L'ICEC obre una nova línia d'ajut extraordinària COVID-19 destinada a tots els sectors culturals

L’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) obre una nova línia d'ajut per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 29 de juny, ambdós inclosos.

La línia, que compta amb una dotació de 8 milions d’euros, vol contribuir a mitigar les afectacions que l’aturada cultural provocada per la COVID-19 ha ocasionat en els sectors de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i la música. Entre altres, la subvenció cobreix despeses de personal, estructurals (lloguer i/o hipoteca, subministraments, assegurances...), d’adaptació dels espais professionals als requeriments post-COVID-19, impostos –a excepció dels personals sobre la renda–, quotes professionals o d’autònoms i tributs, sempre que les empreses o entitats sol·licitants no hagin aplicat un ERO.

Aquest ajut, de caràcter automàtic, és compatible amb altres subvencions destinades a superar els efectes de la COVID-19 d’altres administracions públiques, amb l’única excepció dels ajuts específics aprovats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura amb el mateix objectiu.

La quantia de la subvenció no superarà en cap cas els 30.000,00 euros, i es calcularà en base a la despesa declarada i d’acord amb els dos trams següents: si el sol·licitant declara una despesa d’entre 600 i 5.000 euros, se li concedirà el mateix import declarat; si la sol·licitud supera els 5.000 euros, l’ajut cobrirà el 70% de l’import demanat, amb el límit màxim esmentat de 30.000 euros. En cas que la suma total de les sol·licituds superi els 8M€, els imports de les subvencions es reduiran proporcionalment.

Preguntes freqüents sobre la línia de subvenció específica i extraordinària per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Més informació.

2/6/2020

Mesures de l'ICEC front a la Covid-19.