European Film Sales (CREA-MEDIA-2023-FILMSALES)

Convocatòria per a agents de vendes europeus destinada a generar un fons potencial i proporcional al nombre d'entrades venudes de les pel·lícules europees a reinvertir posteriorment en l'adquisició, la promoció i la distribució de pel·lícules europees recents no nacionals.

Sol·licitants elegibles:

Agents de vendes europeus que actuïn com a agent intermediari del productor, especialitzats en l'explotació comercial d'una pel·lícula mitjançant la comercialització i la concessió de llicències a distribuïdors o altres compradors per a països estrangers.

Només s'admetran sol·licituds de beneficiaris individuals.

L'agent de vendes haurà de complir els requisits següents:

  • Ser nomenat agent de vendes pel productor de cada pel·lícula declarada mitjançant un contracte o acord escrit. L'acord signat entre l'agent de vendes i el productor de la pel·lícula només s'acceptarà si se li atorga a l'agent de vendes el dret a vendre la pel·lícula a almenys deu països participants a Europa Creativa MEDIA.

Descripció de les activitats:

Hi ha dues fases per a les activitats subvencionades:

1. La generació d'un fons potencial que s'atribuirà en funció de l'evolució de l'empresa al mercat europeu.

2. L'execució de l'acció: el fons potencial generat per cada empresa s'ha de reinvertir en:

  • garanties mínimes o avançaments pagats pels drets de venda internacional de pel·lícules europees no nacionals elegibles;
  • la promoció, el màrqueting i la publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles.

Elegibilitat de les pel·lícules

Per generar el fons potencial i per optar a mesures de reinversió, la pel·lícula ha de complir els següents criteris d'elegibilitat:

- ha de ser una obra de ficció (incloses pel·lícules d'animació) o documental, amb una durada mínima de 60 minuts.
- Ha de tenir els seus primers drets d'autor establerts el 2019 com a molt aviat.
- No ha de consistir en continguts alternatius (òperes, concerts, actuacions, etc.), publicitat, material pornogràfic o racista ni que defensi la violència.
- ha de ser majoritàriament produït per un productor o productors establerts als països participants a MEDIA. Un mínim del 50% del finançament del pressupost total de producció estimat ha de provenir de països que participen a MEDIA i les empreses productores han d'estar acreditades com a tals. Per ser considerades com a productores reals les empreses productores s'han d'acreditar com a tal. Elements com els crèdits inicials, els drets d'autor que apareixen als crèdits continuats, el control creatiu, la propietat dels drets d'explotació i la participació dels beneficis també es poden tenir en compte per determinar qui és el productor real;
- s'ha d'elaborar amb la participació significativa (segons els crèdits) de professionals que siguin nacionals/residents dels països participants a MEDIA i acreditats com a tals. La «participació significativa» es defineix com tenir més del 50% dels punts sobre la base de la taula de les bases que inclou també les ubicacions. El total pot variar segons el tipus d'obra (animació, documental, ficció). Quan es comparteixen els rols, els punts es comparteixen en conseqüència. En cas d'empat (és a dir, quan els punts són iguals per a una determinada nacionalitat), la nacionalitat del director (o el talent següent a la llista següent) serà determinant.
- Les pel·lícules europees seran considerades “nacionals” en aquell país que participi en la secció MEDIA els nacionals/residents del qual hagin participat en la major proporció en la realització de la pel·lícula. Aquest país es considera com el país d'origen de la pel·lícula a efectes de l'acció. Es consideraran “no nacionals” fora del país d'origen.

Elegibilitat per al pagament de les entrades

El fons potencial és proporcional al nombre d'entrades de pagament venudes per a pel·lícules europees no nacionals als països que participen a MEDIA, fins a un límit màxim elegible fix per pel·lícula i ajustat per a cada país.

Per ser elegibles, les entrades han de complir els criteris següents:
- s'han d'aconseguir entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022;
- Es va pagar un preu normal de l'entrada a l'exhibidor corresponent (incloent-hi ofertes especials o descomptes), però excloent explícitament aquelles entrades on no s'ha pagat cap quota;
- han de ser clarament identificables i certificades per l'autoritat nacional designada pels Estats membres;
- han de ser declarades pels distribuïdors que siguin elegibles al país;
- les pel·lícules han de ser pel·lícules europees no nacionals elegibles al país de distribució;
- la pel·lícula ha de tenir els seus primers drets d'autor establerts el 2019 com a molt aviat.

Només es tindran en compte les entrades certificades per les autoritats nacionals per al càlcul del fons (a l'etapa 2).

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22 de novembre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 20 de juny de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: juliol - octubre de 2023

Informació als sol·licitants: novembre de 2023

Signatura del conveni de subvenció: gener de 2024

Plantilles de sol·licitud, guia i models de conveni de subvenció (MGA):

       Standard proposal template

       List of films

       Information on Independence and Ownership Control

       Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació