Ajut a la Distribució - Suport Selectiu EACEA 21/2019

En el marc de l'objectiu específic de promoure la circulació transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA serà la següent:

. Donar suport a la distribució en sales a través del màrqueting transnacional, l'estratègia de marca, la distribució i l'exhibició d'obres audiovisuals.

El subprograma MEDIA proporcionarà suport per a:

. La creació de sistemes de suport per a la distribució de pel·lícules europees no nacionals en sales i en totes les altres plataformes, així com per a les activitats de comercialització internacional, en particular mitjançant el subtitulat, el doblatge i l'audiodescripció d'obres audiovisuals.

DESTINATARIS

Els sol·licitants han de ser una societat europea que actuiï com a agents de vendes. 

Una societat europea que actua en qualitat d'agent intermediari per al productor, especialitzada en l'explotació comercial d'una pel·lícula mitjançant la comercialització d'una pel·lícula i la concessió de llicències a distribuïdors o a altres compradors per als països estrangers.

L'agent de vendes ha d'haver estat designat com a tal, durant els últims 3 anys (calculat a partir del termini per a la presentació de sol·licituds), per almenys 3 pel·lícules que s'hagin estrenat comercialment en almenys 5 països.

L'agent de vendes ha de ser nomenat pel productor de la pel·lícula mitjançant un acord sobre les vendes internacionals que inclogui el dret a vendre la pel·lícula en almenys 15 dels països que participen en el sub-programa MEDIA.

Els sol·licitants han d'estar registrats en un dels països que participen en el subprograma MEDIA, i l'entitat ha de ser propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països.

ACCIONS ELEGIBLES

Les activitats a finançar són campanyes per a la distribució paneuropea de pel·lícules europees elegibles, fora del seu país d'origen, coordinades per l'agent comercial de la pel·lícula.

Hauran adherir-se al projecte un mínim de 7 distribuïdors diferents. Dels 7 distribuïdors: almenys 3 seran de països d'alta/mitjana capacitat (FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL) i almenys 2 de països de petita/molt petita capacitat (tots els territoris elegibles excepte FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL.).

Les pel·lícules han d'haver estat produïdes majoritàriament per un productor / productors establerts en els països que participen en el subprograma MEDIA i han de tenir una participació significativa dels professionals d'aquests països.

Les pel·lícules han de consistir en una obra de ficció (incloses pel·lícules d'animació) o un documental d'una durada mínima de 60 minuts.

Les pel·lícules no han de consistir en continguts alternatius (òperes, concerts, espectáculas, etc.) ni en material publicitari, material pornogràfic o racista, ni advocar per la violència.

El pressupost per a la producció de les pel·lícules no podrà excedir els 15 milions d'euros.

Per poder optar a subvenció, no s'han d'haver establert els primers drets d'autor de les pel·lícules abans de 2019.

Les dates d'estrena de les pel·lícules hauran d'estar compreses:
- entre l'1 de març de 2020 i l'1 de setembre de 2021 (primer termini)
- entre l'1 de setembre de 2020 i l'1 de març de 2022 (cal segon termini)
per tal que les despeses puguin optar a subvenció.

L'acció consisteix en:
- la coordinació de la campanya per part de l'agent de vendes.
- la promoció i l'estrena de pel·lícules europees no nacionals que puguin optar a subvenció per part dels distribuïdors.

La pel·lícula ha de tenir un número identificatiu estàndard interoperable, com l'SAN o l'EIDR.

El beneficiari disposarà de vint mesos per dur a terme el projecte.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Les sol·licituds elegibles s'avaluen sobre la base dels següents criteris d'adjudicació:

1) Pertinença i valor afegit europeu (30 punts):
Pertinença del contingut de l'activitat, inclosa la seva dimensió internacional / europea / regional respecte als objectius de la convocatòria.

2) Qualitat del contingut i activitats (45 punts):
Qualitat del projecte en termes de contingut i estratègies de distribució.

3) Comunicació i difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (15 punts):
Pla de l'agent de vendes per expandir el projecte amb vista a augmentar l'impacte i la sostenibilitat de l'acció finançada.

4) Coordinació (10 punts):
Metodologia establerta pel sol·licitant per distribuir el fons a tercers, per recollir els resultats i informar.

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és de 9.850.000 EUR.

Un màxim del 25% de la dotació pressupostària estarà destinat a pel·lícules amb un pressupost de producció superior als 10 milions EUR.
La contribució financera de la UE no podrà excedir el 50% dels costos totals. La inversió per part de tercers s'ha de calcular en la «partida d'ingressos» del pressupost.

L'ajuda es limita al 50% de les despeses contretes per tercers en concepte de material d'impremta i publicitat.

Dins dels límits següents:
Màxim 150.000 EUR per a FR, UK, ES, IT i DE
Màxim 60.000 EUR per a AT, BE, NL, PL
Màxim 30.000 EUR per a CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, ES
Màxim de 10.000 euros per a tots els altres territoris.

L'ajut màxim assignat a tercers figurarà en l'acord de subvenció.

CALENDARI

* Publicació convocatòria:

- Setembre de 2019

* Terminis presentació candidatures (abans de les 17h de la tarda; hora Brussel·les):

1) 10 de desembre de 2019

2) 16 de juny de 2020

* Comunicació als sol·licitants:

1) juny 2020

2) novembre 2020

* Signatura contracte:

1) juliol - setembre 2020

2) novembre - desembre 2020

* Inici de l’acció / període d'elegibilitat de costos: data de signatura del contracte.

(El període d'elegibilitat pot començar des de la data de presentació de sol·licitud quan es justifica i se sol·licita a l'eForm. Vegeu la secció 11.2 de les bases específiques).

* Durada màxima de l’acció / període d'elegibilitat de costos: 24 mesos des de la data d'inici de l'acció.

Cal fer la presentació mitjançant l’e-form, tot i que, a més, caldrà enviar part del material per correu ordinari. 

L'e-form estarà disponible des del següent enllaç a mitjans d'octubre.

Més informació.