TV and online content (CREA-MEDIA-2022-TVONLINE)

L'objectiu del suport als continguts per a televisió i en línia és augmentar la capacitat de les productores audiovisuals per desenvolupar i produir projectes forts amb un important potencial de circulació per Europa i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals dins del sector televisiu i en línia.

Convocatòria per a productores audiovisuals destinada a la producció d'obres per a televisió amb potencial internacional per a televisió o plataformes digitals.

Sol·licitants elegibles

Empreses europees i independents de producció audiovisual.

El líder del projecte (el coordinador) ha de ser la productora majoritària de l'obra en termes de drets. En el cas d'una coproducció al 50-50%, el líder del projecte haurà de ser designat pel soci com a productor delegat.

S'acceptaran sol·licituds individuals o que formin un consorci.

Projectes elegibles

Obres audiovisuals dels següents gèneres que comptin com a mínim amb la participació d'almenys dos difusors (canals de televisió o plataformes de VoD) de dos països participants a Europa Creativa MEDIA.

  • Ficció (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 90 minuts com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
  • Animació (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 24 minuts com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
  • Documental creatiu (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 50 minuts com a mínim, destinat principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.

Les obres concebudes com una sèrie amb una estratègia conjunta de distribució i comercialització s'han de presentar en una sola sol·licitud. Els episodis individuals d'una sèrie no es poden dividir en aplicacions separades.

La sol·licitud s'ha de presentar com a molt tard el primer dia de rodatge (o inici de l'animació per a projectes d'animació).

El projecte s'ha de fer amb la participació significativa de professionals nacionals i/o residents dels països participants a MEDIA.

La participació dels difusors cal demostrar-la amb contractes o cartes de compromís signades que especifiquin les condicions de la seva participació (preu i període de llicència).

Les cartes d'intenció que mostrin un interès preliminar estiguin subjectes a aprovació final i les que acceptin comprar possiblement l'obra un cop produïda no es consideren cartes de compromís vinculants.

Els drets d'explotació concedits als ens emissors que participen en la producció han de revertir al productor al cap d'un període màxim de llicència de:

  • 7 anys si la participació de l'ens emissor és en format prevenda o de 10 anys si la participació de l'ens emissor és en format de coproducció. En aquest cas, la carta de compromís vinculant o el contracte entre el productor i l'organisme de radiodifusió han d'especificar clarament el preu i la durada de la llicència per a la prevenda dels drets d'explotació i les condicions per a la coproducció.

Una coproducció entre radiodifusor i un productor de televisió només s'acceptarà si l'ens difusor realitza una inversió financera superior a la inversió mitjana dels altres socis i participa a l'organització i el maneig econòmic de la producció.

Un mínim del 40% del finançament del pressupost total estimat de la producció ha d'estar garantit per terceres fonts de finançament (mitjançant finançament directe o per venda de drets anticipadament).

Les terceres fonts de finançament han d'estar provades mitjançant cartes recents de compromís signades on s'especifiqui la quantitat de la contribució financera, la naturalesa dels drets venuts i el període de llicència.

Es consideren terceres fonts de finançament les contribucions d'ens difusors, distribuïdors, fons i inversors de capital.

L'exempció fiscal pot ser considerada com a tercera font de finançament només si es confirma amb documents oficials de les institucions competents. La inversió personal del productor o coproductor i l'ajuda de MEDIA no es consideren tercera font de finançament i no entren en el càlcul del 40% mínim de finançament garantit.

Si l'acció està coproduïda per diverses empreses de producció, s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud un contracte de coproducció on s'indiqui el percentatge de finançament, el repartiment dels drets i el repartiment de despeses i ingressos.

Un 50% del finançament total estimat ha de provenir de països participants a Europa Creativa MEDIA.

La durada màxima dels projectes serà de 24 mesos o, en el cas de les sèries, de 36 mesos.

Finançament disponible

El pressupost total disponible és de 22 milions.

Calendari aproximat d'avaluació i de signatura de contracte:

Publicació de la convocatòria:    08 02 2022

                                                                    1er termini:                                               2on termini:

Termini per a la presentació de sol·licituds:    5 abril 2022, 17:00 CET (Brussels)      20 setembre 2022, 17:00 CET (Brussels)  

Període d'avaluació:                                        Abril 2022 - Juiol 2022                             Octubre 2022 - Gener 2023

Informació als sol·licitants:                              Agost 2022                                             Febrer 2023

Signatura del conveni de subvenció:                 Octubre 2022                                          Març 2023 

 

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Call document

Standard proposal template

Guide for applicants

Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Standard annexes templates:

Més informació