis també es poden tenir en compte per determinar qui és el productor real.
- S'ha de produir amb la participació significativa (segons els crèdits) de professionals que siguin nacionals/residents dels països participants a MEDIA i acreditar-ho com a tal. La ‘participació significativa’ es defineix com tenir més del 50% dels punts sobre la base de la taula següent (veure llistat de la pàgina 12 de les bases). El total pot variar segons el tipus d'obra (animació, documental, ficció). Quan els rols són compartits, els punts es comparteixen també. En cas d'empat (és a dir, on els punts són iguals per a una determinada nacionalitat) la nacionalitat del director (o del talent següent de la llista - veure llistat de la pàgina 12 de les bases) serà decisiva.
- Les pel·lícules europees seran considerades com a “nacionals” en aquell país participant a MEDIA els nacionals/residents de la qual han participat en la proporció màxima en la realització de la pel·lícula. Aquest país és considerat com el país d'origen de la pel·lícula amb el propòsit de l'acció. Es consideraran "no nacionals" fora del país d'origen.

Pressupost 

El pressupost disponible per a la convocatòria és de 33.000.000 EUR.

Durada

Normalment, els projectes no haurien de superar els 24 mesos (les extensions són possibles, en cas que es justifiquin adequadament i mitjançant una esmena).

Calendari aproximat de la convocatòria

Obertura de la convocatòria: 07 de febrer de 2022
Data límit de presentació: 05 d'abril de 2022 a les 17:00:00 CET (Brussel·les)
Avaluació: abril-setembre 2022
Informació sobre els resultats de l'avaluació: octubre de 2022
Signatura de l'AG: desembre de 2022

Més informació