TV and online content (CREA-MEDIA-2021-TVONLINE)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat, l’escalabilitat, la cooperació, la innovació i la sostenibilitat, fins i tot a través de la mobilitat del sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

- Fomentar talents, competències i habilitats i estimular la cooperació transfronterera, la mobilitat i la innovació en la creació i la producció d’obres audiovisuals europees, tot fomentant la col·laboració entre els Estats membres amb capacitats audiovisuals diferents.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les mesures següents:

- Producció de contingut de televisió innovador i de qualitat i narració de sèries, adreçades a diverses audiències, per part de productores europees independents.

Objectiu:

L’objectiu del suport als continguts de televisió i en línia és augmentar la capacitat dels productors audiovisuals per desenvolupar i produir projectes sòlids amb un potencial important per circular per Europa i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals dins del sector televisiu i en línia.

L'acció té com a objectiu enfortir la independència dels productors en relació amb les emissores i les plataformes digitals, per millorar la col·laboració entre operadors, inclosos productors independents, emissores, plataformes digitals i agents de vendes, de diferents països que participen a la branca MEDIA, per tal de produir programació d'alta qualitat adreçada a una àmplia distribució internacional i promoguda a un públic ampli, inclosa l'explotació comercial en l'entorn multiplataforma. Es prestarà especial atenció als projectes que presentin aspectes innovadors en el contingut i en el finançament que mostrin un clar vincle amb les estratègies de distribució previstes.

Resultats esperats

 • Increment de la producció d'obres europees d'alta qualitat per a transmissions lineals i no lineals, incloses les plataformes digitals, així com un augment del nombre de coproduccions.
 • Millora de la cooperació entre operadors de diferents països que participen al capítol MEDIA, fins i tot entre canals de tv.
 • Augment de l'audiència de les obres europees a través de la difusió lineal i no lineal, incloses les plataformes digitals.

Descripció de les activitats a finançar

L'acció de contingut de televisió i en línia admet obres (pel·lícules dramàtiques, animació i documentals) destinades a la transmissió lineal i no lineal, que presenten:

 • una forta cooperació entre operadors de diferents països que participen a la branca MEDIA, fins i tot entre canals de tv;
 • alt valor creatiu / artístic i ampli potencial d’explotació transfronterera capaç d’arribar al públic en l'àmbit europeu i internacional;
 • aspectes innovadors pel que fa al contingut i al finançament que mostren un clar vincle amb les estratègies de distribució previstes.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees i independents de producció audiovisual.

El líder d'el projecte (el coordinador) ha de ser la productora majoritària de l'obra en termes de drets. En el cas d'una coproducció al 50% -50%, el líder d'el projecte haurà de ser designat pel soci com a productor delegat.

Projectes elegibles:

Obres audiovisuals dels següents gèneres que comptin com a mínim amb la participació d'almenys dos difusors (canals de televisió o plataformes de VoD) de dos països participants a Europa Creativa MEDIA.

 • Ficció (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 90 minuts, com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
 • Animació (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 24 minuts, com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
 • Documental creatiu (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 50 minuts, com a mínim, destinat principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.

El projecte ha de tenir previst el començament del rodatge després de la data de publicació de la convocatòria.

La participació dels difusors ha de demostrar-se amb contractes o cartes de compromís signades que especifiquin les condicions de la seva participació (preu i període de llicència).

Els drets d'explotació concedits als ens emissors que participen en la producció han de revertir a productor al cap d'un període màxim de llicència de:

 • 7 anys si la participació de l'ens emissor pren la forma d'una prevenda o de 10 anys si la participació de l'ens emissor pren la forma d'una coproducció.

Un mínim del 40% del finançament del pressupost total estimat de la producció ha d'estar garantit per terceres fonts de finançament (mitjançant finançament directe o per venda de drets per anticipat).

Les terceres fonts de finançament s'han de demostrar mitjançant cartes recents de compromís signades on s'especifiqui la quantitat de la contribució financera, la naturalesa dels drets venuts i el període de llicència.

Es consideren terceres fonts de finançament les contribucions d'ens difusors, distribuïdors, fons i inversors de capital.

L'exempció fiscal pot ser considerada com a tercera font de finançament només si es confirma amb documents oficials de les institucions competents. La inversió personal de productor o coproductor i l'ajuda de MEDIA no es consideren com a tercera font de finançament i no entren en el càlcul del 40% mínim de finançament garantit.

Si l'acció està coproduïda per diverses empreses de producció, s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud un contracte de coproducció en què s'indiqui el percentatge de finançament, el repartiment dels drets i el repartiment de despeses i ingressos.

Un 50% del finançament total estimat ha de provenir de països participants a Europa Creativa MEDIA.

La durada màxima dels projectes serà de 24 mesos o, en el cas de les sèries, de 36 mesos.

Condicions i documents

 1. Països elegibles: veure el llistat de països elegibles
 2. Condicions d'eligibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.
 3. Disseny i límits de pàgina de la sol·licitud: consulteu la Part B de la plantilla de sol·licitud estàndard. 

 La sol·licitud l'ha de preparar el consorci i presentar-la un representant. Un cop presentada, rebreu una confirmació. 

 Límits de pàgines i de caràcters:

 •  límit de pàgines: 70 pàgines
 •  es poden proporcionar documents justificatius com a annex i no compten amb el límit de pàgines
 •  mida mínima de lletra - Arial 9 punts
 •  mida de pàgina: A4
 •  marges (superior, inferior, esquerre i dret): com a mínim 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina). 
 1. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntuació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu per a l'avaluació i el contracte de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:    1 Juny 2021

Termini per a la presentació de sol·licituds:       25 Agost 2021 17:00 (Hora de Brussel·les)

Període d'avaluació:                                        Setembre 2021 - Febrer 2022

Informació als sol·licitants:                              Febrer 2022

Signatura del contracte de subvenció:               Març - Maig 2022 

 1. Proposal templates, guidance and model grant agreements (MGA):

      Document de la convocatòria

      Plantilla de sol·licitud estàndard

      Plantilles estàndards d'annexes

       Model de contracte de subvenció Mono/Multi-beneficiari

Més informació