El subprograma MEDIA

El Programa Europa Creativa és el programa de la Comissió Europeaque dóna suport als sectors audiovisual i cultural en el període 2014-2020. Tot donant continuïtat als antics programes Culture Programme i MEDIA programme, Europa Creativa, amb un pressupost d’1.46€ bilions d’euros (9% més elevat que en les anteriors), dóna suport a:

El Programa, per tant, consiteix en dos  subprogrames: el subprograma Cultura per promoure el sector cultural, i el  subprograma MEDIA per donar suport al sector audiovisual. Els resultats es publiquen a Creative Europe Dissemination Platform.

Funcions

El subprograma MEDIA està obert a productores, empreses dedicades als nous mitjans audiovisuals, agents de vendes, distribuïdors, organitzadors de festivals i mercats, empreses dedicades a la formació, o exhibidors, dels Estats membres de la Unió Europea; els països adherents i candidats potencials amb una estratègia de preadhesió, d’acord amb els principis i les condicions generals de participació dels països en programes de la Unió establerts en els respectius acords marc, decisions del Consell d’Associació o acords similars; països de l’AELC (Associació Europea de Lliure Comerç) membres de l’EEE (Espai Econòmic Europeu : Islàndia, Noruega i Liechtenstein); la confederació Suïssa, de conformitat amb un acord bilateral que cal establir amb aquest país, així com els països de l’espai europeu de veïnatge. A l’enllaç següent podeu consultar una llista actualitzada dels països que reuneixen les condicions previstes a l’article 8 del Reglament i amb els quals la Comissió ha iniciat negociacions: //ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/eligible-countries.pdf

Els objectius generals del subprograma MEDIA són:

  • Millorar la competència de la indústria europea en el mercat europeu i internacional mitjançant el suport a la formació dels professionals i al desenvolupament, distribució i promoció de les obres audiovisuals europees, tenint en compte el desenvolupament de les noves tecnologies.
  • Consolidar els sectors que contribueixen a la millora de la circulació transnacional de les obres audiovisuals europees.
  • Respectar la diversitat lingüística i cultural europea. 
  • Fomentar el patrimoni audiovisual europeu, mitjançant la digitalització i la interconnexió en xarxa dels arxius audiovisuals. 
  • Desenvolupar el sector audiovisual en els països o regions amb una escassa capacitat de producció audiovisual i/o d'àrea geogràfica o lingüística reduïda, i fomentar l'associació i cooperació transnacional entre PIMES europees
  • Fomentar la difusió de nous tipus de continguts audiovisuals que utilitzin noves tecnologies.
  • Fomentar el desenvolupament de noves audiències i l’educació en la imatge