Video games and immersive content development (CREA-MEDIA-2022-DEVVGIM)

L'objectiu del suport al desenvolupament de videojocs i continguts immersius és augmentar la capacitat dels productors europeus de videojocs, estudis XR i empreses de producció audiovisual per desenvolupar videojocs i experiències immersives interactives amb potencial per arribar a públic global. El suport també pretén millorar la competitivitat de la indústria europea dels videojocs i d'altres empreses que produeixen contingut immersiu interactiu als mercats europeus i internacionals, tot permetent la retenció de la propietat intel·lectual per part dels desenvolupadors europeus.

Sol·licitants elegibles

Productores europees de videojocs, estudis XR o empreses de producció audiovisual l'objectiu i activitat principal de les quals sigui la producció/desenvolupament de videojocs, el desenvolupament de software (d'entreteniment) o la producció audiovisual (o equivalent), tal com s'indica als documents de registre nacionals, tret que la legislació nacional no exigeixi el registre amb codis d'activitat específics; en aquest cas la condició d'empresa de producció/desenvolupament de videojocs, estudi XR o productora audiovisual es verificarà en funció de la trajectòria de l'empresa.
Les editorials no són sol·licitants elegibles en aquesta convocatòria.

Les empreses amb experiència recent en la producció d'obres elegibles distribuïdes comercialment són empreses que han produït o desenvolupat:

  • un projecte elegible (és a dir, cap dels tipus de projectes no elegibles esmentats a la secció Activitats elegibles) videojoc narratiu o (interactiu o no interactiu) experiència narrativa immersiva que s'ha distribuït comercialment en el període comprès entre l'01/01/2019 i la data límit de presentació de sol·licituds.
    No són elegibles les obres per compte aliè és a dir, projectes per als quals el treball de desenvolupament o producció va ser subcontractat al sol·licitant per una altra empresa, ni tampoc ho són els projectes en els quals un membre de l'empresa sol·licitant té un crèdit personal.
    Les obres d'Early Access tampoc no són elegibles perquè no estan acabades i encara s'estan desenvolupant. Per acreditar la distribució comercial del treball anterior, el sol·licitant ha de poder aportar una informe pertinent de venda que mostri les vendes en el període comprès entre l'01/01/2019 i la data límit de presentació de sol·licituds.
  • El sol·licitant ha de facilitar la informació sol·licitada sobre l'anterior treball elegible a la secció dedicada de la sol·licitud. En cas que l'obra prèvia a la sol·licitud no respecti els criteris d'elegibilitat, la sol·licitud no serà elegible encara que el sol·licitant pugui proporcionar informació sobre un altre treball previ que respecti els criteris d'elegibilitat.

Només es permeten les sol·licituds de sol·licitants únics (beneficiaris únics; es permeten les entitats afiliades, si cal).

Descripció de les activitats a finançar

Es donarà suport al desenvolupament d'obres i prototips narratius interactius amb contingut original i/o jugabilitat de qualitat destinats a la producció i explotació comercial global mitjançant ordinadors, consoles, dispositius mòbils, tauletes, telèfons intel·ligents i altres tecnologies.

L'objectiu és donar fons a empreses productores de videojocs i altres empreses productores de contingut immersiu per desenvolupar obres amb un alt nivell d'originalitat i valor innovador i creatiu, i que tinguin un alt nivell d'ambició comercial i un ampli potencial transfronterer per arribar a Europa i als mercats internacionals. Això permetrà invertir més en contingut europeu innovador i augmentar la competitivitat de les empreses europees al mercat digital global.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Només són elegibles les activitats relacionades amb la fase de desenvolupament dels videojocs narratius i les experiències immersives narratives interactives, independentment de la plataforma o el mètode de distribució previst. La fase de desenvolupament s'entén com la fase que comença des de la primera idea fins a la producció del primer prototip jugable o la primera versió de prova, el que passi primer.

Per ser considerada narrativa, la història s'ha d'explicar o mostrar al llarg de tot el joc (in-game storytelling) o experiència immersiva interactiva, i no només com a introducció o final.

En tots els casos, l'obra ha de ser destinada a l'explotació comercial.

L'empresa sol·licitant ha de ser titular de la majoria dels drets relacionats amb el projecte. Com a molt tard el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, el sol·licitant haurà de disposar d'un contracte adequadament datat i signat que abasti els drets sobre el material artístic inclòs a la sol·licitud. Si el projecte és una adaptació d'una obra existent (literària, audiovisual, còmic, etc.), el sol·licitant també ha de ser titular de la majoria dels drets relatius als drets d'adaptació d'aquesta obra amb contracte d'opció o contracte de cessió de drets adequadament datat i signat.

L'inici de la fase de producció del projecte presentat s'ha de programar com a mínim 10 mesos després de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La fase de producció comença un cop estigui disponible el primer prototip jugable o la primera versió de prova, el que passi primer.

Els projectes següents no són elegibles (tant com a treballs anteriors com a treballs presentats per sol·licitar finançament):

- jocs de trencaclosques, jocs de memòria, jocs esportius, jocs de carreres, jocs de córrer, jocs de ritme/cant/ballar, jocs socials, jocs de preguntes, jocs de festa, jocs de lluita contra, jocs de paraula i ortografia, jocs de números, jocs mentals, encara que tinguin un element narratiu;
- projectes on l'educació, la formació o la teràpia professional sigui l'objectiu principal;
- projectes i instal·lacions d'art multimèdia;
- visites immersives, esdeveniments, vídeos musicals i experiències immersives utilitzades en la venda al detall;
- obres de caràcter promocional que formen part d'una campanya de promoció o publicitat d'una destinació concreta (turisme), producte i/o marca i produccions institucionals per promocionar una organització concreta o les seves activitats;
- projectes que incloguin material pornogràfic o racista o que promoguin la violència;
- plataformes per a jocs o experiències interactives i llocs web que es dediquen específicament a plataformes socials, xarxes socials, fòrums d'Internet, blocs o activitats similars;
- eines i serveis de programari destinats únicament al desenvolupament tecnològic i/o utilitzats exclusivament per desenvolupar conceptes de jocs o experiències interactives ja existents;
- Obres de referència (enciclopèdies, atles, catàlegs, bases de dades i similars), treballs “pràctics” (guies instructives, manuals i similars) i llibres electrònics (interactius);
- informació o serveis purament transaccionals.

Pressupost
El pressupost disponible per a la convocatòria és de 6.000.000 EUR.

Durada
Normalment, els projectes no haurien de superar els 36 mesos (són possibles extensions si es justifiquen adequadament i mitjançant una esmena).

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció: 

Publicació de la convocatòria: 8 de febrer de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 12 d'abril de 2022 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: abril - agost de 2022

Informació als sol·licitants: setembre de 2022

Signatura del conveni de subvenció: novembre de 2022

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

 Call document

Standard proposal template

Guide for applicants

Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Standard annexes templates:

Més informació