Convocatòria de suport als Festivals de Cinema EACEA/26/2019

Dins l’àmbit de la promoció de la circulació transnacional, una de les prioritats del subprograma MEDIA consisteix en:
• Arribar a un públic més ampli per estimular l’interès per les obres audiovisuals i millorar-ne l’accés, en particular, mitjançant promoció, esdeveniments, coneixements cinematogràfics i festivals.

El subprograma MEDIA subvencionarà les següents mesures:
• Iniciatives que presentin i promoguin diverses obres audiovisuals europees;
• Activitats per promoure els coneixements cinematogràfics i augmentar l'interès del públic per a les obres audiovisuals europees.

DESTINATARIS

Per l'Acció 1 Suport a festivals i l'Acció 2 Suport a les Xarxes Europees de Festivals:

Els sol·licitants han de ser entitats jurídiques europees (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, fundacions, associacions sense ànim de lucre, municipis / ajuntaments, etc.), establertes en un dels països participants en el subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països.

Les “persones físiques” no poden sol·licitar aquest ajut.

L'Acció 1 Suport a Festivals està oberta a una entitat europea.

L'Acció 2 Suport a les Xarxes Europees de Festivals està oberta a una xarxa europea composta per una entitat de coordinació i un mínim de tres organitzacions membres. L'entitat de coordinació i les organitzacions membres han d'estar legalment establertes en diferents països participants.
L'entitat de coordinació presenta la sol·licitud en nom de totes les organitzacions membres i ha de poder representar als membres de la xarxa en qualsevol relació contractual amb l'Agència que pogués signar-si la xarxa resultés seleccionada. Les sol·licituds han d'incloure cartes d'intencions de les organitzacions membres confirmant la seva participació.

ACCIONS ELEGIBLES

Per l'Acció 1 Suport a Festivals i l'Acció 2 Suport a les Xarxes Europees de Festivals:

Només s'admetran les sol·licituds presentades per entitats elegibles que organitzin festivals audiovisuals en països participants en el subprograma MEDIA.
Per «festival audiovisual» s'entén tot acte que:
• presenti una programació de pel·lícules admissibles (ficció, documentals o animació) que es projectin per a una àmplia audiència, en particular el públic general així com a professionals internacionals acreditats del sector audiovisual i premsa;
• se celebri durant un període de temps específic, en una ciutat prèviament convinguda;
• compti amb un reglament / procediment de selecció clar.

Un mínim del 70% de la programació elegible que es presenti al públic durant el festival, O BÉ un mínim de 100 llargmetratges (o 400 curtmetratges -en el cas de festivals de curtmetratges) han de ser originaris de països participants al subprograma MEDIA (vegeu la secció 6.1, PART A de les bases). En aquesta programació dels «països del subprograma MEDIA»:
· Almenys 50% de les pel·lícules no seran nacionals.
· Estaran representats almenys 15 d'aquests països.

La durada màxima de les accions serà de 12 mesos.

CALENDARI

Per l'Acció 1 Suport a Festivals

Les activitats començaran a les dates següents:

Sol·licituds presentades el 21 de noviembre de 2019: Data d'inici de l'activitat entre l'1 de maig i el 31 d'octubre de 2020. Període de l'activitat: 12 mesos.

Sol·licituds presentades el 21 de maig de 2020: Data d'inici de l'activitat entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021. Període de l'activitat: 12 mesos. 

Per l'Acció 2 Suport a les Xarxes Europees de Festivals
Les activitats elegibles per a la xarxa són les relacionades amb:
- la coordinació dels membres de la xarxa i les activitats relacionades amb el seu desenvolupament sostenible i estructurat (per exemple, actes de col·laboració, posada en comú de coneixements i informació; comunicació entre els membres);
- la prestació d'ajuda financera a tercers (membres de la xarxa) per a la realització d'activitats conjuntes en línia amb les prioritats i els objectius de la convocatòria (l'import màxim del finançament per membre és de 30.000 euros).

Data límit de presentació de sol·licituds per a l'Acció 2: 21 de maig de 2020

CRITERIS DE CONCESSIÓ

Les sol·licituds admissibles seran avaluades en funció dels següents criteris:

Acció 1 - Suport a Festivals
Pertinència (30 punts)
Qualitat del contingut i les activitats (35 punts).
Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (30 punts).
Organització de l'equip (5 punts).

Acció 2 - Suport a les Xarxes Europees de Festivals
1. Pertinència (30 punts)
2. Qualitat del contingut i les activitats (30 punts)
3. Difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat (20 punts)
4. Qualitat de la xarxa (20 punts)

PRESSUPOST
El pressupost total assignat per al cofinançament dels projectes s'estima en 3.7 milions EUR.

Per a l'Acció 1 Suport a Festivals està disponible un import indicatiu d'1,6 milions EUR per a cadascun dels dos terminis.

La contribució financera de la UE adoptarà la forma d'una suma a preu fet, d'acord amb el nombre de pel·lícules europees en la programació, d'entre 19 000 i 75.000 EUR.
La subvenció de la UE es limitarà a un percentatge màxim de cofinançament del 60% dels costos totals subvencionables.

Per a l'Acció 2 Suport a les xarxes europees de Festivals es disposa d'un import indicatiu de 500.000 Eur.
La contribució màxima per xarxa seleccionada és de 180.000 Eur.
La subvenció de la UE es limitarà a un percentatge màxim de cofinançament del 80% dels costos totals subvencionables.

L'Agència es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles.

Cliqueu aquí per a accedir a l'e-form, el qual estarà disponible properament.

Més informació