Suport als Fons de Coproducció Internacional EACEA 29/2019

En l'àmbit del reforç de la capacitat del sector audiovisual, una de les prioritats del subprograma MEDIA serà:
• incrementar la capacitat dels operadors audiovisuals de realitzar obres audiovisuals europees que puguin circular a la UE i més enllà, i facilitar coproduccions europees i internacionals, també de televisió.

El subprograma MEDIA subvencionarà:
• activitats que ajudin socis de coproduccions europees i internacionals a realitzar o donar suport indirecte a obres audiovisuals coproduïdes, tot donant suport a fons de coproducció internacionals amb seu en un país participant en el programa.

DESTINATARIS

El candidat ha de disposar d'un fons de coproducció, legalment constituït i actiu durant almenys dotze mesos abans del termini de presentació de la sol·licitud i l'activitat principal del qual sigui el suport a les coproduccions internacionals.

ACCIONS ELEGIBLES

Seran accions subvencionables les d'un fons de coproducció amb prestació de suport financer a tercers qualificats per a projectes elegibles que s'ajustin als criteris següents:

- aplicació de l'estratègia concreta de distribució per millorar la circulació de les obres que reben suport. La pel·lícula es distribuirà en tres o més territoris, dels quals un almenys serà participant en el subprograma MEDIA i un altre, un tercer país.

L'acció començarà l'1 de juny del 2020 i finalitzarà el 31 de juny de 2023.

La durada màxima de l'acció serà de 37 mesos.

CRITERIS DE CONCESSIÓ

Es concedirà fins a un total de 100 punts d'acord amb els següents criteris:

  • Pertinència i valor afegit europeu (40 punts)
  • Qualitat del contingut i de les activitats (30 punts)
  • Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (25 punts)
  • Organització de l'Equip de projecte (5 punts)

PRESSUPOST

El pressupost total disponible és de 500.000 Eur.

L'ajuda financera de la UE no pot excedir el 80% del total dels costos elegibles de l'acció.

La contribució màxima per candidat seleccionat d'acord amb aquestes bases serà de 500.000 EUR.

CALENDARI

Presentació de sol·licituds: 15 de gener de 2020 a les 17h (hora de Brussel·les)

Informació als sol·licitants: Maig de 2020

Signatura de contracte: Maig de 2020

Data d'inici de l'acció: 1 de juny de 2020

Durada de l'acció / Període d'elegibilitat de costos: 37 mesos

Més informació