TV and online content (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Àmbit:
L'objectiu del suport a la televisió i els continguts en línia és augmentar la capacitat de les productores audiovisuals per desenvolupar i produir projectes forts amb un important potencial de circulació per Europa i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals dins del sector televisiu i en línia.

L'acció té com a objectiu reforçar la independència de les productores en relació amb els canals de TV i plataformes digitals, per potenciar la col·laboració entre els operadors, inclosos productors independents, canals TV, plataformes digitals i agents de vendes, de diferents països participants a MEDIA, per tal de produir una programació d'alta qualitat adreçada a una àmplia distribució internacional i promocionada a un públic ampli incloent l'explotació comercial en l'entorn multiplataforma. Es prestarà especial atenció als projectes que presentin aspectes innovadors en els continguts i en el finançament que mostrin una clara vinculació amb les estratègies de distribució previstes.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees i independents de producció audiovisual.

El líder del projecte (el coordinador) ha de ser la productora majoritària de l'obra en termes de drets. En el cas d'una coproducció al 50-50%, el líder del projecte haurà de ser designat pel soci com a productor delegat.

S'acceptaran sol·licituds individuals o formant un consorci d'almenys dos sol·licitants (beneficiaris, que no siguin entitats afiliades).

Projectes elegibles:

Obres audiovisuals dels següents gèneres que comptin, com a mínim, amb la participació d'almenys dos difusors (canals de televisió o plataformes de VoD) de dos països participants a Europa Creativa MEDIA.

  • Ficció (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 90 minuts, com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
  • Animació (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 24 minuts, com a mínim, destinada principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.
  • Documental creatiu (pel·lícula o sèrie) amb una durada total de 50 minuts, com a mínim, destinat principalment a l'explotació televisiva tant en serveis lineals com no lineals.

Les obres concebudes com una sèrie amb una estratègia conjunta de distribució i comercialització s'han de presentar en una sola sol·licitud. Els episodis individuals d'una sèrie no es poden dividir en sol·licituds separades.

Finançament:

Lump sum personalitzat. Import a tant alçat calculat després d'aplicar un percentatge de cofinançament del 20% al pressupost detallat, verificat i aprovat. La subvenció màxima de la Unió Europea serà de:

  • Documental creatiu: 300.000 euros.
  • Animació: 500.000 euros.
  • Drama: depèn del pressupost de producció subvencionable.

    - 500.000 euros si el pressupost de producció elegible és menor de 10 milions d'euros.
    - 1 milió deuros si el pressupost de producció elegible se situa entre els 10 i els 20 milions deuros.
    - 2 milions deuros si el pressupost de producció elegible és de més de 20 milions deuros.     

La sol·licitud s'ha de presentar com a molt tard el primer dia de rodatge (o inici de l'animació per a projectes d'animació).

El projecte s'ha de fer amb la participació significativa de professionals nacionals i/o residents dels països participants a MEDIA.

La participació dels difusors ha d'estar abonada per contractes o cartes de compromís signades que especifiquin les condicions de la seva participació (preu i període de llicència).

Les cartes d'intenció que mostrin un interès preliminar estiguin subjectes a aprovació final i les que acceptin comprar possiblement l'obra un cop produïda no es consideren cartes de compromís vinculants.

Els drets d'explotació concedits als ens emissors que participen a la producció han de revertir el productor al cap d'un període màxim de llicència de:

  • 7 anys si la participació de l'ens emissor pren la forma d'una prevenda o de 10 anys si la participació de l'ens emissor pren la forma d'una coproducció. En aquest cas, la carta de compromís vinculant o el contracte entre el productor i l'organisme de radiodifusió han d'especificar clarament el preu i la durada de la llicència per a la prevenda dels drets dexplotació i les condicions per a la coproducció.

Una coproducció entre radiodifusor i un productor de televisió només s'acceptarà si l'ens difusor fa una inversió financera superior a la inversió mitjana dels altres socis i participa en l'organització i la gestió econòmica de la producció.

Un mínim del 40% del finançament del pressupost total estimat de la producció ha d'estar garantit per terceres fonts de finançament (mitjançant finançament directe o per venda de drets a compte).

Les terceres fonts de finançament han d'estar provades mitjançant cartes recents de compromís signades on s'especifiqui la quantitat de la contribució financera, la naturalesa dels drets venuts i el període de llicència.

Es consideren terceres fonts de finançament les contribucions d'ens difusors, distribuïdors, fons i inversors de capital.

L'exempció fiscal pot ser considerada com a tercera font de finançament només si es confirma amb documents oficials de les institucions competents. La inversió personal del productor o coproductor i l'ajuda de MEDIA no es consideren tercera font de finançament i no entren en el càlcul del 40% mínim de finançament garantit.

Si l'acció està coproduïda per diverses empreses de producció, cal presentar juntament amb la sol·licitud un contracte de coproducció en què s'indiqui el percentatge de finançament, el repartiment dels drets i el repartiment de despeses i ingressos.

Un 50% del finançament total estimat ha de provenir de països participants a Europa Creativa MEDIA.

La durada màxima dels projectes serà de 24 mesos o, en el cas de les sèries, de 36 mesos.

Calendari aproximat d'avaluació i de signatura de contracte:

Publicació de la convocatòria:    18 Octubre 2022

 

1er Termini

2on Termini

Data límit per a la presentació de sol·licituds:

17 Gener 2023, 17:00h (Brussels Time)

16 Maig 2023, 17:00h (Brussels Time)

Període d'Avaluació:

Febrer - Abril 2023

Juny - Setembre 2023

Informació als sol·licitants:

Maig 2023

Octubre 2023

Signatura de contracte:

Juliol - Agost 2023

Novembre - Desembre 2023

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA): 

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Standard annexes templates:

Més informació